ноември, 2011

Институциите в област Шумен са готови да реагират при усложнена зимна обстановка

Готовност за работа при усложнена зимна обстановка на територията на област Шумен декларираха представителите на държавните институции и общините на заседание днес на Областния щаб за координация на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи, на което беше направен анализ на подготовката им за справяне с тежки ситуации през зимния период. По информация на “ВиК”, “Мрежови експлоатационен район”-Шумен и “Е.ОН България мрежи”- регионален център Шумен, е извършена профилактика на съоръженията, техниката е в добро състояние, осигурено е облекло на екипите за работа при зимни условия. „Сключени са дългосрочни договори с два консорциума за снегопочистване на участъка от автомагистрала Хемус и републиканската пътна мрежа на територията на област Шумен”, каза директорът на Областно пътно управление Димитър Ковачев.  По думите му са закупени инертни материали, освежена е маркировката и са почистени отводнителните съоръжения. Предвидено е да работят минимум 105 бр. снегопочистващи машини. Началникът на Регионалния инспекторат по образованието доц. Добромир Добрев съобщи, че проблем с отоплението има в училищата, които са на централно парно. „Всички останали училища са осигурени, само с „Топлофикация” не можем да излезем на глава”, каза доц. Добрев и уточни, че при падането на температурите под минус 5 градуса трудно ще се води учебен процес в тези училища. При извършената проверка на хидротехническите съоръжения и речните корита е установено, че обемите на потенциално опасните язовири в региона могат да бъдат контролирани. Възстановени са всички диги на коригираните реки, осигурена е проводимост на р. Камчия. Готовност за справяне с тежки ситуации през зимата декларираха още от Регионалната здравна инспекция, Центъра за спешна медицинска помощ, БЧК и кметовете на общините в региона. Според дългосрочната прогноза на Хидрометеорологичната станция в Шумен студове и снеговалежи се очакват през първата половина на зимата. През втората половина времето ще бъде по-топло и сухо.

Комисията по заетостта одобри 22 проекта от област Шумен по Националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост“

Кампанията за информиране на работодателите, подготовка и приемане на проекти по Националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” (НП „ОСПОЗ”) за изпълнение през 2012г. стартира на 26.09.2011г. Срокът за консултиране на работодателите, подготовка и представяне на проектите в ДБТ бе до 21.10.2011 г.
Параметрите на НП ”ОСПОЗ” в проекти, включващи общополезни дейности, присъщи на общината и държавата за следващата година изискват комунално-битовите дейности да не надвишават 10% от общия средногодишен брой работни места в общополезни дейности. Дейностите с траен характер и остатъчен ефект е необходимо да са 40% и над 40%. Дейностите с почасов измерител (в т.ч. и социалните дейности) не трябва да надвишават 50%, като в рамките на 50%, социалните дейности да са до 20% или над 20%, дейностите по поддръжка да бъдат до 15% и над 15%, а дейностите по охрана – не повече от 15%.
През 2012г. не се предвижда реализация на дейности в областта на първичното производство на земеделска продукция, рибарство и аквакултури, както и дейности в предприятия без държавно и/или общинско участие в основното им производство в областта на преработване на селскостопанска продукция по НП „ОСПОЗ”.
Заетостта на работните места по програмата са както следва: за работни места в комунално-битови дейности могат да бъдат разкрити с продължителност до 12 месеца при 6-часов работен ден; работните места в дейности с траен характер и остатъчен ефект са с продължителност до 9 месеца при 6-часов работен ден и заетостта на работните места  в социални дейности и дейностти по поддръжка и охрана могат да бъдат с продължителност до 12 месеца при 6-часов работен ден, считано от 01.01.2011г. до 31.12.2012г.
Дирекциите “Бюра по труда” от Шуменска област представиха в Дирекция “Регионална служба по заетостта” – Варна в указаните срокове 22 проекта за разкриване на 354 работни места.
За изпълнение през 2012г. на общополезни дейности са подадени 14 проекта, с които ще се разкрият 300 работни места, като приоритетните дейности са основно почистване на речни корита, канали, дерета минаващи през населени места, екопатрули.
Общинските администрации на Шуменска област участват с 10 проекта за 284 работни места като наетите лица ще извършват дейности по почистване на улици, ремонт на дворни пространства, на детски градини и др. общински терени, ремонт и възстановяване на пейки и детски съоръжения, пребоядисване на стълбове на улично и парково осветление, премахване на нерегламентирани сметища, екопатрули, ремонт на настилка от тротоарни плочи, поддръжка на обществени обекти – училища, кметства, дневна охрана на общински обекти, оказване на помощ в работата с ромската общност, социоконсултантски услуги, в т.ч. съдействие на жителите на населените места изразяващо се в предоставяне на консултации, касаещи административно и социално обслужване и др.
Проекти за предоставяне само на социални услуги са подадени от  СНЦ „Бизнес център Каолиново” и  ЖРС „Хаячи” Нови пазар за 10 работни места.
От частни фирми са подадени 8 проекта за 54 работни места за дейности от основното производство. Дейностите, които ще се реализират са: изработка на дървени изделия, направа на PVC дограма, производство на безалкохолни напитки, промиване на кварц-каолинова суровина и почистване и смяна на ситови повърхности.