февруари, 2012

Регионалният генерален план за ВиК трябва да е готов до края на тази година

Изработването на Регионален генерален план за водния сектор обсъдиха на работна среща днес областният управител Димитър Александров, заместник областните управители Ралица Тодорова и Ивайло Илиев, представители на общините от област Шумен, и представители на фирмата консултант „Ежис Инфраструктура България“ДЗЗД. Съгласно Закона за водите с изработването на този план трябва да се направи анализ на състоянието и нуждите на ВиК системите и съоръженията в областта, анализ на качеството на предоставените ВиК услуги, да бъдат формулирани целите и приоритетите за развитие на системите и съоръженията. Необходимо е да бъде изработена краткострочна инвестиционна програма за първия  петгодишен период, с която ще се приотизират проектите за развитие на сектора за следващия програмен период на Оперативните програми 2014-2020 г. Предстои ни огромна по обем съвместна работа, трябва да се събере и анализира много информация, заяви инж. Силва Мочева, директор Проекти воден сектор във фирмата консултант. По думите й ключов момент при подготовката на плана ще бъде приотизирането на необходимите инвестиции за развитие на водния сектор. Регионалният генерален план за ВиК за нашия регион трябва да бъде готов да края на 2012 г.

Съгласно подписаните на 8 декември миналата година договори в Министерството на регионалното развитие и благоустройството,три консорциума трябва да изготвят плановете за цялата страна. В Източния регион, където попада област Шумен, ще работи ДЗЗД Ежис Инфраструктура България (Egis Infrastructure Bulgaria DZZD). Тук са включени още обособени територии в областите Бургас, Варна, Добрич, Търговище, Сливен, Ямбол и Стара Загора.

Приключи проверката на проводимостта на речните корита извън урбанизираните територии в област Шумен

Приключи проверката на състоянието и проводимостта на речните корита извън границите на урбанизираните територии, проводимостта на коригираните речни участъци и състоянието на защитните съоръжения на територията на област Шумен, която беше разпоредена със заповед на областния управител Димитър Александров от 20 февруари.  Констатациите и заключенията на комисията са средните:
1. Речни корита извън границите на урбанизирани територии:
В участъка от р. Камчия при моста на стопански път до с. Хан Крум са констатирани дървета в отвора и преди входа на съоръжението, както и наносен остров, обрасъл с дървета след моста, изместващ посоката на водното течение. Приоритетно е почистването на растителността и като втори етап премахване на острова и изправяне на течението. В участъка на реката между моста на гл. път Шумен-Върбица до моста на входа за град Велики Преслав има паднали и наклонени дървета, част от които са вътре в речното корито, като е приоритетно премахването на падналите и наклонени дървета.
Комисията е констатирала необходимост от почистване на дървестната растителност в участъка от заустване на река Врана в река Камчия до ж.п. моста и ж.п. линията Хан Крум-Велики Преслав. Дължината на този участък е 1 300 м, като речното корито е гъсто обрасло с растителност. Почти по цялата дължина е изместена оста на течението, предизвикващо значителна брегова ерозия, следствие на която се унищожават земеделски земи. По отношение на река Дервишка в участъка от язовир Дервиша  до град Велики Преслав също е необходимо приоритетно почистване на растителността в участък с дължина около 500 м. Същото предписание е дадено и по отношение на дерето между селата Троица и Хан Крум, където трябва да бъде почистен участък от 300 м-от моста при контрадигата на село Хан Крум  срещу течението.
Необходимост от незабавно почистване на дерето от село Нова Бяла река до язовир Бяла река-в участъка при водосток  на гл. път Върбица-Риш, е констатирала комисията. Изграденият водосток в момента е затлачен над 80% от наноси, преди и след съоръжението има дървета, част от които паднали в речното корито. При малко по-високи води се залива пътното платно, с предпоставки за пътно-транспортни произшествия. Предвид това е необходимо приоритетно да бъде почистен светлият отвор на водостока и да бъдат премахнати дърветата, както и да се извърши оформяне на надлъжния наклон с изправяне на трасето на дерето преди и след съоръжението-участък около 250 м. Разпоредба за отстраняване на дърветата и храстите е дадена и за водостока при дерето от село Александрово в участъка при пресичане на гл. път Шумен-Бургас, както и за съоръжението  при река Стражка в участъка при пресичане на гл. път Шумен-Русе/района на Седми километър/, където при евентуално преливане на язовир Лозево има голяма вероятност от заливане на пътното платно.
Проблем е констатирала комисията  при дерето на село Могила-участъка след ж.п. водосток на ж.п. линията Варна-София до вливането в река Провадийска. Там на около 20м под водостока е изграден брод за преминаване на дерето, който намалява проводимостта на съоръжението. Поради това е необходимо приоритетно той да бъде отстранен и да се възстанови нивелетата на речното дъно и проводимостта на съоръжението. По отношение на дерето от язовир Кюлевча-участък от заустване в корекцията на река Мадарска до язовира, комисията е констатирала необходимост от почистване на растителността на участък от 300 м, но предвид факта, че язовирът е завирен не повече от 20%, почистването не е от спешен характер.
2. Корекции на реки:
При проверките на реките Камчия, Врана, Мадарска и Провадийска е констатирано, че проводимостта е осигурена, по дължината на реките няма невъстановени диги.
По отношение на река Златарска- участък при пресичане  на гл. път Шумен-Бургас до заустване в река Камчия с дължина 1284 м, е необходимо почистване на речното корито и въстановаване на берми и диги,които са частично разрушени. Констатирана е и необходимост от почиставане на река Суха-участък при пресичането на гл. път Шумен-Бургас, за да се гарантира проводимостта на водостока.

Турският посланик Исмаил Арамаз се срещна с областния управител Димитър Александров и неговия екип


Шумен за нас има по-специално значение, нашите взаимоотношения се развиват в положителна посока и аз съм уверен, че успешното ни сътрудничеството ще продължи, заяви посланикът на Република Турция у нас Негово Превъзходителство Исмаил Арамаз при срещата си днес с областния управител Димитър Александров. На разговорите присъстваха вторият секретар в посолството Сухейби Юнал и генералният консул в Бургас Джем Улусой, както и заместник областните управители Ралица Тодорова и Ивайло Илиев. Турският дипломат подчерта, че като посолство целта им е да привлекат към България големи турски фирми. Това ще допринесе за разкриване на нови работни места и за стимулиране развитието на икономиката, заяви Негово Превъзходителство Исмаил Арамаз.  По думите му предприетите стъпки от нашата страна по отношение облекчаване на визовия режим са важна крачка в тази посока. От своя страна областният управител  Димитър Александров увери посланика на Република Турция, че ще съдейства за успешните преговори за  привличането на турски инвеститори в Шуменския регион. Той още веднъж изтъкна особеното значение за развитието на местната икономика на фирма „Алкомет” АД. Трябва да увеличим броя на такива фирми и аз съм убеден, че сътрудничеството ни ще продължи да се задълбочава, каза Димитър Александров.

Областният управител Димитър Александров представи официално новия заместник областен управител на Шумен Ивайло Илиев

Новият заместник областен управител на Шумен Ивайло Илиев, който от днес встъпи в длъжност, беше официално представен от областния управител Димитър Александров. Със заповед на областния управител са определени ресорите на двамата заместник областни управители.Ивайло Илиев ще отговаря за регионалното развитие и икономика, усвояването на средства по европрограми и проекти, здравеопазването, туризма, младежките дейности и спорт, взаимодействието със синдикалните организации и организациите на работодателите. Ралица Тодорова ще отговаря за отбраната и сигурността, образованието, науката и културата, социалната политика и трудова заетост, етническите и демографски въпроси, държавната собственост, екологията, земеделието и горското стопанство, безопасността и охраната на труда, противодействието и превенцията на корупцията и координацията с неправителствения сектор. “За мен г-н Илиев е много стойностен човек и смятам, че ще можем да работим много добре заедно”, заяви Димитър Александров при представянето на Ивайло Илиев.„Зарадвах се, когато разбрах, че ще отговарям за туризма, защото Шумен и областта могат  да станат много атрактивни дестинации. Усилията ни ще бъдат насочени към развитието на туризма в областта“, коментира Ивайло Илиев. В отговор на журналистически въпрос дали срещу него има досъдебни производства Илиев отговори, че нито сега, нито преди срещу него са водени производства.

Ивайло Илиев е роден през 1973г. Завършил е магистърска степен по „Счетоводство и контрол” в Стопанска академия „Д.А.Ценов”, в момента изучава специалност „Право” в Русенския университет. Работил е в Държавен финансов контрол.От 2000 г. е на работа в Районно управление „Социално осигуряване”-Шумен, от 2006 г. е началник сектор „Осигурителен архив” в РУСО.

Приключи проверката на потенциално опасните язовири в област Шумен

Със заповед на областния управител Димитър Александров беше извършена проверка на потенциално опасните язовири на територията на област Шумен  от комисия с представители на  „Язовири и каскади“ ЕАД, Басейнова дирекция „Черноморски район”, Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението”-Шумен, областна администрация и общините.Проверено беше техническото и експлоатационно състояние на потенциално опасните язовири и проводимостта на речните русла след съоръженията. Заключения:
На територията на област Шумен са изградени 67 бр. язовири, от които 25 бр. потенциално опасни и 2 бр. хвостохранилища. Проверени са  25 бр. потенциално опасни язовира и състоянието на речните русла след хидротехническите съоръжения. Всички потенциално опасни язовири са с работещи кранове на основните изпускатели и обемите им могат да бъдат регулирани с изключение на следните язовири:
язовир Развигорово, община Хитрино – общинска собственост, даден на концесия, има заклинил шибърен кран и компроментирана геометрия на преливника, пълен на 70см под кота преливник. Комисията е издала предписание за спешен ремонт на основния изпускател, преливникът да бъде приведен в състояние годно за функциониране т. е. да бъде възстановена геометрията му, да се свали нивото на язовира от 100% до кота мъртъв обем. Кметът е длъжен да осигури непрекъснато наблюдение и подготовка на населението за евакуация, да предупреди за съществуващата опасност и съгласува начина на оповестяване с Областна администрация, МВР – ДПБЗН и местната администрация на населените места по пътя на водата.
язовир Станянци, община Върбица –  частна собственост,   неработещ основен изпускателен кран, добро състояние на короната и сухия откос на язовирната стена и добро състояние на преливника. В момента на огледа язовира прелива през преливника. Комисията е издала предписание за спешен ремонт на основния изпускателен кран. Потокът вода изпускан от язовира не преминава през населени места и се води потенциално опасен поради това, че пресича пътя Силистра – Шумен  – Ямбол. Кметът трябва да осигури непрекъснато наблюдение на язовира, да предупреди за съществуващата опасност и съгласува начина на оповестяване с Областна администрация, МВР – ДПБЗН и местната администрация.
язовир Тервел, община Хитрино – общинска собственост, неоразмерен основен изпускател – негоден, нарушена геометрия на язовирната стена, недобро състояние на сухия и мокрия откос на стената и короната. Наличен преливник, като не може да се прецени дали е изправен визуално. Язовирът е на кота мъртъв обем-празен.  Комисията е издала предписание, при влошаване на метереологичните условия, влошаващи състоянието на водния отток, кметът да осигури непрекъснато наблюдение и подготовка на населението за евакуация, да предупреди за съществуващата опасност и съгласува начина на оповестяване с Областна администрация, МВР – ДПБЗН и местната администрация на населените места по пътя на водата.
Проводимостта на речните русла на разстояние 500 м след язовирните стени при повечето язовири е осигурена. Намалена проводимост следствие на обрастване с дървета и храсти е установена на язовирите  Маломир, Станянци,Драгоево,Кюлевча,Лозево,Белокопитово,Салманово(празен)+чашката,Янково, Енево(празен +чашката), Дервиша, като са дадени необходимите предписания за почистване.
От днес със заповед на областния управител Димитър Александров започна проверка на състоянието и проводимостта на речните корита извън границите на урбанизираните територии, проводимостта на коригираните речни участъци, състоянието на защитните съоръжения, както и необходимостта от почистване на речните корита извън границите на урбанизираните територии. Комисията трябва да приключи своята работа до 28 февруари.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова посети Шумен

Строителството на автомагистрала Хемус в участъка Шумен-Белокопитово обсъдиха на работна среща днес в Областна администрация министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, заместник-областният управител Ралица Тодорова и председателят на групата съветници от ПП ГЕРБ проф. Добрин Добрев. Министър Павлова потвърди поетите ангажименти за финансиране археологическите проучвания в участъка.  Очакваме представители на археолозите на среща в Агенция Пътна инфраструктура, на която да обсъдим исканите от тях средства, за да бъде сключен договор и да започне работа по трасето, каза министър Павлова. По думите й в противен случай трябва временно да бъдат спрени строителните работи, за да не се попречи на работата на археолозите. Актуализираната план-сметка на археолозите, получена в АПИ за предварителните проучвания на обектите по АМ Хемус в участъка, вече е на стойност 423 хил. лв. Това е с почти 100 хил. лв. над обсъжданите до този момент суми. Министър Павлова изрази готовност да подкрепи исканията на археолозите след провеждане на разговори и изслушване на доводите на двете страни.
В рамките на работната среща беше обсъдена и възможността за подобряване на пътната инфраструктура в Шуменска област. Проф. Добрев и г-жа Тодорова поставиха въпроса за състоянието на пътя Шумен- Велики Преслав. Той е силно компрометиран и е необходимо извършването на основен ремонт. Министър Павлова счита, че  в рамките на програма Транзитни пътища V, която представлява заем от Европейската  инвестиционна банка, би имало възможност за включване на трасето в ремонтната програма на региона.
Обсъдени бяха и темите, свързани с почистването на републиканската и общинска пътна мрежа в региона, извършващата се в момента проверка на състоянието на 24 потенциално опасни язовири в областта, както и управлението на държавната собственост.

Газопроводът „Южен поток” ще преминава през общините Нови пазар и Хитрино

Консултации относно изработване на Задание за обхвата и съдържанието на ОВОС за „Изграждане на газопровод Южен поток” на територията на Република България се проведоха в Областна администрация-Шумен. В работната среща участваха изпълнителният директор на „Южен Поток България”АД Игор Елкин, Цветен Боев- експерт проекти в „Южен Поток България” АД, кметът на община Нови пазар Румен Панайотов, представители на община Хитрино и РИОСВ. Реализацията на проекта ще повиши ролята на България като транзитен и разпределителен център в Европа, каза г-н Боев, който подчерта икономическия и социален ефект за общините от този проект. Газопроводът ще преминава през 11 области, 38 общини и 220 землища на територията на страната, като в област Шумен трасето ще пресича землищата на общините Нови пазар и Хитрино. Според разчетите през първата година на експлоатация на газопровода ще бъдат транзитирани 16 млрд. куб. м. газ, а през следващите години количеството ще достигне до 63 млрд. куб.м. Очакванията са това да донесе на България приходи от транзитни такси в размер на 200 млн. долара годишно. Предвижда се в Шуменския регион трасето да пресича пътищата Шумен-Дулово, Разград-Шумен, ж.п.линията Хитрино-Самуил, река Бели Лом, обясни г-н Боев и увери, че при строителството ще бъдат спазени всички изисквания на българското законодателство. Собствениците на земи, през които ще преминава трасето, ще получат обезщетения, като предстоят поредица от срещи с жителите на тези населени места. Предвижда се до края на 2013 г. да приключи проектирането, а през 2015 г. да бъдат транзитирани първите количества газ.

Проверяват потенциално опасните язовири на територията на област Шумен

Проверка на потенциално опасните язовири на територията на област Шумен започва от днес със заповед на областния управител. Комисия с представители на  „Язовири и каскади“ ЕАД, Басейнова дирекция „Черноморски район”, Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението”-Шумен, областна администрация и общините по места ще извършат проверки на техническото и експлоатационно състояние на потенциално опасните язовири и проводимостта на речните русла след съоръженията. Ще бъдат проверени общо 24 язовири в областта. Комисията трябва да приключи своята работа до 20 февруари.

Проблемите в сектор Пчеларство бяха обсъдени на работна среща в Областна администрация-Шумен

Проблемите в сектор Пчеларство бяха обсъдени на работна среща в Шумен, в която участваха областният управител Димитър Александров, заместник-областният управител Ралица Тодорова, Даниела Челебиева, член на управителния съвет на Съюза на българските пчелари и председател на общинската структура в Шумен, както и представители на Областната дирекция по безопасност на храните, Областната дирекция „Земеделие”, ДФ „Земеделие”, Службата за съвети в земеделието, пчелари от региона. В презентацията си Даниела Челебиева посочи, че главна причина за смъртността на пчелните семейства в България в 64 % от случаите се явява употребата на хербициди и инсектициди. На второ място с 29 % се нареждат заболяванията. Не е забелязан синдрома на празния кошер, показват данните са от изследване по проекта „За пчелите и хората”. В област Шумен пчелите измират най-вече от отравяне с хербициди или от глад, каза г-жа Челебиева. Според нея пръскането трябва да се ограничи, да се разясни кой препарати щадят пчелите, а също и навременно да се предупреждават пчеларите, когато предстои пръскане, особено по време на цъфтеж. По думите й много от земеделските производители не познават добре препаратите, с които пръскат. За подпомагане и опазване на пчеларите през ноември миналата година Европейският парламент е приел резолюция, касаеща пчеларството, в която се посочва, че 84 % от растителните видове зависят от опрашването на пчелите. В България пчеларите са около 30 000, като много от тях не са професионалисти, а любители. Челебиева предложи да се съкратят процедурите за регистрацията на пчеларите, тъй като това затруднява и забавя много от тях. По данни на Областната дирекция по безопасност на храните в Шуменско има 315 пчелина, а реално те са над 1 500, стана ясно на срещата.

Областният управител Димитър Александров отмени бедственото положение в област Шумен

Областният управител Димитър Александров отменя бедственото положение на територията на област Шумен, считано от 12.00 ч. днес. На заседание на Областния щаб за координация на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи тази сутрин стана ясно, че обстановката е овладяна. „Считам, че ситуацията в региона се нормализира, ограничителните мерки изиграха своята роля и не се случи най-лошото”, каза Димитър Александров, който благодари на всички институции за бързата реакция в трудната ситуация. Началникът на ОУ «Пожарна безопасност и защита на населението» към ОДМВР комисар Иван Иванов съобщи, че през последните шест часа няма сигнали за бедстващи хора. За денонощието са спасени 8 души, а близо 50 човека са евакуирани до най-близкото населено място. Няма населени места без ток, без вода е само село Сливак, където работят екипи на ВиК и до обяд аварията ще бъде отстранена. По информация на директора на Областно пътно управление Димитър Ковачев в момента остават затворени пътищата ІІ-27 Нови пазар – Преселка – Тръница в участъка от Памукчи до граница Варна, ІІІ-7003 Каолиново – Лятно – Долина – п.к. Лиси връх  – Войвода – Златна нива – Царев брод в участъка от Върбяне до Лиси връх,  ІІІ-207 гран. Варна – Векилски – гран. Добрич и ІІІ-2073 Векилски – Пет могили – Никола Козлево. Работи се и се очаква до 17 ч. днес участъците да бъдат разчистени. Всички останали пътища са отворени за движение при зимни условия, каза Димитър Ковачев. От 17.00 ч. вчера е премахната забраната за движение на тежкотоварни автомобили посока Варна, София, Разград, остава забраната за движение през Ришки проход, но до обяд ще отпадне и тя, като тежкотоварните автомобили трябва да бъдат с вериги и без ремаркета и полуремаркета, уточни г-н Ковачев. От язовир Тича продължава да се изпуска максималното възможно количество вода, като в момента свободният обем е 55 млн. кубика вода. Според Лили Велева, ръководител на ХМО-Шумен, тази сутрин в Шумен е измерена температура минус 17 градуса, което е температурен рекорд. Най-студено е било през 1929 година, когато са измерени минус 16,6 градуса.