Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Публичен регистър декларации

Публичен регистър на подадените декларации по смисъла на §2, ал. 3 от ЗПКОНПИ

Име
Длъжност
Вх №
Дата
Вид Декл. по
чл.35,(1),
т.1 от
ЗПКОНПИ
Декл. по
чл.35,(1),
т.3 от
КОНПИ
Декл. по
чл.35,(1),
т.2 от
ЗПКОНПИ
част 1
Декл. по
чл.35,(1),
т.1 от
ЗПКОНПИ
част 2
Декл. по
чл.35,(1),
т.4 от
ЗПКОНПИ
Иванина Михалева
Старши експерт
1
30.04.2018
Ежегодна
18
15.05.2018
Ежегодна част 1
имущество
Цветанка Бобачева
Счетоводител
2
30.04.2018
Ежегодна
19
15.05.2018
Ежегодна част 1
имущество
Йорданка Кръстева
Главен юристконсулт
3
30.04.2018
Ежегодна
20
15.05.2018
Ежегодна част 1
имущество
Петранка Петрова
Директор на
дирекция АПОФУС
4
30.04.2018
Ежегодна
21
15.05.2018
Ежегодна част 1
имущество
Светослав Кукуянов
Юристконсулт
5
30.04.2018
Ежегодна
22
15.05.2018
Ежегодна част 1
имущество
Диана Илиева
Главен експерт
6
11.05.2018
Ежегодна част 1
имущество
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
7
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
8
Мая Христова
Главен експерт
9
15.05.2018
Ежегодна част 1
имущество
да
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
10
Хрисимира Христова
Главен експерт
11
15.05.2018
Ежегодна част 1
имущество
да
Елеонора Николаева
Главен специалист
12
15.05.2018
Ежегодна част 1
имущество
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
13
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
14
Милка Павлова
Главен експерт
връзки собществеността
15
15.05.2018
Ежегодна част 1
имущество
Анна Миланова
Директор дирекция
АКРРДС
16
15.05.2018
Ежегодна част 1
имущество
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
17
26
08.06.2018
Ежегодна част 1
имущество
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
23
Светла Овчарова
Главен специалист
24
06.06.2018
Ежегодна част 1
имущество
Красимира Атанасова
Специалист
25
06.06.2018
Ежегодна част 1
имущество
Асен Танев
Старши специалист
27
26.06.2018
27/1
04.07.2018
Встъпителна част 1
имущество
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
28
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
29
Асен Иванов Танев
Старши специалист
30
15.01.2019
ежегодна
за 2018
 част 1
имущество
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
31
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
32
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
33
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
34
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
35
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
36
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
37
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
38
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
39
Милка Владимирова Павлова
Главен експерт PR
40
08.05.2019
ежегодна за

2018 г.

 част 1
имущество
Мая Петрова Христова
Главен експерт
41
13.05.2019
ежегодна за

2018 г.

 част 1
имущество
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
42
Диана Веселинова Илиева Главен експерт 43
13.05.2019
ежегодна за

2018 г.

 част 1
имущество
Иванина Йорданова Михалева
Старши експерт
44
13.05.2019
ежегодна за

2018 г.

 част 1
имущество
Цветанка Василева Бобачева
Счетоводител
45
13.05.2019
ежегодна за

2018 г.

 част 1
имущество
Йорданка Ангелова Кръстева
Главен юрисконсулт
46
13.05.2019
ежегодна за

2018 г.

 част 1
имущество
Светослав Георгиев Кукуянов
Юрисконсулт
47
13.05.2019
ежегодна за

2018 г.

 част 1
имущество
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
48
Елеонора Михайлова Николаева
Главен специалист
49
13.05.2019
ежегодна за

2018 г.

 част 1
имущество
Петранка Петрова Петрова
Директор дирекция АПОФУС
50
13.05.2019
ежегодна за

2018 г.

 част 1
имущество
Хрисимира Димитрова Христова
Главен експерт
51
14.05.2019
ежегодна за

2018 г.

 част 1
имущество
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
52
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
53
Светла Стефанова Овчарова
Главен специалист
54
15.05.2019
ежегодна за

2018 г.

 част 1
имущество
Красимира Димитрова Атанасова
Специалист
55
15.05.2019
ежегодна за

2018 г.

 част 1
имущество
Анна Цветанова Миланова
Директор дирекция АКРРДС
56
15.05.2019
ежегодна за

2018 г.

 част 1
имущество
Мария Станиславова Русева
Старши експерт
57
02.05.2019
Встъпителна
57/1
20.05.2019
част 1
имущество
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
58
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
59
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
60
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
61
Николай Александров Цветанов

Служител по сигурността на информацията

62
13.09.2019
встъпителна 2019  
Николай Александров Цветанов

Служител по сигурността на информацията

63
16.09.2019
встъпителна 2019  част 1
имущество
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
64
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
65
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
66
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
67
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
68
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
69
Заличени данни по чл. 4, ал.2
НОРИПДУКИ
70
Йовка Руменова Георгиева
Старши експерт
71
20.12.2020
При назначаване

Няма лица, които не са подали декларации в срок.