Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Административни услуги

Държавна собственост /ДС/

1985 OA1.1 Съставяне на актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други
1973 OA1.2 Съставяне на актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и други, за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места
1970 OA1.3 Съставяне на актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове
1978 OA1.4 Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив „Държавна собственост“
2388 OA1.5 Отразяване на промени в обстоятелствата върху съставени актове за държавна собственост
1971 OA1.6 Отбелязване на действия по управление и предоставяне на концесия на имоти в съставените актове за държавна собственост
1963 OA1.7 Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственост
1972 OA1.8 Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот
1983 OA1.9 Съставяне на Акт за поправка на Акт за държавна собственост
1960 OA1.10 Издаване на Заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала
1965 OA1.11 Издаване на удостоверение, че имотът е отписан от актовите книги за имоти – държавна собственост
1979 OA1.12 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността