Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Документи

Списък на издадените актове на Областен управител – Шумен през 2020 година

АКТ ТЕКСТ
77 Заповед № РД-15-77 от 07 април 2020 година за назначаване на постоянна комисия за актуализация на амортизационния план на дълготрайните и нематериалните активи за 2020 година
76 Заповед № РД-15-76 от 02 април 2020 година за нареждане за изпълението на утвърдена програма за преглеждане оценката на риск на работните места и професионалните рискови в Областна администрация Шумен
75 Заповед № РД-15-75 от 02 април 2020 година във връзка с чл.28 ал.1 от ЗБУТ – за определяне ГУТ
74 Заповед № РД-15-74 от 01 април 2020 година за определяне на пожароопасен сезон в горите за периода 01.04.2020-30.10.2020 година
73 Заповед № РД-15-73 от 31 март 2020 година за нареждане на общо събрание на работещите в Областна администрация град Шумен с цел избиране представители на ГУТ
72 Заповед № РД-15-72 от 31 март 2020 година за утвърждаване на вътрешни правила за надграждане на електронното управление
71 Заповед № РД-15-71 от 27 март 2020 година за измерване факторите на работната среда
70 Заповед № РД-15-70 от 27 март 2020 година за периодичност на разглеждане на оценката на риска
69 Заповед № РД-15-69 от 27 март 2020 година във връзка чл.9 ал.2 от наредба за МЕ-представяне болничен лист
68 Заповед № РД-15-68 от 27 март 2020 във връзка чл.140 от кодекса на труда за осигоряване на храна и напитки за оперативни дежурни
67 Заповед № РД-15-67 от 27 март 2020 година за определяне на длъжностно лице отговорно за регистър на трудовите злополуки
66 Заповед № РД-15-66 от 27 март 2020 година за нареждане на периодични профилактични прегледи и изследвания на служителите от Областна администрация град Шумен
65 Заповед № РД-15-65 от 27 март 2020 година за определяне на длъжностно лице за извършване на обучение по ЗБУТ
64 Заповед № РД-15-64 от 27 март 2020 година за определяне на длъжностно лице за представител пред контролните органи на Инспеция по труда
63 Заповед № РД-15-63 от 27 март 2020 година за определяне на длъжностно лице за контакти и оказване съдействие на специалисти от служба по трудова медицина
62 Заповед № РД-15-62 от 27 март 2020 година за провеждане на начален инструктаж по ЗБУТ за служителите в Областна администрация град Шумен
61 Заповед № РД-15-61 от 27 март 2020 година за назначаване на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата
60 Заповед № РД-15-60 от 25.03.2020 година за отмяна на Заповед № 679 от 20.03.2020 година на кмета на община Върбица
59 Заповед № РД-15-59 от 23 март 2020 година за отмяна на подточка 1 от т. І на Заповед № 315 от 16.03.2020 г. на Кмета на община Нови пазар
58 Заповед № РД-15-58 от 18 март 2020 година за утвърждаване на инструкция за начините на приложение на дезинфектантите и почистването на работните места в Областна администрация Шумен
57 Заповед № РД-15-57 от 18 март 2020 година за провеждане на извънреден инструктаж на служителите в Областна администрация Шумен
56 Заповед № РД-15-56 от 18 март 2020 година за предприемане на превантивни мерки и засилена хигиена в Областна администрация Шумен
55 Заповед № РД-15-55 от 17 март 2020 година за изменение състава на Областната епизоотична комисия
54 Заповед № РД-15-54 от 14 март 2020 година за оптимизиране на дейността и въвеждане на графици за работа на служители от Областна администрация Шумен
53 Заповед № РД-15-53 от 14 март 2020 година за оптимизиране на пропускателния режим и дезинфекцията в административната сграда на Областна администрация Шумен
52 Заповед № РД-15-52 от 09 март 2020 година за въвеждане на засилени мерки във връзка със заболяването COVID-19 (коронавирус)
51 Заповед № РД-15-51 от 05.03.2020 година за определяне на длъжностно лице за издаване на удостоверението APOSTILLE
50 Заповед № РД-15-50 от 05.03.2020 година за определяне на длъжностно лице за установяване на нарушения по Закона за достъп до обществена информация
49 Заповед № РД-15-49 от 02.03.2020 година за определяне на комисия за провеждане на конкурса за длъжността „Главен секретар“ в АВиК Шумен
48 Заповед № РД-15-48 от 02.03.2020 година за определяне на комисия за провеждане на конкурса за длъжността „ВиК експерт“ в АВиК Шумен
47 Заповед № РД-15-47 от 27.02.2020 година за определяне състава на Постоянна комисия по заетостта към Областния съвет за развитие
46 Заповед № РД-15-46 от 27.02.2020 година за приемане на направеното в полза на Държавата от Община дарение на язовири – публична общинска собственост
45 Заповед № РД-15-45 от 27.02.2020 година за сформиране на Областен кризисен щаб във връзка с предприемане на спешни мерки по отношение на инфекциозно заболяване, причинено от коронавирус 2019-nCoV
44 Заповед № РД-15-44 от 25.02.2020 година за определяне на комисия за фактическо предаване и приемане на имот-публична държавна собственост, в изпълнение на РМС № 117/20.02.2020 година
43 Заповед № РД-15-43 от 24.02.2020 година за определяне на постоянна комисия за осъществяване на контрола по чл. 67 и 67а от ППЗДС
42 Заповед № РД-15-42 от 24.02.2020 година за определяне на комисия за допускане на кандидати до конкурсите за длъжности в АВиК Шумен
41 Заповед № РД-15-41 от 21.02.2020 година за предоставяне на достъп до обществена информация
40 Заповед № РД-15-40 от 21.02.2020 година за предоставяне на достъп до обществена информация
39 Заповед № РД-15-39 от 17.02.2020 година за заместване
38 Заповед № РД-15-38 от 17.02.2020 година за връщане за ново обсъждане на Решение № 17/ 29.01.2020 година на ОбС Хитрино
37 Заповед № РД-15-37 от 14.02.2020 година за определяне на бюджетната прогноза
36 Заповед № РД-15-36 от 13.02.2020 година за заместване
35 Заповед № РД-15-35 от 13.02.2020 година за определяне на поименен състав на Областния съвет за сътрудничество
34 Заповед № РД-15-34 от 11.02.2020 година във връзка с управление на служебните автомобили
33 Заповед № РД-15-33 от 11.02.2020 година за връщане за ново обсъждане на Решение № 54 от 30.01.2020 г. на ОбС Шумен
32 Заповед № РД-15-32 от 10.02.2020 година за определяне на работна група за набиране и обработване на информация за потребностите на работодателите от работна сила
31 Заповед № РД-15-31 от 10.02.2020 година за определяне на длъжностно лице по ЗЗБУТ
30 Заповед № РД-15-30 от 05.02.2020 година за утвърждаване на устройствен правилник на Областната комисия по безопасност на движението
29 Заповед № РД-15-29 от 05.02.2020 година за определяне на длъжностни лица, които да съхраняват печатите и щемпелите в Областна администрация Шумен
28 Заповед № РД-15-28 от 04.02.2020 година за приемане на дарение в полза на Държавата на язовири – публична общинска собственост от община Каолиново
27 ЗЗаповед № РД-15-27 от 03.02.2020 година за изменение на обществен съвет към ПХГТД „Проф. Асен Златаров“
26 Заповед № РД-15-26 от 03.02.2020 година за учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот – частна държавна собственост
25 Заповед № РД-15-25 от 30.01.2020 година за заместване
24 Заповед № РД-15-24 от 30.01.2020 година за предоставяне на суми по Наредбата за служебното положение на държавните служители
23 Заповед № РД-15-23 от 29.01.2020 година за определяне на поименен състав на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
22 Заповед № РД-15-22 от 28.01.2020 година за определяне на служител от Областна администрация Шумен, който да участва в проверките по Закона за гражданската регистрация на община Нови пазар
21 Заповед № РД-15-21 от 28.01.2020 година за определяне на Областен координационен център по Механизма за обхващане на деца и ученици
20 Заповед № РД-15-20 от 27.01.2020 година за назначаване на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
19 Заповед № РД-15-19 от 23.01.2020 година за определяне на служител, отговарящ за мрежовата и информационна сигурност в Областна администрация Шумен
18 Заповед № РД-15-18 от 23.01.2020 година за определяне на длъжностно лице, което да проведе първоначален/ периодичен инструктаж и обучение на служителите по Закона за противодействие на тероризма
17 Заповед № РД-15-17 от 21.01.2020 година за одобряване Плана на новообразуваните имоти за местности в землищата на с. Лозево и с. Ивански, община Шумен
16 Заповед № РД-15-16 от 21.01.2020 година за допълване на Заповед РД-15-149 от 21.12.2015 година относно попълване и утвърждаване на нов раздел V „Административно обслужване и регулиране“ на ИИСДА
15 Заповед № РД-15-15 от 21.01.2020 година за утвърждаване на вътрешни правила за мрежовата и информационната сигурност в Областна администрация Шумен
14 Заповед № РД-15-14 от 20.01.2020 година за определяне на служители от Областна администрация Шумен, които да участват в проверките по Закона за гражданската регистрация на община Шумен
13 Заповед № РД-15-13 от 20.01.2020 година за утвърждаване на вътрешни правила по пожарна безопасност, план за евакуация, план за дейностите при пожар и план за осигуряване на пожарната безопасност в Областна администрация Шумен
12 Заповед № РД-15-12 от 20.01.2020 година за инструктажите по пожарна безопасност в Областна администрация Шумен
11 Заповед № РД-15-11 от 20.01.2020 година за дейностите по пожарна безопасност в Областна администрация Шумен
10 Заповед № РД-15-10 от 17.01.2020 година за назначаване на Областната епизоотична комисия – Шумен
9 Заповед № РД-15-9 от 17.01.2020 година за назначаване на комисия за проверка на дейностите в регистратурата за класифицирана информация през 2019 година
8 Заповед № РД-15-8 от 13.01.2020 година за изменение състава на Областната епизоотична комисия – Шумен
7 Заповед № РД-15-7 от 13.01.2020 година за определяне на служител, отговарящ за издаването на удостоверенията „Апостил“
6 Заповед № РД-15-6 от 13.01.2020 година за сформиране на междуведомствена комисия за нерегламентираните превози на територията на област Шумен
5 Заповед № РД-15-5 от 13.01.2020 година за създаване на Областния щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и с общинските щабове
4 Заповед № РД-15-4 от 08.01.2020 година за заместване
3 Заповед № РД-15-3 от 08.01.2020 година за определяне на постоянния състав на Областната транспортна комисия
2 Заповед № РД-15-2 от 06.01.2020 година за назначаване на Областната епизоотична комисия – Шумен
1 Заповед № РД-15-1 от 06.01.2020 година за изменение състава на Областния съвет за развитие – Шумен