декември, 2010

Заседава Областната комисия „Военни паметници“

voenni pametnizi-09122010 (Custom)

Състоянието на военните паметници на територията на област Шумен беше обсъдено на заседание на Областната комисия “Военни паметници”, което се проведе днес в Областна администрация – Шумен и беше ръководено от областния управител Димитър Александров. От представената от общините информация стана ясно, че в по-голямата си част паметниците са в добро състояние. Финансовите средства, необходими за ремонт на паметниците в региона, са в размер общо на 44 854 лв. На заседанието беше взето решение създадените общински регистри на военните паметници да бъдат публикувани на официалните  интернет страници на общините, за да бъде осигурен достъп на гражданите до тази информация. Предстои да бъде извършен преглед на общинските и на областния регистри, след което информацията ще бъде изпратена за актуализация на Националния регистър и картотеката на военните паметници.

В Националния регистър на територията на област Шумен има регистрирани 59 военни паметника, за други 12 ще бъдат направени предложения за включване.

Областната комисия “Военни паметници” е създадена през 2008 г. на основание чл.6 ал. 1 от Закона за военните паметници.

Областният управител Димитър Александров поздрави абсолвентите от първия випуск на Факултета по технически науки в Шуменския университет

Picture 044 (Custom)

Областният управител Димитър Александров заедно с народния представител Красимир Минчев бяха гости на тържествена церемония по връчване на дипломите на Випуск 2010 на Факултета по технически науки в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”. Дипломираха се 43-ма абсолвенти, които получиха дипломите си от декана на факултета доц. Иван Цонев.

Областният управител Димитър Александров поздрави студентите с успешното завършване на висшето им образование. “Денят е празничен, но и бележи водораздел в досегашния студентски живот и бъдещата ви реализация”, подчерта Димитър Александров и пожела успех на младите хора.

Абсолвентите завършват специалностите “Инженерна логистика”,   “Геодезия” е “Комуникационни и информационни системи”. В момента във факултета се обучават повече от 600 студенти в бакалавърски и магистърски програми.

Picture 042 (Custom)

Областният управител Димитър Александров се включи в кампанията “Дари книга-спаси духовността”

Picture 035 (Custom)

Над 40 тома учебна и научна литература дари на Регионалната библиотека “Стилиян Чилингиров” в Шумен областният управител Димитър Александров. Новите издания, с които се попълва фондът на книгохранилището, са закупени с лични средства на членове на ПП ГЕРБ. С направеното дарение Димитър Александров стана 112-ия дарител, подкрепил инициативата “Дари книга – спаси духовността”. “Сигурен съм, че много хора ще се включат в кампанията и това, което днес ние даряваме, ще бъде една малка част от това, което ще получи регионалната библиотека”, каза Димитър Александров. Той и заместник областният управител Ралица Тодорова разговаряха с директора на културния институт Красимира Александрова, която информира, че до момента от дарителската кампания са постъпили 861 тома книги. Красимира Александрова посочи, че шуменската библиотека е първата в страната, която организира подобна акция и благодари на шуменци, които винаги са имали будно чувство за духовност и съпричастност към културните каузи на нацията.

Picture 036 (Custom)

Регионалният съвет за развитие в Североизточен район заседава в Шумен

Zasedanie-SIR 3122010 (Custom)

На 3 декември 2010 г. от 11.00 ч. в Конферентната зала на Областна администрация – Шумен бе проведено съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район (РСР в СИР) и на Регионалния координационен комитет към него (РККРСР в СИР). Заседанието бе свикано от областния управител на област Шумен Димитър Александров,  в качеството му на председател на РСР и на РКК в СИР,  за периода 1.07.2010 г. – 31.12.2010 г.

На заседанието присъстваха областните управители на областите от Североизточен район-Данчо Симеонов-областен управител на Варна, Митко Стайков-областен управител на Търговище, Желязко Желязков-областен управител на Добрич, представители на общините от четирите области, включени в обхвата на района, представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на финансите, Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, представител на Централното координационно звено и представители на Управляващите органи на Оперативните програми  в съответните министерства, представители на представителните организации на работодателите, работниците и служителите на национално равнище.

Заседанието бе открито и ръководено от г-н Димитър Александров, който съгласно приетия дневен ред предложи  на членовете на Регионалния съвет за развитие да гласуват проекта на Протокол от последното заседание на съвета. След това беше представена кратка информация за изпълнението на взетите решения на предишното редовно заседание и на проведеното неприсъствено заседание.

Представител на Агенция «Стратегма» запозна присъстващите с извършената от тях Междинна оценка за изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода до 2010 г., съдържаща информация за постигнатия напредък по изпълнението на нейните цели и приоритети. В доклада бяха направени и  препоръки за предприемане на необходимите действия за постигане на очакваното изпълнение на целите и приоритетите, до края на периода на действие на стратегията.

Областните управители и кметовете на общини информираха за хода на процесите, свързани с разработването и приемането на актуализираните документи за изпълнение на остатъка от периода на действие на стратегическите планови документи за регионално развитие на областно и местно ниво – областните стратегии и общинските планове за развитие.

Съгласно Правилника за приложение на Закона за регионално развитие, бе възложено на областните управители на област Варна и област Търговище, председателстващи през 2011 г. РСР в СИР, да подготвят проект на Годишна индикативна програма, в която да се предвидят необходимите средства за реализиране на основните приоритети и дейности в работата на съвета за 2011 година. Проектът ще бъде внесен за обсъждане, одобряване и приемане на следващото заседание на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район.

Членовете на РСР и РКК в СИР бяха запознати с актуална информация относно хода на изпълнение на Оперативните програми на територията на Североизточен район към 30.09.2010г., докладвана от г-жа Петя Несторова – секретар на РСР и от представителите на Управляващите органи на Оперативните програми – членове на РКК. Прието беше решение годишните справки за изпълнението на операциите по съответните оперативни програми на територията на Североизточен район за 2010 г., да се изготвят и предоставят в Секретариата на РСР до 15.01.2011 г.

В края на съвместното заседание, членовете на съвета – представители  в Комитетите за наблюдение на Оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, информираха присъстващите за акцентите в обсъжданите теми и проблеми по време на проведените   заседания.

Областният управител Димитър Александров се ангажира да съдейства за осигуряване на средства за работата на екарисажа в Шумен

epizoo kom-01122010 (Custom)

Общините трябва да вземат мерки за обезвреждане на умрелите животни съгласно изискванията на Наредба №22, е разпоредено със заповед на Националната ветеринарно медицинска служба от 23 ноември. Това стана ясно по време на заседание на Областната епизоотична комисия, председателствана от заместник областния управител д-р Емилия Станчева. В момента екарисажите в Шумен и Варна не изпълняват дейността по трупосъбиране, извозване и обезвреждане от малки и лични стопанства поради финансова невъзможност и забавяни плащания от страна на Националната ветеринарно-медицинска служба. “НВМС ни дължат около 2 700 000 лв., тази сума е натрупана в периода след 20 януари тази година. След тази дата ние сме работили на собствена сметка. Нямахме никакво желание да спираме тази дейност, но резервите и ресурсите, които имахме натрупани се изчерпаха“, каза пред членовете на комисията директорът на шуменския екарисаж Мирослав Александров.

Според Наредбата всяка община трябва да създаде комисия, в които да влязат представители на РИОКОЗ, РВМС, РИОСВ. Трябва да бъде определен терен, който да отговаря на множество изисквания и на който да бъдат изградени трупни ями за обезвреждане на животинските продукти. “Намирането на подобни терени е трудно, те трябва да отговарят на много и специфични изисквания, говорим за време и финансови ресурси от всяка една община, като между крайната цел стои още един проблем -наличието на специализиран транспорт“, заяви заместник областният управител д-р Емилия Станчева. Областният управител Димитър Александров, който присъства на заседанието, заяви, че е по-добре тези средства да се насочат в друга посока – общините да не изграждат такива сложни съоръжения, а да транспортират умрелите животни до екарисажа, който към момента не е затворил, но е спрял да изпълнява дейността по трупосъбиране. Според Димитър Александров проблемът с екарисажа ще бъде разрешен в най-кратки срокове. “Аз и колегите ми полагаме усилия и смятам, че до края на седмицата ще имаме резултат, което ще доведе до възобновяване дейността на екарисажа“, каза Александров.