Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Новини
23 февруари (петък)

Представен беше мониторингов доклад за 2017 година по изпълнението на Областната стратегия за интегриране на ромите

IMG_5806

Обобщен мониторингов доклад за 2017 година по изпълнението на Областната стратегия за интегриране на ромите 2012-2020 година беше представен на заседанието на Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси в Шумен, председателствано от заместник-областния управител Ширин Вели. Според секретаря на съвета Иван Златев се отчита напредък по заложените приоритети в стратегията. 66 ученици в задължителна училищна възраст са отпаднали от училище  през миналата учебна година, като анализът показва, че е намалял процента на отпадане на ромските деца от образователната система. В изпълнение на тази цел са реализирани редица дейности, сред които индивидуални срещи с родителите и учащите се  деца от рисковите групи, целенасочена работа на образователните медиатори, съгласувана с РУО, социалните служби и Обществения посредник за община Шумен.

В изпълнението на целта, насочена към подобряване здравословното състояние на ромската общност, е извършена активна работа от страна на здравните медиатори, неправителствените организации и на РЗИ – Шумен за организиране на редица безплатни прегледи и консултации през 2017 г. По приоритет „Жилищни условия“ се отчита, че жилищата на значителна част от ромите на територията на областта са сравнително благоустроени, притежават стандартните елементи – електричество и вода. „Голяма част от ромското население на територията на област Шумен живее и работи извън страната. Завърналите се роми видимо подобряват стандарта си на живот и жилищата, в които живеят – ромите поддържат жилищата си в много добро състояние и обръщат особено внимание на санитарно-хигиенните условия в домовете си“, каза Иван Златев. В доклада се посочва, че на територията на област Шумен се работи по утвърждаване на толерантни междуетнически отношения чрез различни форми на образователна, културна и просветна дейност. Чрез информационни кампании и работни срещи с участието на представителни организации, местни НПО и медиатори, представители на общността се запознават с правата и отговорностите на гражданите и институциите, както и с начините за реагиране при дискриминация. През 2017 година има 6 подадени жалби от различен характер за дискриминация, на които са образувани полицейски производства.

Като проблеми сред ромското население в област Шумен Иван Златев изтъкна миграцията (заминаването в чужбина) и отпадането на ромските деца от образователната система и посочи образованието като път към интеграцията, защото само по такъв начин малцинствените групи могат да бъдат конкурентоспособни до пазара на труда. По думите му е необходимо да има по – добра координация и връзка между местната власт, институциите и неправителствените организации с ромската общност.

На заседанието представители на неправителствените организации ромска фондация „Искра“, център „Амалипе“ и женско сдружение „Хаячи“ представиха проектите, по които работят във връзка с интеграцията на ромите.