февруари, 2013

Подготвя се актуализацията на Областния регистър на военните паметници в региона

Регистърът на военните паметници в област Шумен ще се актуализира и до няколко месеца ще бъде качен на сайта на областна администрация. Това стана ясно на заседание днес на Областната комисия „Военни паметници”, председателствана от заместник-областния управител Красимир Попов, в работата на която участва и Иво Антонов, гл. експерт „Военни паметници” в Министерството на отбраната. На този етап голяма част от общините в областта са представили в Областна администрация общинските регистри на военните паметници с необходимите документи-анкетни карти, снимков материал и магнитен носител с информацията. Все още не са предадени всички материали от общините Каолиново, Велики Преслав и Венец, каза Неделчо Неделчев, гл. експерт в Областна администрация. След последната актуализация 74 са вече военните паметници на територията на област Шумен, като най-много 19 са те в община Шумен. По думите на Иво Антонов до този момент 80% от областите в страната са предали в Министерството на отбраната регистрите си на военните паметници.

В рамките на заседанието бяха представени редът за кандидатстване и възможностите за получаване на средства от Министерството на отбраната за подпомагане изграждането, консервирането и ремонта на военните паметници. Иво Антонов съобщи, че ремонтите на паметниците, които се намират във военни райони, могат да бъдат финансирани директно от Министерството на отбраната. Той каза още, че ремонтът на Паметника-чешма на Пети полк е финансиран по Постановление 140 на Министерски съвет във връзка с честването на 100 години от Балканската война, като са били обновени 50 паметника в цялата страна, сред които и този в Шумен.

Актуализират Областната стратегия за развитие на социалните услуги

Общините са без планове за социални услуги през 2013 година.  Това стана ясно на проведената днес работна среща на Звеното за мониторинг и оценка на Стратегията за развитие на социалните услуги на областно ниво 2011-2016 г. в област Шумен, в която участваха представители на общините и социалните служби от региона.   Разкритите нови социални услуги и всичко това, което правят общините по отношение на решаването на социалните проблеми на хората, трябва да бъдат включени в общинските стратегии и общинските планове, каза Симона Самарджиева, координатор за област Шумен по проект „Развитие на системата за планиране и представяне на социални услуги на регионално равнище” и допълни, че според сега действащата нормативна уредба социална услуга, невключена в тези документи, не може да бъде финансирана от държавата. До края на месец април общините в област Шумен трябва да приемат годишните си планове за социални услуги, в които да бъдат планирани дейностите в тази сфера, по които ще се работи през 2014 година.  Общините трябва да направят и междинна оценка на заложените и извършените социални услуги и на тази база ще се пристъпи към актуализация на Стратегията за развитие на социалните услуги в област Шумен, стана ясно още на срещата.

Отменени са пет заповеди на кмета на община Шумен за провеждане на конкурси за управители на общински търговски дружества

Със своя заповед от днес /25.02.2013 г./ заместник-областният управител Ивайло Илиев отмени като незаконосъобразни пет заповеди на кмета на община Шумен, касаещи провеждането на конкурси за избор на управители на общинските дружества  “Медико-техническа лаборатория І – Шумен” ЕООД – гр. Шумен,  „Общински пазари – Шумен” ЕООД – гр. Шумен, “Дентален център ДЕНТ – Шумен” ЕООД – гр. Шумен, „Комплексен онкологичен център – Шумен” ЕООД – гр. Шумен и „Диагностично консултативен център І – Шумен” ЕООД – гр. Шумен.

Жалба до областния управител са депозирали на 21.02.2013 г. проф. дтн Борислав Беджев и проф. д-р Стефан Желев – общински съветници при Общински съвет – Шумен, според които тези заповеди са незаконосъобразни, тъй като са издадени, пренебрегвайки изричното изискване на чл. 50, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата са а собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел. Съгласно тази норма конкурсите за избор на управители на еднолични дружества с ограничена отговорност се провеждат по ред и условия, определени от общинския съвет, а не от кмета на общината – както в случая неправомерно си е позволил да направи кмета на община Шумен. Твърдят, че Общински съвет – Шумен не е обсъждал и приемал решения, с които да е определил „ред и условия“ за провеждане на посочените конкурси.

При извършената служебна проверка на решенията на Общински съвет – Шумен, които се изпращат задължително за проверка от областния управител, не бяха намерени решения, с които общинският съвет да е определил „ред и условия“ за провеждане на посочените конкурси. Няма и решение на общинския съвет, с което да е приел/утвърдил и общи Правила за провеждане на конкурси за управители на едноличните общински търговски дружества с ограничена отговорност и за членове на съвета на директорите на едноличните акционерни дружества.

Недопустимо е кметът да обяви конкурси без общинския съвет да е определил реда за провеждането им и конкурсните условия, или както в случая-изземайки правомощията на общинския съвет, кметът сам е определил такива.Това води до опорочаване и на започналите конкурсни процедури за избор на управители.

Съгласно чл. 32 ал. 3 от Закона за администрацията кметът на община Шумен може да обжалва настоящата заповед пред Административен съд-Шумен или да предложи на Общински съвет-Шумен проект за решение, с което да бъдат определени реда и условията за провеждане на съответните конкурси.

Област Шумен се включва в кампанията „Да изчистим България за един ден”

За втора поредна година област Шумен се включва в кампанията “Да изчистим България за един ден”. Това стана ясно на работна среща в Областна администрация, водена от заместник-областния управител Ивайло Илиев, в която участваха представители на общините от региона и РИОСВ. Денят на голямото почистване тази година е определен за 20 април. Искаме през 2013 г. в рамките на почистването, обявено от общините, да обединим усилията си и да получим още по-добри резултати”, каза на срещата Мария Лазарова – ръководител „Социални проекти” в „БТВ Медиа Груп”. Тя обясни, че в рамките на тазгодишната кампания специално внимание ще бъде обърнато на пътните и железопътните артерии, около които замърсяването е голямо. От Министерството на околната среда и водите ще предоставят 35 000 чувала, които ще бъдат раздавани на общините, ще бъде осигурен и безплатен достъп до регионалните депа за отпадъци в рамките на кампанията.

През 2012 година в световната кампания  са се включили общо 96 държави.  Акцията в нашата страна е била подкрепена от 323 000 доброволци, което поставя България на второ място в световната класация след Швеция. Събрани са 26 300 т отпадъци и са премахнати 530 незаконни сметища на територията на страната. От област Шумен в кампанията са се включили 5 600 доброволци, изчистени са 102 места от картата със замърсените зони и са закрити 87 нерегламентирани сметища.

Това е кауза, а каузите се постигат с партньорство, заяви още Мария Лазарова и уточни, че в световен мащаб екокампанията се отчита по два основни показателя: участие на населението и ефективност от почистването. Заместник –областният управител Ивайло Илиев подчерта голямото желание, с което всички общини и институции са се включили в акцията и изрази убеждението си, че тази година резултатите ще бъдат още по-добри.

Общобългарски събор ще се проведе в Плиска под патронажа на Вицепрезидента на Р България Маргарита Попова

Общобългарски събор под патронажа на вицепрезидента на Р България Маргарита Попова ще се проведе в Плиска от 31 май до 2 юни. На събора ще бъдат поканени българи от страната и чужбина, като идеята е да стане най-грандиозното мероприятие от този род в страната, обяви областният управител Димитър Александров, който е и председател на инициативния комитет. Решихме да разширим мащаба на съборите „Дни на предците“, които се проведоха в Плиска през май и октомври миналата година. Тогава бяха в рамките на един ден, а сега организираният ще бъде тридневен“, каза Димитър Александров. В инициативния комитет, който днес проведе заседание, са включени още Варненският и Великопреславски митрополит Кирил, кметовете на Шумен, Каспичан и Плиска, Найден Николов, управител на НД „Традиция”, клон Шумен и др. Такъв събор не е правен в България, той трябва да бъде по-голям от съборите в Копривщица и Шипка. Ще представлява пресъздаване на нашата история като се започне още от преселението на българите и се стигне до Първата световна война. Пред стените на Плиска ще бъдат издигнати 7 лагера, представящи отделни късове от историята. Основен акцент ще бъде участието на коне и кавалерия. Наричаме събора общобългарски, защото ще бъдат поканени всички българи, които са извън страната със съдействието на организациите в Канада, САЩ, Украйна“, обясни Найден Николов, управител на НД „Традиция”, клон Шумен. Според областния управител съборът трябва да стане ежегоден. „Той може да допринесе много за кандидатурата на Шумен за европейска столица на културата през 2019 година“, каза Димитър Александров.