Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Документи

Списък на издадените актове на Областен управител – Шумен през първото шестмесечие на 2017 година

АКТ ТЕКСТ
62 Заповед № РД-15-62 от 15.05.2017 г. за изменение на Заповед № РД-15-58 от 24.04.2017 г.
61 Заповед № РД-15-61 от 15.05.2017 г. за за откриване на процедура за търг за продажба на имот-частна държавна собственост
60 Заповед № РД-15-60 от 09.05.2017 г. за одобряване на обява за събиране на оферти за възлагане изработване на планове на новообразуваните имоти по реда на ЗСПЗЗ
59 Заповед № РД-15-59 от 24.04.2017 г. за извършване на медицински прегледи
58 Заповед № РД-15-58 от 24.04.2017 г. за определяне на състав на работна група за изработване на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците
57 Заповед № РД-15-57 от 20.04.2017 г. за отмяна на Заповед № РД-15-55 от 13.04.2016 г. и за определяне на актуален състав на Областния съвет по условия на труд Шумен
56 Заповед № РД-15-56 от 20.04.2017 г. за изменение на Заповед № РД-15-248 от 30.12.2009 г.
55 Заповед № РД-15-55 от 20.04.2017 г. за изменение на Заповед № РД-15-247 от 30.12.2009 г.
54 Заповед № РД-15-54 от 20.04.2017 г. за изменение на Заповед № РД-15-246 от 30.12.2009 г.
53 Заповед № РД-15-53 от 18.04.2017 г. за изменение на Заповед № РД-15-44 от 23.03.2017 г
52 Заповед № РД-15-52 от 18.04.2017 г. за определяне на пожароопасен сезон в горите
51 Заповед № РД-15-51 от 13.04.2017 г. за определяне на длъжностните лица, които да приемат за съхранение създадената от РИК Шумен документация при произвеждане на изборите за народни представители
50 Заповед № РД-15-50 от 12.04.2017 г. за определяне на спечелилия търга участник за продажба на имот частна държавна собственост в с. Сушина, община Върбица
49 Заповед № РД-15-49 от 12.04.2017 г. за определяне на спечелилия търга участник за продажба на имот частна държавна собственост в землището на с. Ивански, община Шумен
48 Заповед № РД-15-48 от 12.04.2017 г. за определяне на служители, които да се включат в работата на комисията по Закона за гражданската регистрация в община Шумен
47 Заповед № РД-15-47 от 07.04.2017 г. за допълване на Заповед № РД-15-7 от 10.01.2017 г.
46 Заповед № РД-15-46 от 07.04.2017 г. за учредяване право на преминаване и право на прекарване за изграждане на надземен електропровод „ниско напрежение“