Архив документи

Цели на Областна администрация Шумен

Цели - Отчет 2008г.

Цели - 2009г.

Цели - Отчет 2009г.

Цели - 2010г.

Отчет 2010г.

Доклад за 2010г.

Цели - 2011г.

Доклад за 2011г.

Отчет 2011г.

Цели - 2012г.

Отчет 2012г.

Цели - 2013г.

Стратегически план 2009-2011г.

Стратегически план 2012г.

Областна стратегия за развитие

Аналитична част

Стратегическа част

Протокол №3 от 2005г. с решение за приемане на областната стратегия за развитие.

Актуализиран документ за изпълнение на областна стратегия за развитие на област Шумен 2011-2013

Междинна оценка на Областната стратегия за развитие на Област Шумен

Протокол № 1/31.01.2011 г. от заседание на Областния съвет за развитие

Стратегия за развитие на социалните услуги на областно ниво за периода 2011-2016 г.

Годишен мониторингов преглед за 2011г.

Други документи

Актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Североизточен район/АДИРПРСР/

Резюме на АДИРПРСР


Презентации

Информация относно дейността по подготовката на проекта на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2014-2020 г.

Проект "Национална концепция за пространствено развитие на Република България за периода 2013-2025 г."

Обобщена информация относно изпълнението на оперативните програми на територията на Североизточен район през 1-во полугодие на 2012 г.

Информация относно дейността на КН на НСРР и ОП

Информация относно етапа на разработване на Договора за партньорство на Република България и на оперативните програми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от ЕФ за програмния период 2014-2020 г

Общ преглед на изпълнението на ОП „Регионално развитие” в СИР

Информация за изпълнението на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”

Стратегия за развитие на социалните услуги на областно ниво за периода 2011-2016 г.Стратегия за развитие на социалните услуги

Протокол №2 2010г.

Приложение 1

Приложение 2

Междинна оценка на Стратегия за развитие на социалните услуги на областно ниво (2011-2016 г.)

Актуализиран документ на Стратегия за развитие на социалните услуги на областно ниво (2011-2016 г.)