Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Административни услуги

Регионално развитие /РР/

1961 OA2.1 Разрешаване изработване на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение
1966 OA2.2 Издаване на мотивирано предписание за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение
1986 OA2.3 Разрешаване изработването на план-извадка от Подробен устройствен план
1967 OA2.4 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
1981 OA2.5 Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
1974 OA2.6 Издаване на разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
1968 OA2.7 Одобряване на инвестиционен проект – заснемане на извършен строеж и заснемане на узаконяване
1975 OA2.8 Ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие и одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проект
2389 OA2.9 Разрешаване за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива
1984 OA2.10 Одобряване на частите на комплексен проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж
1976 OA2.11 Презаверяване на разрешение за строеж
1977 OA2.12 Отразяване на забележка към издадено разрешение за строеж при изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по ал.2, т.5, 6, 7 и 9 от чл.154 от Закона за устройство на територията
1980 OA2.13 Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект
1969 OA2.14 Регистриране на технически паспорт на строеж
1962 OA2.15 Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж
1964 OA2.16 Издаване на скици от съхраняваните в архива на областните администрации
1982 OA2.17 Издаване на удостоверение за обстоятелства по териториално устройство
2469 нова услуга Издаване на Заповед за учредяване на еднократно право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот – държавна собственост