Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Област Шумен

Икономическо развитие

Като основен индикатор за икономическо развитие, произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) в област Шумен я поставя на второ място в североизточния район. През изминалите години брутният вътрешен продукт в областта нараства плавно и в 2008 г. достига най-високата си стойност – 1 163 261 хил. лв. След известно намаляване през 2009 г., през 2010 г. отново се забелязва увеличение, без да стигне стойностите от 2008 г. По данни на НСИ, през 2010 г. БВП на област Шумен формира 14% от БВП на СИ район и 1,5 % от националния БВП.

Заетостта по икономически сектори в областната икономика също показва установената тенденция – голям дял на заетите в сектора на услугите – 41,7%, спрямо – 21,5% в индустрията и само 6,3 % в селското стопанство. За разлика от много други области, този модел на заетост е условно балансиран, но трайната тенденция за намаляване на заетите в селското стопанство е обезпокояваща.

Основните икономически показатели на нефинансовите предприятия в област Шумен за периода 2007-2011 г. показват нарастване до 2009 г., след което следва намаление с тенденция на ограничаване темпът на спада през 2011 г.

Повече информация можете да откриете на следните линкове: