октомври, 2011

Бюлетините за президент и вицепрезидент са получени в Областна администрация

Областна администрация-Шумен получи бюлетините за президент и вицепрезидент за предстоящите избори. 212 000 са общо те за област Шумен, за община Шумен техният брой е 104 000. Бюлетините за местните избори са общо 421 000. На общините вече са раздадени необходимите метериали-торби за президентските и местните избори, урни и методически указания. Днес те получиха избирателните списъци за работа в изборния ден и изборните книжа. Общият брой на избирателите в област Шумен, които имат право на вот за местни избори, е 164 303 души към 26.08.2011 г. За президент и вицепрезидент право на глас имат 192 466 души към 26.08.2011 г. Разликата в броя на избирателите за двата вида избор е свързана с т.нар. уседналост, която е заложена в Изборния кодекс.

Обучение на членовете на Общинските избирателни комисии

Обучение на Общинските избирателни комисии за предстоящите избори организира днес Областна администрация-Шумен. Лектори бяха Елена Маркова, Мая Андреева и Владимир Христов от Централната избирателна комисия. Заедно с членовете на Общинските избирателни комисии, представители на общинските администрации, Областната дирекция на МВР, териториалното звено ГРАО и „Информационно обслужване” бяха дискутирани практически въпроси относно организацията на работа на общинските и секционните избирателни комисии в изборния ден. Подчертано бе, че на тези избори според приетия Изборен кодекс ще се гласува само със знак „Х“ със син химикал. В кабинките за гласуване ще бъде закачено специално указателно табло, на което ще бъде показано как се гласува. Бюлетина, на която вотът е отбелязан с цвят, различен от синия, ще бъде недействителна, подчертаха от ЦИК. За разлика от предходни години, краят на изборния ден сега ще бъде в 20.00 ч. и няма законова възможност да бъде удължаван. Гражданите, които желаят да упражнят правото си на глас, трябва да се организират така, че да могат да гласуват в рамките на законово определеното време. Избирателите гласуват от 6.00 часа до 19.00 часа. Когато в 19.00 часа пред изборното помещение има негласували избиратели, председателят и секретарят на секционната избирателна комисия установяват техния брой и самоличност. Само тези избиратели се допускат до гласуване след 19.00 часа, но не по-късно от 20.00 часа.

Оспорват в Административния съд решение на Общински съвет-Шумен

Заместник областният управител Ралица Тодорова оспорва в съда като незаконосъобразно решение 977/16.09.2011 г. на Общински съвет-Шумен в частта му, с която са дадени правомощия на временно изпълняващия длъжността кмет на община Шумен да назначава други лица на длъжността временно изпълняващ кмет на кметство. Според т. 4 от решението Общинският съвет е упълномощил временно изпълняващия длъжността кмет на община Шумен да назначава други лица за временно изпълняващи длъжността кмет на кметство, ако някои от утвърдените се кандидатират на предстоящите избори. С този акт Общинският съвет е превишил законовите си правомощия и по този начин е предоставил на нелегитимен орган решаването на въпрос, който е от компетентността на Общинския съвет, а при определени случаи-на областния управител.
Според българското законодателство избирането/назначаването на временно изпълняващ длъжността кмет на общината или кмет на кметството е от изключителната компетентност на Общинския съвет и това свое правомощие той не може да преотстъпва (прехвърля) на други органи. В ал.8 на чл. 42 от Закона за местното самоуправление и местната администрация/ЗМСМА/ законодателят е допуснал едно единствено изключение по отношение на това правомощие на Общинския съвет в случай, че той не го реализира в определения законов срок, като изрично е посочил, органа който го осъществява – областен управител. Съгласно нормата на чл. 23, ал. 6 от ЗМСМА Общинският съвет изпълнява своите функции до конституирането на новоизбрания Общински съвет, т.е. понастоящем и до полагане на клетва от новоизбраните общински съветници той е действащ орган и в случай, че някои от утвърдените с т. 2 от настоящото решение временно изпълняващи длъжността „кмет на кметство“ се кандидатират на предстоящите избори (т.е. при хипотезата, визирана в т.4 от решението) следва да се приложи разпоредбата на чл. 42, ал. 6 от ЗМСМА и Общинският съвет да избере отново временно изпълняващи длъжността „кмет на кметство“.  Ако той не стори това в определения законов срок, такова назначение е в правомощията единствено на областния управител. С тези мотиви решението се оспорва в Административен съд-Шумен.

Министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов пое ангажимент Държавно предприятие „Кабиюк” да получи максимална държавна субсидия през 2012 година

Дойдох в държавно предприятие Кабиюк”, за да покажа на обществото какво безценно богатство е това държавно стопанство.„Кабиюк” е банка, в която се съхранява генетичния материал на България по отношение на коне, говеда, овце, свине. Това заяви министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов при посещението си в предприятието. България имаше още един подобрен център „Клементина” в Плевен, който за съжаление вече го няма, коментира министър Найденов и заяви твърдата позицията на министерството „Кабиюк” да продължи да съществува като държавна собственост. По думите му многократно е имало амбиции държавно предприятие „Кабиюк” да бъде приватизирано, но благодарение на областния управител на Шумен Димитър Александров, който е бивш републикански шампион по конен спорт и хората, които работят в него, предприятието е запазено и за идните поколения.
Държавно предприятие “Кабиюк” да получи следващата година максималната държавна субсидия от 1 880 000 лв., за да може с допълнителен финансов ресурс да се поддържа генната банка в най-стария конезавод у нас и да се даде тласък на туризма, след обявяването на “Кабиюк” за четвъртия Национален историко-археологически резерват в област Шумен. Ангажимент за това пое министър Мирослав Найденов, който посети Музея на коня и присъства на демонстрации на коне, които се отглеждат в държавното предприятие. При посещението си в Кабиюк той беше придружаван от заместник-областния управител Ралица Тодорова, народния представител Ивайло Тошев и директора на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството доц. Васил Николов.

Подписан бе Меморандум за разбирателство в рамките на проекта „Семейство за всяко дете”

Меморандум за разбирателство между областния управител на Шумен, кметовете на общините от област Шумен и УНИЦЕФ беше подписан днес в Областна администрация-Шумен. Инициативата е част от проекта „Семейство за всяко дете”, който се изпълнява в област Шумен с подкрепата на УНИЦЕФ. Проектът е насочен към създаване и изпълнение на система от ефективни услуги за превенция и подкрепа на родители и деца за заместване на съществуващата система за грижи и закриване на Дома за медико-социални грижи гр. Шумен. Проектът „Дом за всяко дете” стартира през 2010 г. Той е първият от този тип, който се реализира в страната. Само за година над 50 деца от Дома за медико-социални грижи в Шумен вече се отглеждат в семейна среда. „Амбицията е до края на 2011 г. в дома да останат не повече от 20 деца. При старта на програмата техния брой бе 107. Област Шумен е на първо място в страната по брой на приемните семейства”, коментира  координаторът на проекта Мая Грозданова. По думите й усилията ще бъдат насочени към създаване на семейно-консултативни центрове, като първият от тях вече функционира на територията на община Шумен. Предстои такива центрове да се разкрият в общините Нови пазар и Върбица. „В семейно-консултативните центрове ще функционират мобилни екипи, които ще консултират рисковите общности в областта. Ще се организират училища за родители, ще се работи превантивно за намаляване на броя на изоставените деца”, каза още Мая Грозданова.