април, 2012

Областният управител Димитър Александров връчи на пет шуменски фирми Приз за значим принос за осигуряване на безопасност и здраве при работа

Фирми от област Шумен бяха отличени за постигнати отлични постижения в осигуряването на безопасни условия на труд на работниците си. За втора поредна година по повод 28 април – Международен ден в памет на загиналите при трудови злополуки, областният управител Димитър Александров връчи Приз за значим принос за осигуряване на безопасност и здраве при работа на пет фирми от региона. На  церемония по време на тържествено заседание на Областния съвет по условия на труд бяха отличени Виас” ЕООД, „Джордани” ЕООД, Иван Александров 93” ЕООД, “Надежда” ООД  и “Санитапласт” АД.Фирмите получиха и благодарствени грамоти за осигуряването на безопасни условия на труд на работниците и служителите си. „Искаме това да стане традиция, защото прави чест на фирмите и работодателите, които осигуряват добри възможности за работа”, каза областният управител Димитър Александров.По традиция след края на заседанието бяха поднесени венци от областния управител и КНСБ пред Паметната плоча на загиналите при трудови злополуки в Шумен.

Заседание на Областния съвет по сигурността

Под председателството на областния управител Димитър Александров днес в Областна администрация-Шумен заседава Областният съвет по сигурността. На първото за годината заседание беше определен поименния състав на съвета за 2012 година и бяха възложени основните задължения на членовете му. Представени бяха доклади относно изправността, текущото състояние и функционирането на свързочните средства и военновременната система за управление. Беше приет Годишен план за действие на съвета, в който са разписани конкретни мероприятия.

Съгласно Закона за защита на класифицираната информация заседанията на Областния съвет по сигурността са закрити.

Областният съвет за развитие прие годишен мониторингов преглед на изпълнението на Стратегията за развитие на социалните услуги в област Шумен

Общ годишен мониторингов преглед за изпълнението на Стратегията за развитие на социалните услуги на областно ниво беше приет днес от членовете на Областния съвет за развитие. На заседанието, водено от заместник областния управител Ралица Тодорова, присъстваха кметове и представители на Общинските съвети от общините в област Шумен. Общинските администрации работят активно по осъществяване на заложените дейности в областната, както и общинските стратегии, стана ясно от приетия документ. Според него всички предложени нови социални услуги в общността, както и увеличението на капацитета при изготвяне на бюджетната прогноза за натуралните показатели за делегираните от държавата социални дейности, финансирани чрез общинския бюджет, са били заложени, но след приемане и утвърждаване на заложените параметри в Закона за държавния бюджет за 2012 г. финансирането не е било осигурено. Единствено от 01.01.2012 г. е разкрит Център за настаняване от семеен тип в гр. Каспичан със Заповед на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, а считано от 01.03.2012 г. е закрит Дом за деца лишени от родителски грижи гр. Каспичан.

Проблемът с финансирането на социалните дейности е основен  за общините, стана ясно още на заседанието. Представители на общините поискаха по-добро планиране при финансирането на делегираните от държавата дейности, както и устойчивост на социалните услуги според потребностите. Заместник областният управител Ралица Тодорова се ангажира протокола от днешното заседание със становището на общините да бъде изпратен в Агенцията за социално подпомагане и Министерството на финансите.

Пред членовете на Областния съвет за развитие Никола Вълев, началник Районен център 112-Варна, направи презентация на функциите на Националната система за спешни повиквания с единен номер 112. През месец март близо 2 500 са регистрираните обаждания към спешния телефон от територията на област Шумен.

Областният управител Димитър Александров връчи награди на пожарникари за участието им в преодоляване на кризисната ситуация в област Шумен през зимата

16 служители на Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Шумен получиха от министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов колективна парична награда в размер на 1200 лв. Други трима служители на управлението бяха отличени с писмена похвала от директора на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”. Наградите са за професионално изпълнение на служебните задачи и съществен принос при оказване на помощ на пострадали граждани по време на бедственото положение в на територията на област Шумен в дните от 7 до 9 февруари. На специална церемония наградените бяха поздравени от областния управител Димитър Александров. „Огромно удоволствие и изключителна чест е за мен да ви връча наградите за това, че вие с висок професионализъм изпълнихте дълга си. Поздравявам ви за вашето мъжество и същевременно искам да пожелая да са по-малко случаите, в които вие да можете да го показвате”, каза Димитър Александров. Гост на тържеството беше и директорът на ОД на МВР-Шумен комисар Любомир Христов.С вашата всеотдайност и мъжественост вие ни карате да се чувстваме горди и с постъпките и действията си издигате авторитета на Министерството на вътрешните работи, заяви комисар Христов. От началото на годината служителите от Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението“ -Шумен са  реагирали на 610 произшествия на територията на област Шумен. 254 от тях са в района на Шумен, в Нови пазар броят им е 128, във Велики Преслав – 116, в Каолиново – 33, а за група

Три решения на Общински съвети са върнати за ново обсъждане днес

Със свои заповеди от днес /05.04.2012г./ заместник областният управител на Шумен Ралица Тодорова връща за ново обсъждане три решения на Общински съвети. Едното от решенията е на Общински съвет-Никола Козлево и две – на Общински съвет-Хитрино, като и трите решения касаят разпореждания с имоти.

При извършена служебна проверка за законосъобразност на решенията по протокол № 5 от 16.03.2012 г. на Общински съвет – Никола Козлево, е установено, че  решение № 53 е незаконосъобразно. С това решение Общински съвет-Никола Козлево променя статута – от публична общинска собственост в частна общинска собственост, на два поземлени имота, по плана за земеразделяне на с. Цани Гинчево, които са мери/пасища,  като със следваща т. 2 от същото решение, Общинският съвет дава съгласие за промяна на предназначението на тези имоти. Така прието решението е незаконосъобразно, защото не е спазена процедурата, описана в ал. 5 на чл. 25 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и промяната предназначението на мерите/пасищата не е мотивирана, съгласно ал. 3 от чл.25 от този закон. Установено е, че не е изпълнено и изискването на чл. 45, ал. 2 от Правилника за приложение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, според който промяна на начина на трайно ползване (т.е предназначението) на поземлените имоти от „мери и пасища” в „ниви” може да се извърши само въз основа на скица-проект с нанесени граници на имотите, за които се предвижда промяната, като такава липсва в решението.

Като незаконосъобразни са върнати за ново обсъждане и решения № 19 и № 20 по протокол №2 от заседание на Общински съвет-Хитрино, проведено на 15.03.2012 г., но само относно т.2 и при двете решения. В  т.2 и на Решение №19, и на Решение №20,  Общински съвет-Хитрино е възложил на заместник-кмета на общината да сключи договорите, както за покупко-продажбата на недвижим имот, така и за прекратяване на съсобствеността върху недвижими имоти чрез продажба на частта на общината. Установено е, че в този случай са нарушени императивни разпоредби на Закона за общинската собственост (ЗОС), според които тези правомощия са дадени изрично на кмета на общината.

По закон върнатите решения трябва да бъдат обсъдени отново на заседания на Общинските съвети в 14-дневен срок от получаването им.

Върнато решение за ново обсъждане на Общински съвет-Върбица

Със своя заповед от днес/03.04.2012г./ заместник областният управител на Шумен Ралица Тодорова връща за ново обсъждане  решение № 9-1 от 14.03. 2012 г. на Общински съвет – Върбица, касаещо приемането на нова структура на Общинска администрация-Върбица. 

При извършената служебна проверка относно законосъобразността на решенията по протокол № 2 от заседание на Общински съвет – Върбица, проведено на 14.03.2012г., е установено, че  цитираното решение е незаконосъобразно.

С това решение Общински съвет – Върбица, на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и предвид докладна записка, вх. № 82/08.03.2012 г. от кмета на община Върбица, приема нова структура на Общинска администрация–Върбица, „изразена в графично разпределение”. В нея  дирекция „Финансово-стопански дейности” е структурирана в специализираната администрация. Това противоречи на императивната разпоредба на  чл. 7, ал. 1 от Закона за администрацията (ЗА), в която изрично са изброени административните дейности(звена), които попадат в структурата на общата администрация, като в т. 2 на същата норма е посочено именно „финансово-стопански дейности”. В Закона за местното самоуправление и местната администрация не е предвидена възможност цитираните в чл. 7, ал. 1 от Закона за администрацията звена да бъдат структурирани в рамките на специализираната администрация, поради което извършената промяна е в противоречие с разпоредбите на цитираната норма.

С тези мотиви заместник областният управител на Шумен Ралица Тодорова връща за ново обсъждане  решение № 9-1 от 14.03.2012 г. на Общински съвет – Върбица. По закон върнатото решение трябва да бъде обсъдено отново на заседание на Общинския съвет в 14-дневен срок.