Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Новини
26 януари (вторник)

Утвърдиха държавния план-прием за професионалните гимназии и средните общообразователни училища в област Шумен през следващата учебна година

IMG_2855

План-приемът за професионалните гимназии, средните общообразователни училища и специални училища с паралелки за придобиване на степен за професионална квалификация от област Шумен за учебната 2016/2017 година беше одобрен на заседание на Постоянната комисия по заетостта под председателството на заместник-областния управител Селиме Кърджалиева.
План-приемът предвижда общо 42 паралелки да бъдат разкрити през следващата учебна година. В сравнение с предходната учебна година отпада паралелката Агроекология“ в Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии в Шумен. Осем са заложените паралелки с интензивно изучаване на чужд език след завършен 7 клас. След завършено основно образование в професионалните гимназии се предвижда да бъдат реализирани 22 паралелки. По 2 паралелки ще бъдат разкрити за ученици след завършено основно образование в средните общообразователни училища, за професионална квалификация след завършен 8 клас в помощни училища и за вечерна форма на обучение в професионалните гимназии след завършено основно образование. Шест са заложените паралелки за задочна форма на обучение след завършено основно образование в професионалните гимназии.
Съгласно изнесената информация от РИО предложените професионални паралелки са от 19 професионални направления. Застъпените професии и специалности в училищата като професионални направления съответстват на приоритетите и областите на развитие в общините на област Шумен. Няма постъпили предложения от директори на училища за обучение по нови професии и специалности от учебната 2016/2017 година.
Планът е изготвен при отчитане на: изпълнението на план-приема за учебната 2015/2016 година – 36 професионални паралелки; пълняемостта на паралелките за учебната 2015/2016 година – средно 22 ученици в паралелка; броя на учениците, завършващи седми клас и основно образование в област Шумен през учебната 2015/2016 година (по данни към 01.12.2015 г.) – 1479 ученици, завършващи седми клас, и 966 ученици – основно образование (спрямо 1417 ученици, завършили седми клас, и 1010 ученици, завършили основно образование през учебната 2014/2015 година); осигуреността с материално-техническа база(оборудвани кабинети, лаборатории, работилници, дидактически материали и пособия), назначени правоспособни учители, утвърдена задължителна учебна документация. Предложенията на директорите за план-прием по професии/специалности от професии са съгласувани с кметовете на общините, на чиято територия се намират училищата, както и с представителите на работодателите, с които гимназиите имат сътрудничество при провеждането на учебната и на производствената практика.
На заседанието стана ясно, че около 30 % от завършилите професионална гимназия през миналата година ученици в Шуменска област после не са успели да си намерят работа или да продължат образованието си. От тях приблизително 10% са напуснали страната. Останалите 70 на сто от учениците са започнали работа или са продължили образованието си във висше училище.

IMG_2857