януари, 2013

Постоянната комисия по заетостта в област Шумен обсъди държавния план-прием за професионално обучение за учебната 2013/2014 година

Общо 35 професионални паралелки да бъдат разкрити през учебната 2013/2014 г. предвижда държавният план-прием за държавните професионални гимназии, средно общообразователни училища и специални училища с паралелки за придобиване степен на професионална квалификация на територията на област Шумен. Предложението на  Регионалния инспекторат по образованието беше одобрено днес на заседание на Постоянната комисия по заетостта в област Шумен под председателството на заместник-областния управител Ивайло Илиев. Предложените професионални паралелки са от 19 професионални направления. Броят на професионалните паралелки след завършено основно образование – вечерна форма на обучение е завишен с 1 паралелка (при 2 реализирани паралелки за предходната година) по мотивирано предложение на директора на Професионална гимназия по химични технологии и дизайн „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Нови пазар. Застъпените професии и специалности в училищата като професионални направления съответстват на приоритетите и областите на развитие в общините на област Шумен, каза Светла Витлиемова, ст. експерт по професионално образование в РИО-Шумен. По думите й няма постъпили предложения от директори на училища за обучение по професии/специалности за първи път от учебната 2013/2014 година, както и няма различия в предложенията за държавен план-прием за учебната 2013/2014 г. по професии от директорите на училищата от област Шумен и предложението за държавен план-прием по професии на РИО – Шумен. По инициатива на РИО – Шумен, в периода м. ноември 2012 г. – м. януари 2013 г., ръководствата на професионалните гимназии от област Шумен са провели 83 работни срещи с работодатели за представяне на предложенията за държавен план-прием по професии/специалности от професии за учебната 2013/2014 година, като предложенията са били подкрепени от всички работодатели, съгласувани са и с кметовете на общините Шумен, Велики Преслав, Нови пазар и Никола Козлево.

През учебната 2012/2013 година е бил утвърден прием в 42 паралелки, но е реализиран прием в 34 паралелки. Според експертите причините за нереализираните 8 паралелки са

свързани с протичащите социално-икономически и демографски процеси в страната. Това са наблюдаващата се трайна тенденция на отрицателно демографско развитие, миграционни и емиграционни процеси,обезлюдяване на малки и средни общини и населени места, увеличаване броя на родителите, които са затруднени икономически и не допускат децата им да се отделят от семейството и да продължат образованието в гимназиалния етап в областния или друг град, липса на ясни прогнози относно развитието на местния пазар на труда и бизнеса, липса на сигурност и ясни перспективи за професионална реализация.

В Областна администрация-Шумен доставиха бюлетините за референдума

Областна администрация-Шумен получи бюлетините за предстоящия на 27 януари национален референдум. Бюлетините за област Шумен са общо 193 000, като в момента те са под охрана в сградата на Областна администрация. Предстои тяхното раздаване по график на общините в дните непосредствено преди датата на референдума. На общините вече са раздадени част от необходимите материали за провеждане на референдума.

По данни на ГД „ГРАО” към 05.12.2012 г. избирателите в област Шумен са 192 532 души.

 

Обучение на членовете на РИК-Шумен за предстоящия референдум

Централната избирателна комисия проведе днес обучение в Шумен на членовете на Районната избирателна комисия за предстоящия на 27 януари национален референдум. В срещата участваха и представители на общините, Областна дирекция на МВР, териториалното звено ГРАО, „Информационно обслужване” и областна администрация. Представителите на Централната избирателна комисия Елена Маркова, Мая Андреева и Владимир Христов дискутираха с участниците в срещата практически въпроси относно организацията на работа на районната и секционните избирателни комисии в деня на референдума. Подчертана беше важността на предстоящия референдум и отговорността на ангажираните институции в неговото организиране и провеждане съгласно изискванията на закона. В момента екипи на пожарната и полицията извършват проверки в избирателните секции, за да не се допуснат инциденти, стана ясно по време на обучението. Специфичното при гласуването ще бъде, че всеки избирател освен бюлетината, ще получи и празен плик. Бюлетината ще съдържа въпроса за провеждане на референдума „Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала” и двата възможни отговора „Да или „Не”.