ноември, 2010

Асоциацията по ВиК гласува бюджета си за 2010 година

Picture 003 (Custom)

Бюджетът за 2010 година на Асоциацията по ВиК беше одобрен от общото събрание на асоциацията, което се проведе днес в Областна администрация-Шумен. Гласуваният бюджет е в размер на 14 285 лв., като според законовите разпоредби той се формира от вноски на държавата и общините съобразно процентното им участие в асоциацията. “До края на годината малка част от бюджета ще бъде изразходвана за закупуване на оборудване за работата на асоциацията, а останалата сума ще бъде прехвърлена като преходен остатък за следващата година”, обясни областният управител Димитър Александров, който по закон е и председател на Асоциацията по ВиК. Според него реалната дейност на асоциацията ще започне през 2011 година.

Асоциацията по ВиК беше учредена в Шумен на 16 юли тази година.  По закон държавата в лицето на областния управител участва в асоциацията с 35% дял. Останалите 65% се разпределят между общините, като дяловото участие на всяка от общините е различно и се определя съобразно броя на населението във всяка община.

508 нови работни места ще бъдат разкрити в област Шумен през 2011 година по Националната програма “От социални помощи към осигуряване на заетост”

Kom zaetost-26112010 (Custom)

23 проекта от шуменски работодатели за включване в Националната програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” – 2011г. са получени в Дирекция “Регионална служба по заетостта” – Варна. Проектите бяха оценени и одобрени на заседание на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие, председателствано от заместник областния управител д-р Емилия Станчева. “Това е изключително важна програма за нашата област, защото чрез финансирането по нея ще получат работа над 500 безработни от региона”, каза д-р Станчева, която подчерта факта, че въпреки финансовата криза няма намаление на средствата, които държавата отпуска за реализацията на програмата в област Шумен. През 2010г.

15 от проектите са за изпълнение на общополезни дейности. Чрез тях ще се разкрият 416 работни места, като приоритетните дейности са основно почистване на речни корита, канали, дерета минаващи през населени места, екопатрули. Общинските администрации на област Шумен участват с 10 проекта за 337 работни места. Наетите безработни ще извършват дейности по почистване на улици, ремонт на дворни пространства, на детски градини и др. общински терени, ремонт и възстановяване на пейки и детски съоръжения, пребоядисване на стълбове на улично и парково осветление, премахване на нерегламентирани сметища, поддържане на гробищни паркове, ремонт на настилка от тротоарни плочи, поддръжка на обществени обекти и други. Проекти за предоставяне само на социални услуги са подадени от  СНЦ „Бизнес център Каолиново”,  ЖРС „Хаячи” Нови пазар, НЧ ”Пробуда” с. Никола Козлево.

От частни фирми са подадени 8 проекта за 92 работни места за дейности от основното производство и 4 работни места за дейности за подобряване условията на труд и работната среда на собствената им територия в сгради и постройки, в които се осъществява трудова дейност и се поддържа постоянна заетост на работните места.

Заместник областният управител д-р Емилия Станчева се срещна с представители на списание “Зари” по случай 60-годишнината на изданието

nezrjashti intervu (Custom)

Заместник областният управител д-р Емилия Станчева се срещна с представители на списание “Зари” по случай 60-годишнината от издаването му. В срещата участваха Любомирка Лазарова-председател на Регионалната съюзна организация на слепите и Преславка Химирска-председател на Териториалната съюзна организация на слепите-Шумен. Списанието е наследник на изданията за незрящи „Съдба“ и „Вестител“, които не съществуват след Втората световна война. През 1950 г. започва да излиза списание „Животът на слепите“ – първо на брайлов шрифт, а после и на циклостил. През 1973 г.  то се преименува на списание „Зари“. В интервю за списанието д-р Станчева представи приетата преди месец Стратегия за развитие на социалните услуги на областно ниво.  Тя изтъкна особеното място за живота на хората с увреждания на Центровете за социална рехабилитация и интеграция. “На този етап в Шумен работят три такива центрове, в стратегията е планирано да бъдат разкрити още седем, които да бъдат разположени в останалите общини от област Шумен”, коментира д-р Станчева.

По-рано днес заместник областният управител д-р Емилия Станчева  беше гост на провеждащия се в Шумен Регионален форум на Националния алианс за социална отговорност (НАСО). Създаденият преди година алианс има за цел да подобри качеството на живот на хората с увреждания чрез повишаване качеството на предлаганите им социални услуги. Той обединява доставчиците на социални услуги, общините и неправителствените организации от сектора.

Заседава Областният съвет за тристранно сътрудничество в Шумен

savet tristranno satrudn (Custom)

В по-голямата част на страната средната работна заплата е от 400 до 500 лева, като в тази група влиза и Шумен с 496 лв. средно трудово възнаграждение за 2009 г. Данните съобщи Теменужка Златанова,  началник отдел “Жизнено равнище и доходи от труд” в МТСП на заседание на Областния съвет за тристранно сътрудничество. Тя представи тенденциите при доходите от труд в страната с акцент върху област Шумен, изготвени от Министерство на труда и социалната политика. На заседанието на съвета, председателстван от заместник областния управител д-р Емилия Станчева, беше обсъждан проблема с “работещите бедни” с участието на кметове на общини от региона, директори на дирекции “Бюро по труда”, ръководителите на Териториалното статистическо бюро и Агробизнес център-Шумен. Директорът на ТСБ – Шумен Атанасула Настева коментира, че много фирми в страната се намират в сивата икономика, не плащат добре на работниците си и съответно не подават реални данни в статистиката.“Моите очаквания са МТСП да каже каква политика ще провежда държавата спрямо българските фирми. Вече сме на фазата на най-голямата стагнация на малките и средните предприятия. Бизнесът се бори за оцеляване, а не за развитие. По-важно е какво прави държавата и какво иска да научи от местния бизнес, като се има предвид, че цели отрасли са потънали в сенчестата икономика“, коментира председателят на Търговско-промишлената палата в Шумен Христо Дечев. Предложенията на Областния съвет за тристранно сътрудничество ще бъдат изпратени в МТСП.

Регионалният консултативен съвет по охрана на горите, дивеча и рибата проведе първото си заседание

savet ohrana gori (Custom)

Ниска събираемост на влезлите в сила наказателни постановления отчитат от Регионалната дирекция по горите в Шумен. Данните изнесе инж. Тодор Геронтиев, заместник директор на РУГ, пред Регионалния консултативен съвет по охрана на горите, дивеча и рибата, който проведе първото си заседание  под председателството на заместник областния управител Ралица Тодорова. Според инж. Геронтиев изпратените преписки в прокуратурата през 2010г. са 423, като за 59 от тях още няма взето решение от прокуратурата, 165 са върнати за издаване на НП по ЗАНН и по 1б от преписките е образувано предсъдебно производство. Към момента събраните суми по влезли във сила наказателни постановления от 2009г.и 2010г. възлизат на 16615 лв., от които от НАП – 2853 лв.,  а събираемостта е 13.39 % от общата сума -124 111лв. на влезлите в сила наказателни постановления. От началото на годината до края на месец октомври са извършени над 14 200 проверки, свързани с охраната и контрола на горите. Проверени са над 42 700 обекта, констатирани са 775 нарушения, а съставените актове са 543 на стойност 43 090 лв. В сравнение със същия период на 2009г. са били съставени 648 акта.

От началото на 2010г. на територията на РДГ – Шумен са допуснати 2 низови горски пожара, при които са били опожарени общо 26 дка гори- 6 дка иглолистна култура на територията на Държавно горско стопанство-Смядово и 20 дка широколистна гора на територията на Държавно горско стопанство-Нови пазар. Това поставя Регионалната дирекция по горите в Шумен на първо място в страната по опазване на горите от пожар, уточни инж. Геронтиев.

Заместник областният управител д-р Емилия Станчева участва в конференция на тема “Социални услуги за активно включване”

Заместник областният управител д-р Емилия Станчева участва в конференция на тема “Социални услуги за активно включване”, която се организира в София от Столична община в рамките на инициативата на мрежата на големите европейски градове ЮРОСИТИС-“Обсерватории към местните власти за активно включване”. Целта на форума е да се стимулира бъдещето развитие на политиките за активно включване на европейско, национално и местно ниво, както и да се ангажират националните и европейски заинтересовани страни в идентифицирането на тенденциите, добрите практики за активно включване и предизвикателствата в големите градове. В рамките на конференцията ще бъдат представени проект “Алтернативи-личен асистент”, социалната услуга “Асистент за независим живот”, системата за мониторинг на качеството на социалните услуги на територията на Столична община, както и Европейски практики за активно включване на хора в състояние на бедност и социално изключване. Концепцията за активно включване на Европейския съюз е насочена към преодоляването на бедността и социалното изключване на хората, които са в най-голяма степен отдалечени от пазара на труда, чрез комбиниране на три елемента- адекватно подпомагане на доходите, приобщаващи пазари на труда и достъп до качествени услуги.

Инициативата на мрежата на големите европейски градове ЮРОСИТИС представлява мрежа от десет европейски града, всеки от които е създал Обсерватория към местната власт в рамките на своята администрация.

По инициатива на областния управител Димитър Александров млекопроизводители от региона обсъдиха възможностите за развитие на отрасъла

mlekoproizv2 (Custom)

Близо 50 млекопроизводители от региона участваха в организираната от областния управител Димитър Александров среща на тема “Перспективи за развитие на млечния сектор и възможности за усвояване на средствата от европейски фондове”. “Възможностите за развитие на селското стопанство и как може то да бъде подпомогнато са въпроси от изключителна важност за цялото ни общество”, каза  при откриването на срещата областният управител Димитър Александров. “Гаранционният фонд за подпомагане на земеделските производители, който беше предизборно обещание на ГЕРБ ще стане реалност от началото на следващата година”, уточни Димитър Александров. Средствата са в размер на 120 млн. лв. и ще се отпускат за инвестиции чрез Държавен фонд “Земеделие”

Проф. Николай Русев от Института по животновъдни науки в Костинброд направи презентация за състоянието и перспективите пред производството на мляко у нас и в света. По думите му селското стопанство е голям резерв за извеждане на българската икономика от кризата. Обща бе констатацията, че у нас млекопроизводството не се развива добре, защото е отделено от производството на фуражи, но за да бъдат създадени модерни ферми са необходими значителни средства.

На срещата присъстваха Анета Пенчева – директор на Областна дирекция “Земеделие“, д-р Катя Димитрова – директор на РВМС, Геновева Христова – началник на Областна служба за съвети в земеделието, д-р Стоян Джамбазов, директор на Държавен фонд “Земеделие”-Шумен, инж. Юлиян Вълчев – управител на “Напоителни системи”-Шумен.

mlekoproizv1 (Custom)

Областният управител Димитър Александров се включи в акция за залесяване на парк в шуменското село Дибич

Picture 032 (Custom)

Областният управител Димитър Александров и заместник областният управител Ралица Тодорова участваха в екоакция за залесяване на минипарк в шуменското село Дибич. Инициативата беше подкрепена и от народните представители Ивайло Тошев и Красимир Минчев, които заедно с много деца и жители на селото засяха 130 иглолистни и широколистни фиданки, осигурени от областната организация на ЖЕНИ ГЕРБ. “След 30-40 години този парк ще бъде едно прекрасно място за жителите на Дибич”, каза областният управител Димитър Александров. Той се обърна към всички с призив да се грижим за природата и даде старт на екокампанията.

Изграждането на парка е по идеен проект на кмета на Дибич Дария Георгиева, подкрепен финансово от община Шумен. За новото място за отдих на жителите на селото ще се грижат децата от основно училище “Никола Йонков Вапцаров”.

Picture 062 (Custom)

Заместник областният управител Ралица Тодорова беше гост на научна конференция “Приносът на етническите общности за развитието на град Шумен”

Kraevedi (Custom)

Заместник областният управител Ралица Тодорова беше гост на откриването на научно-практическа конференция   “Приносът на етническите общности за развитието на град Шумен”, която организираха Народно читалище “Добри Войников” и Дружеството на краеведите в града.”Целта на конференцията е да обедини знанията и изследванията за ролята на различните общности в развитието на Шумен, в една обща история”, каза при откриването председателят на Дружеството на краеведите Марияна Филипова.

“От векове в границите на България съжителстват различни етнически общности – българи, арменци, евреи, руснаци, турци, цигани, които макар и да споделят обща историческа съдба, запазват своята народностна идентичност. Толерантността във взаимоотношенията им е градивен елемент, допринасящ за просперитета на общото отечество”, каза още Марияна Филипова. В рамките на форума доклади представиха представители на културни институти от различни етнически общности в града.

Областният управител Димитър Александров присъства на литургия на храмовия празник на църквата “Св. Архангел Михаил” във Велики Преслав

IMG_0464 (Custom)

Областният управител Димитър Александров и заместник областният управител Ралица Тодорова присъстваха на празнична литургия на Архангеловден в църквата “Св. Архангел Михаил” във Велики Преслав, отслужена от Негово Високопреосвещенство Варненския и Великопреславски митрополит Кирил.

Основите на църквата са положени през 1908 г. 22 години по-късно- през 1930 г. храмът е завършен, а през 1931 г. е осветен от митрополит Йосиф. През 1952 г. е направен нов иконостас от дърворезба от колектив с ръководител проф. Кушлев, като средствата са дарени от жителите на Велики Преслав.