Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Документи

Списък на издадените актове на Областен управител – Шумен през второто шестмесечие на 2017 година

АКТ ТЕКСТ
118 Заповед № РД-15-118 от 10.10.2017 г. за изменение на състава на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията.
117 Заповед № РД-15-117 от 09.10.2017 г. за обявяване на конкурс.
116 Заповед № РД-15-116 от 09.10.2017 г. за изменение на Вътрешните правила за административното обслужване, комплексното административно обслужване и документооборота.
115 Заповед № РД-15-115 от 03.10.2017 г. за заместване.
114 Заповед № РД-15-114 от 14.09.2017 г. за фактическо предаване на имоти от ПГССХТ-Шумен на Община Шумен .
113 Заповед № РД-15-113 от 14.09.2017 г. за отмяна на Заповед № 447/24.07.2017 г. на Кмета на община Велики Преслав.
112 Заповед № РД-15-112 от 07.09.2017 г. за заместване.
111 Заповед № РД-15-111 от 04.09.2017 г. за извършване преглед на готовността за предоставяне на техника-запас с мобилизационно назначение.
110 Заповед № РД-15-110 от 01.09.2017 г. за сформиране на междуведомствена работна група за извършване на проверки на язовир „Тича“.
109 Заповед № РД-15-109 от 31.08.2017 г. за определяне на длъжностно лице, което да установява нарушенията по Наредбата за административното обслужване.
108 Заповед № РД-15-108 от 29.08.2017 г. за заместване.
107 Заповед № РД-15-107 от 29.08.2017 г. за определяне на длъжностно лице, което да контролира вписванията в Административния регистър.
106 Заповед № РД-15-106 от 24.08.2017 г. за заместване.
105 Заповед № РД-15-105 от 23.08.2017 г. за назначаване на комисия по ППЗСПЗЗ.
104 Заповед № РД-15-104 от 21.08.2017 г. за извършване на проверки.
103 Заповед № РД-15-103 от 16.08.2017 г. за заместване.
102 Заповед № РД-15-102 от 04.08.2017 г. за назначаване на постоянен състав на Областния експертен съвет по устройство на територията.
101 Заповед № РД-15-101 от 03.08.2017 г. за сформиране на междуведомствена работна група за извършване на проверки на язовир „Тича“.
100 Заповед № РД-15-100 от 02.08.2017 г. за връщане на решение № 344 по протокол № 27от 18.07.2017 г. на ОбС Велики Преслав.
99 Заповед № РД-15-99 от 01.08.2017 г. за връщане на решение № 525 по протокол № 23 от 20.07.2017 г. на ОбС Шумен.
98 Заповед № РД-15-98 от 26.07.2017 г. за назначаване на междуведомствена комисия за извършване на проверки на проводимостта на реките.
97 Заповед № РД-15-97 от 12.07.2017 г. за допълване на Заповед № РД-15-85 от 29.06.2017 г.
96 Заповед № РД-15-96 от 11.07.2017 г. за заместване
95 Заповед № РД-15-95 от 11.07.2017 г. за отхвърляне на жалба по образувано административно производство пред Областен управител
94 Заповед № РД-15-94 от 11.07.2017 г. за създаване на Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и с общинските щабове
93 Заповед № РД-15-93 от 05.07.2017 г. за заместване
92 Заповед № РД-15-92 от 05.07.2017 г. за определяне на Областния съвет по условия на труд Шумен
91 Заповед № РД-15-91 от 05.07.2017 г. за определяне на звено за мониторинг и оценка на Стратегията за развитие на социалните услуги в област Шумен
90 Заповед № РД-15-90 от 05.07.2017 г. за определяне на Постоянна комисия по заетостта към областния съвет за развитие
89 Заповед № РД-15-89 от 05.07.2017 г. за определяне на Обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията
88 Заповед № РД-15-88 от 04.07.2017 г. за изменение на Заповед № РД-15-86 от 29.06.2017 г.