Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Област Шумен

Население

Към 31 декември 2015 г. населението на област Шумен е 175 720 души, което представлява 2.5% от населението на България и нарежда областта на 15-то място сред 28-те области в страната, непосредствено след Добрич (180 601 души) и преди Враца (172 007 души). В сравнение с 2014 г. населението на областта намалява с 1 205 души, или с 0.7%, каквото е намалението и общо за страната.
Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2015 г. е 107 109 души, или 60.9% от населението на областта, като мъжете са 56 608, а жените – 50 501. През 2015 г. броят на трудоспособното население намалява с 1 209 души, или с 1.1% спрямо предходната година. Към края на 2015 г. в над трудоспособна възраст са 41 774 души, или 23.8%, а под трудоспособна възраст са 26 837, или 15.3% от населението на областта.
Териториалното разпределение на населението в област Шумен е неравномерно. В пет от общините – Венец, Каспичан, Никола Козлево, Смядово и Хитрино, то е под 8 000 души и в тях живее 19.1% от населението на областта. В останалите пет общини са съсредоточени 80.9% от населението.
Най-малка е община Никола Козлево – 6 130 души (6 084 към 31.12.2014 г.), а най-голяма – община Шумен – 89 972 души (91 210 души към 31.12.2014 г.) .
В сравнение с 2014 г., увеличение на населението има в общините Венец, Върбица, Каолиново, Никола Козлево и Хитрино, като увеличението е най-голямо в общините Върбица и Хитрино, съответно с 2.5 и 1.2%. Най-значимо намаление е регистрирано в общините Смядово и Шумен – съответно с 1.8 и 1.4%.
Към 31.12.2015 г. населените места в област Шумен са 151, от които осем са градове, а 143 – села. В градовете живеят 108 765 души, или 61.9%, а в селата – 66 955, или 38.1% от населението на областта. В сравнение с предходната 2014 г. населението в градовете намалява с 1.4%, а в селата се увеличава с 0.6%.
Към края на 2015 г. в областта няма напълно обезлюдени населени места. В 14 села живеят до 100 души, а в шест от тях – до 50 души. Най-малкото населено място е село Беджене (11 души), следвано от селата Омарчево (25 души) и Становец (27 души).
Към края на 2015 година 44.2% от населението в областта е съсредоточено в гр. Шумен, който по брой на населението – 77 709 души, запазва десетото място в страната, след гр. Добрич (86 292 души) и преди гр. Перник (74 824 души). Спрямо 2014 г. населението в областния град намалява с 1 175 лица, или с 1.5%. Процесът е характерен и за други областни центрове в страната, като сред първите десет по големина, увеличение на населението е регистрирано за София, Пловдив и Бургас.
Сред останалите седем града в област Шумен, единственият с население над 10 хил. души е гр. Нови пазар – 11 564 (11 724 към 31.12.2014 г.). Най-малък е гр. Плиска – 890 души (877 души през 2014 г.).

Източник: НСИ, Отдел „Статистически изследвания – Шумен”