Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Област Шумен

Туризъм и култура

Област Шумен е територия, вплела хилядолетна история и природни дадености, което е добра предпоставка за развитие на маршрутно познавателния, селски и ловен туризъм. Близостта с Черноморското крайбрежие и Велико Търново, я прави част от
един голям туристически продукт.

Ситуирана в Североизточен район, който е на второ място в страната след Югоизточния район по степен на туристическо развитие, област Шумен неизменно се нарежда на трето място след областите Варна и Добрич. Измервано с броя легла в местата за настаняване – (29.2% от легловата база на страната), с броя на реализираните нощувки (33,3% от общия брой за страната) и с приходите от нощувките (30,4% от общата стойност за страната), това безспорно се дължи изключително на крайбрежната територия на района, където са разположени най-атрактивните природно-рекреационни ресурси.

Повече информация можете да откриете на следните линкове: