юни, 2012

Министърът на здравеопазването Десислава Атанасова откри две нови отделения в МБАЛ-Шумен

Министърът на здравеопазването Десислава Атанасова откри две нови отделения в Многопрофилната болница за активно лечение в Шумен. Заедно с областния управител Димитър Александров днес тя официално преряза лентите на Отделение за кожни и венерически болести и Отделение по ревматология в лечебното заведение. Закупената апаратура и извършените ремонтни дейности в двете отделения са на стойност около 70 000 лв., като 50 000 лв. от парите са предоставени целево от Министерство на здравеопазването, а лечебното заведение е инвестирало останалите средства от собствени приходи. В отделението по ревматология е закупен нов ехограф за ултразвукова диагностика на ставни заболявания, а отделението по кожни и венерически заболявания разполага с апарат за електрохирургия и дерматоскоп. Новите отделения разполагат с по 10 легла, като в тях ще работят общо 6 лекари.

“Държавата е финансирала ремонта с 50 хил. лв., но аз виждам, че тук са вложени много повече и то защото болницата се развива добре и има отличен финансов резултат през годините. Надявам се, че този добър мениджмънт ще е заразен”, заяви здравният министър и изрази задоволството си от това, че се откриват нови дейности в момент, в който цялата държава е в тежка икономическа криза. Десислава Атанасова каза още, че в най-скоро време Болницата за белодробни заболявания ще бъде преструктурирана като отделение към МБАЛ – Шумен. “Мисля, че това е модел, който ще работи добре. Всичко се прави основно с грижа за пациентите, за да имат достъп до медицинска помощ”, заяви министър Атанасова.

На официалната церемония присъстваха и народните представители Ивайло Тошев и Ралица Тодорова, кметът на общината Красимир Костов, заместник областният управител Ивайло Илиев.

Учение на областния щаб в изпълнение на областния план за защита при бедствия и съставните части на Единната спасителна система при наводнение

Симулация на опасност от наводнение беше инициирана от Областния щаб за защита при бедствия по разпореждане на областния управител Димитър Александров. Целта на занятието беше подобряване на взаимодействието и координацията на съставните части на Единната спасителна система и органите на изпълнителната власт за реагиране при бедствия на територията на област Шумен. В рамките на щабната част на учението представителите на териториалните звена на министерствата  и ведомствата докладваха за ситуацията в региона. От представената информация стана ясно, че през последните два дни падналите валежи в региона са около 100 л. на кв. м., като на територията на общините Шумен и Каспичан измерените количества са 180 л. на кв. м. Обстановката е усложнена, като се констатира повишаване нивото на язовирите и реките. Има случаи на повредени настилки и съоръжения от републиканската и общинската пътна мрежа. Нанесени са щети по железопътната инфраструктура в района на жп секция Шумен. При евентуално преливане на язовир Кюлевча поради недостатъчната проводимост на река Мадарска съществува опасност от наводнение на село Мадара и заливане на жп линията Варна-София. След запознаване с обстановката областният управител Димитър Александров обяви “бедствено положение” в региона.

Практическата част на учението включваше оповестяване и временно извеждане на застрашеното от наводнение население на село Мадара. Беше оказана първа помощ на пострадала възрастна жена. Тя беше транспортирана до разкрития временен пункт в сградата на училището в селото, където беше настанено евакуираното население. В изпълнение разпореждането на областния управител за източване на язовир Шумен, беше установена повреда на спирателния кран на съоръжението. Това наложи язовирът да се източва през основния изпускател, което от своя страна е предпоставка за преливане на язовир Дибич. Докато аварията бъде отстранена, за облекчаване на язовира беше изградена сифонна уредба на стената на съоръжението, която отвежда водата в река Камчия чрез отводнителния канал. Предприето беше и изпомпване с мобилни помпени агрегати.

След края на демонстрациите областният управител Димитър Александров обяви края на учението, като подчерта изключителната важност на готовността на всички институции за реакция в кризисна ситуация.

Експерти от Агенцията за устойчиво енергийно развитие представиха в Шумен законовите изисквания и възможностите за повишаване на енергийната ефективност

 

Семинар на тема „Управление на енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници” се проведе в Областна администрация-Шумен. Целта на форума, организиран от Агенцията за устойчиво енергийно развитие/АУЕР/, беше представяне значението и ефекта от изпълнението на политиките по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници по Закона за енергийната ефективност и Закона за енергията от възобновяеми източници и наредбите  към тях, както и възможностите за реализиране на мерки и проекти за постигане на целите за енергийни спестявания и на целите за енергия от възобновяеми източници. За участие бяха поканени представители на областните и общинските администрации от Североизточния район за планиране, на местния бизнес и на неправителствени организации. Семинарът беше открит от заместник областния управител Ивайло Илиев, който поздрави организаторите за инициативата.

До края на годината се очаква да бъде приета новата европейска директива за енергийна ефективност, според която ежегодно поне 3% от обществените сгради в държавите- членки на ЕС трябва да се ремонтират, за да отговарят на условията в нея, съобщи инж. Филип Фиков, началник отдел в Агенцията за устойчиво енергийно развитие.  По думите му целта е годишно едно домакинство да спестява до 1000 евро. Инж. Фиков съобщи още, че през 2013 г. Европейската комисия ще започне мониторинг за изпълнението на новата директива в страните от ЕС, като при нарушения или неизпълнение ще се налагат големи санкции. Санирането и ремонта на обществените сгради всяка година би отворило близо половин милион нови работни места в строителството на територията на ЕС, уточни още инж. Фиков. Той припомни, че общините могат да кандидатстват за средства за енергийна ефективност по някои от европейските програми- ПРСР и ОП „Регионално развитие”, фирмите – по ОП „Конкурентноспобност”, добри възможности дава и Фонд „Енергийна ефективност и ВЕИ”. В рамките на семинара от експерти на агенцията бяха представени и темите „Контрол по енергийната ефективност- организация и резултати” и „Програми за насърчаване на производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници”.

Инж. Ренета Борисова, експерт във фонда „Енергийна ефективност и ВЕИ” презентира възможностите за кандидатстване на общините и фирмите с инвестиционни проекти. Фондът отпуска пари за проекти в размер от 30 хил. лева до 3 млн. лева. Дейностите, които се финансират, са саниране на сгради, топлоизолация, смяна на горивна база, подмяна на вътрешна инсталация, реконструкция на системи- отоплителни, осветление, вентилаторни и др.

 

 

 

 

 

Редовно заседание на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район

На 14.06.2012 г. от 10.00 ч. в хотелски комплекс „Изида” – гр. Добрич беше проведено редовно заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) в Североизточен район (СИР), свикано и ръководено от г-н Желязко Желязков – областен  управител на Област Добрич, в качеството му на Председател на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район за периода 01.01.2012 г. – 30.06.2012 г, в работата на който участва заместник областният управител Ивайло Илиев.

На заседанието с право да гласуват и вземат решения присъстваха 25 членове на  РСР СИР – представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на финансите, Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, областните управители на областите, включени в Североизточен район, представители на общините от района и представители на представителните организации на работодателите, работниците и служителите на национално равнище. 

След откриване на заседанието, съгласно дневния ред, беше приет протоколът от предходното заседание на Регионалния съвет за развитие, проведено на 15.03.2012 г. и представена информация от председателя относно изпълнението на взетите от съвета решения.

Основен акцент в дневния ред на заседанието беше Годишният доклад за наблюдението на Актуализирания документ за изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2011-2013 г. през 2011 г., представен от Секретаря на съвета. Съгласно ППЗРР, Годишният доклад е разработен от териториалното звено на МРРБ за Североизточен район – Секретариат на РСР СИР и обхваща една календарна година от периода на действие на плана, като срокът за разработване и внасяне на доклада за обсъждане и одобряване от РСР е 30 юни. Въз основа на данни, свързани  с прилагането на система от индикатори за наблюдение, в Годишния доклад е представена информация за промените в социално-икономическите условия и политиките за развитие на района, постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на РПР през 2011 г. и действията, предприети от РСР с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на плана.

На основание чл. 19, ал. 1, т. 3 от ЗРР, вр. чл. 49, т. 6 от ППЗРР, докладът беше обсъден и одобрен от членовете на РСР СИР, като орган за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2007-2013 г.

Пред членовете на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район беше представен „Анализ на специфичните характеристики на регионалното развитие и на държавната регионална политика” - втори етап от проекта „Разработване на социално-икономически анализ за нуждите на Оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г.”, от представител на работната група по проекта. Обсъждането на този проекто-документ в рамките на съвета има  за цел постигането на съответствие при дефинирането на основните проблеми и тенденции в развитието на Североизточен район и неговото позициониране сред останалите райони от ниво 2 в България, както и при разработването на стратегическите, плановите и програмните документи за  периода 2014-2020 г.

Във връзка с изпълнението на Постановление № 5 на Министерски съвет от 18.01.2012 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Р България за управление на средствата от фондовете на ЕС през програмния период 2014-2020 г., г-жа Детелина Николова, кмет на община град Добрич, представител на РСР СИР в работната група за разработване на Договора за партньорство с ЕС за следващия програмен период, запозна членовете на съвета с определените (с решение на МС от 11 април 2012 г.) като структура на следващия програмен период 11 тематични цели, дефинирани на база на Националната програма за развитие „България 2020” и 5 оперативни програми. Предвижда  се до 2020 г. в България да се разработват проекти по оперативни програми за развитие на човешките ресурси (с водещо ведомство МТСП), регионално развитие (МРРБ), иновации и предприемачество (МИЕТ), околна среда (МОСВ) транспортна инфраструктура (МТИТ). През следващия програмен период се предвиждат и две програми, свързани с развитието на селските райони с водещо ведомство МЗХ и с развитието на морското дело и рибарството  с водещо ведомство ИАРА.

На заседанието бяха определени и представителите на РСР СИР в тематичните работни групи по разработването на съответните програми за периода 2014-2020 г.

Пред членовете на РСР СИР беше представена Работната програма за 2012 г. по Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз, крайното разпределение на средствата за финансиране на одобрените комуникационни инициативи и дейности. По приоритет 5 „Информиране за позицията на България по значими въпроси, свързани с политиките на ЕС и популяризиране на българските политики и приоритети като държава членка на ЕС” на Комуникационната стратегия, от Североизточен район беше одобрено предложението на Областна администрация Варна за организиране на Международна конференция на тема „Интегрирано управление на крайбрежните зони в Европейския съюз и биоразнообразието”, която се проведе на 17-18 май 2012 г. В рамките на конференцията са дискутирани въпроси и проблеми, свързани с интегрираното управление на крайбрежните зони, устойчивото развитие, регионалната политика, транспорта, биоразнообразието, изследователската дейност, замърсяването на Черноморското крайбрежие, образованието и ролята на университетите в насърчаването на регионални „зелени” икономически и социални модели в макро-регионите.

 

Областна администрация-Шумен беше домакин на кръгла маса „За хранителна независимост….против климатичните промени”

Заместник областният управител Ивайло Илиев участва в кръгла маса на тема „За хранителна независимост…..против климатичните промени”, която се организира по инициатива на ученици от Професионалната гимназия по селско стопанство и хранителни технологии-Шумен като част от училищната кампания „Храната е здраве за Земята”. За участие във форума бяха поканени учители и ученици от шест шуменски училища, които работят по международен екологичен проект „Make the link-climate exchange”, както и представители на местния бизнес и неправителствени организации. В приветствието си директорът на Професионалната гимназия по селско стопанство и хранителни технологии Живко Желязков определи организирането на днешната среща като добра възможност за обмен на идеи и успешни практики. Представители на фирмите „Диавена” и „Меггле България” презентираха производствата си, а ученици от Професионална гимназия по икономика, Професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии „Проф. д-р Асен Златаров“ и Природоматематическа гимназия „Нанчо Попович“ представиха екологични проекти, по които работят. Всички участници получиха комплект материали, включващ информационно CD и цветен атлас на местните производители на храни и напитки. В края на форума учениците връчиха на заместник-областния управител Ивайло Илиев апел до местните лидери за сериозно отношение към опазване на планетата, който изрази подкрепата си за тяхната инициатива.

Проект „Make the link-climate exchange” е тригодишен проект, финансиран от Европейския съюз, който насърчава ученето, диалога и действието по въпросите за климатичните промени чрез свързването на деца, младежи и младежки групи от основните училища и гимназиите от ЕС (Великобритания, Холандия и България) с тези в Африка (Малави, Сенегал и Кения). Участващите училища и младежки групи ще научат повече за промените в климата с помощта на специално разработени материали, ще проследяват предизвикателствата, пред които климатичните промени изправят човечеството, и реалните им ефекти върху живота на хората по света.

С военен ритуал в Шумен беше почетен 2 юни- Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България

Тържествен ритуал, посветен на 2 юни- Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България се състоя пред паметника на загиналите във войните шуменци на площад “Кристал” в Шумен. На честването присъстваха областният управител Димитър Александров, заместник областният управител Ивайло Илиев, народният представител Ралица Тодорова, ректорът на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” проф. Маргарита Георгиева, войни от шуменския гарнизон, граждани. „Преди 136 години Ботев ни завеща възрожденски устрем, вяра и безкористна любов към Отечеството. Повече от столетие за нас, българите, неговото име е символ на героизъм и родолюбие. Поглеждайки назад от дистанцията на времето, убедено можем да заявим, че подвигът на Ботев и неговите четници промени съдбата на България. Защото споменът за тяхното мъжество и себеотрицание, заветът им за национално самочувствие и достойнство, ни карат всеки ден да преосмисляме делата си. Те са нашия съдник, те ни дават увереност, че сме достойни техни последователи”, каза в словото си областният управител Димитър Александров. Той изтъкна, че Ботевата вяра, Ботевата обич към България, са онези ценности, които остават непреходни през годините и чертаят пътя ни напред към единство и просперитет на страната ни. „Утре точно в 12 часа признателна България ще сведе глава в знак на почит пред паметта на Христо Ботев и героите, дали живота си за българската кауза”, каза още Александров и призова никога не забравяме тяхната воля и стремеж за изграждане на нова, свободна и демократична България. В знак на почит към героите на паметника на загиналите във войните шуменци бяха поднесени венци и цветя.

Детски празник в Дом „Детелина”

 

Празник, посветен на Деня на детето-1 юни, се проведе в дом „Детелина“. Организаторите бяха приготвили за децата много забавни игри и изненади. Гости на празника  бяха областният управител Димитър Александров и заместник областният управител Ивайло Илиев. “Винаги ми е било приятно да съм тук. На днешния празник искам да ви пожелая да сте хубави, щастливи, умни, да учите! Защото вие сте нашето бъдеще. Сега сте мънички, след време  ще пораснете и ние ще разчитаме на вас”, каза в поздравлението си към децата областният управител Димитър Александров. Той подари на децата от дома топки, обръчи, въженца и много лакомства.