март, 2013

Честване в Шумен на 68-тата годишнина от Дравската епопея

Заместник- областните управители Ивайло Илиев и Красимир Попов присъстваха на тържествено честване в Шумен на 68-тата годишнина от Дравската епопея, организирано от Община Шумен, командването на Военен гарнизон – Шумен и Съюза на ветераните от войните. Дравската операция е една от най-успешните отбранителни операции на Българската армия във Втората световна война срещу войските на Третия райх.Победата при Драва допринася много за бойния престиж на родната ни армия, но и загубите при тази операция не са малко, каза в словото си подп. Петьо Петров, началник на областния военен отдел в Шумен. В знак на почит към героите пред Паметника на загиналите във войните шуменци наши съграждани бяха поднесени венци и цветя.

Политическите партии не се разбраха за състава на РИК-Шумен

Консултации за определяне състава на Районната избирателна комисия за предстоящите на 12 май парламентарни избори се проведоха в Областна администрация-Шумен под председателството на заместник-областния управител Ивайло Илиев. За участие в разговорите бяха поканени представители на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 41-то Народно събрание и партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени-ПП ГЕРБ, Коалиция за България, ДПС, Атака, „Синята коалиция” и НДСВ.

Съгласно решение на ЦИК Районната избирателна комисия в Шумен ще бъде съставена от 13 члена. ГЕРБ имат шест квоти, “Коалиция за България” и ДПС са с по две, а “Атака”, “Синята коалиция”  и НДСВ имат право на по един представител.  След провеждане на консултациите партиите решиха Даниела Величкова от ГЕРБ да бъде председател на РИК- Шумен за предстоящите парламентарни избори. Не беше постигнато споразумение за позициите заместник–председател и секретар. Предложенията за заместник председател са –  Ивайло Йорданов от “Коалиция за България”  и Дочко Гюров от „Синята коалиция”, а за секретар- Метин Джамбазов от ДПС и Борислав Динев от НДСВ.

Окончателното решение са състава на РИК-Шумен ще вземе ЦИК в срок до 27 март.

Насрочени са консултации за състава на РИК-Шумен

Заместник-областният управител Ивайло Илиев насрочи консултации с представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 41-то Народно събрание и партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за избор на членове на Районна избирателна комисия (РИК)-Шумен за предстоящите на 12 май 2013 година парламентарни избори.

Консултациите ще се проведат на 20.03.2013 г. /сряда/ от 14.00 ч. в зала 2 на Областна администрация-Шумен. За участие в консултациите са поканени парламентарно представените партии и коалиции-ПП ГЕРБ, Коалиция за България, ДПС, Атака и  „Синята коалиция”, както и политическа партия НДСВ, която има представителство в Европейския парламент.

Необходимите документи, които поканените партии и коалиции от партии трябва да представят при консултациите, са :

1) писмено предложение за състав на РИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията,  образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага. Към предложението се представя и списък на резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица в случаите по чл.25, ал.1 и ал. 5 от ИК;

2) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията издадено не по-рано от 13 март 2013 г. или заверено от представителя на коалицията от партии копие от решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица, а в случай на промяна в представляващия/ите лице/а след създаване на коалицията от партии – и последващо решение, сочещо представляващото/ите коалицията от партии лице/а към подаване на предложението;

3)пълномощно от представляващия/ите съответната партия или представляващия/ите коалицията от партии лица, в случаите когато в консултациите участват упълномощени лица, издадено не по-рано от 13 март 2013 г./датата на обнародване на указа на президента за насрочване на изборите за народни представители/;

4) копие от диплом за завършено образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай че все още няма издаден диплом) и оригинал на декларация от всяко лице, предложено за член на РИК, че отговаря на изискванията на Изборния кодекс, съгласно приложението.

Решение на Общински съвет-Шумен е върнато за ново обсъждане

Със своя заповед от днес /13.03.2013г./ заместник областният управител Ивайло Илиев връща за ново обсъждане решение №327 на Общински съвет-Шумен, взето на заседание от 28.02.2013 г. като незаконосъобразно. С така приетото решение Общински съвет – Шумен изменя и допълва влязло в сила предходно свое решение №803/22.01.2011г., като прехвърля остатък от средствата за обект „Общински социален комплекс за възрастни хора Шумен (Дом за стари хора) и остатък от средствата за обект „Рехабилитация на част от уличната мрежа на гр. Шумен“ в общ размер на 586502 лв. за разплащане на стари задължения на община Шумен от октомври 2009 г.

Пр извършената проверка за законосъобразност на решенията на общинския съвет е установено, че решението е прието в противоречие с императивни разпоредби от Закона за общинския дълг (ЗОД) и от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Съгласно чл. 14, т. 4, във връзка с чл. 13 от ЗОД, предложението за поемане на дългосрочен дълг от съответната община трябва да е обсъдено и с местната общност (по смисъла на § 1, т. 4 от ДР на ЗОД), чиито становища и предложения са неразделна част от същото. Видно от обявен на електронната страница на Община Шумен Протокол от 23.09.2010 г., по проекта, финансиран със средствата от облигационния заем, е направено обществено обсъждане, на което конкретно са обсъдени и определени елементите на проекта, а именно – „рехабилитация и ремонт на част от уличната мрежа”, съгласно подробно изброените в протокола 6 основни принципа; „изграждането на Центъра за лъчетерапия” и  „довършването на Дома за стари хора”. При тези параметри Общински съвет – Шумен е приел Решение № 733/30.10.2010 г. за поемане на дългосрочен общински дълг и в т. 1. на същото е посочил, че средствата от заема „ще бъдат използвани за реализация на проект „Социални и инфраструктурни инвестиции в община Шумен”, съгласно Приложение № 2.”, което е неразделна част от решението. В цитираното приложение, вече като „подпроекти”, отново подробно са изброени отделните елементи на проекта, които следва да се реализират със средствата от общинския заем.  С оглед на това, Общински съвет – Шумен е приел и Решение № 803/22.02.2011 г., с което разпределя средствата от облигационния заем на Община Шумен с обща стойност 15 000 000 (петнадесет милиона) лева за горепосочените три обекта, описани подробно в Приложение № 2 към Решение № 733/30.10.2010 г.

Предвид това, доколкото с решение   № 327 Общински съвет-Шумен е дал съгласие за частично разплащане с формирания от заема неразпределен остатък на стари задължения по договори на общината, различни от тези по проект „Социални и инфраструктурни инвестиции в община Шумен”, по същество е подмяна на волята на местната общност. Тази воля общността е изразила на проведеното обществено обсъждане, същата е отразена в Протокола от 23.09.2010 г. и съгласно чл. 14, т. 4 от ЗОД, следва да бъде неразделна част от предложението на кмета за поемане на дългосрочен дълг. В „изпълнение” волята на местната общност ОбС – Шумен е приел и решения № 733/ 30.10.2010 г. и № 803/22.02.2011 г., съдържанието на които отразява, както одобреното предложение на кмета, така и волята на местната общност, изразена при общественото обсъждане на представения проект. С оглед на това е недопустимо и незаконосъобразно да се правят изменения като тези по т. 1. и т. 2. на атакуваното решение. Такива изменения на влезли в законна сила предходни решения на общинския съвет са незаконосъобразни и с оглед правната теория и трайната съдебна практика. Защото, влезлият във формална законна сила административен акт, проявява своето действие спрямо всички правни субекти, до които се отнася и веднъж станал окончателен, той повече не може да бъде оттеглен, отменян или видоизменян произволно или по волята на неговия автор. Това може да стане само в изрично посочените от законодателя случаи и по предвидения за това ред на глава седма от АПК.

ОбС – Шумен е изменил и допълнил влязло в законна сила предходно свое Решение № 803/22.02.2011 г. без да е налице някое от императивните изисквания по чл. 99 от АПК, които допускат възобновяване на производството за издаване на влязъл в сила административен акт.

По закон върнатото решение трябва да бъде обсъдено отново на заседание на Общинския съвет в 14-дневен срок от получаването им.

 

Няма сигнали за корупция в държавните институции и общините в област Шумен през миналата година

В държавните институции и общините от област Шумен през 2012 година не са постъпвали жалби и сигнали за
корупция. Това стана ясно на заседание днес на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията (ООСППК), председателствано от заместник-областния управител Ивайло Илиев. Представителите на институциите и общините докладваха, че по места са поставени кутии, в които гражданите могат да сигнализират за нередности, но през миналата година няма подаден нито един такъв сигнал. По информация на представителя на ДАНС Петко Петков, през 2012 година е имало няколко сигнала за корупция, информацията за които е подадена на
прокуратурата. Информацията е класифицирана и нямам право да я коментирам, каза още той. На заседанието беше приета Програма за превенция и противодействие на корупцията на обществения съвет за тази година. По предложение на Христо Дечев, председател на ТПП-Шумен, в срок до 31 март институциите и общините трябва да предложат   конкретни мерки за действие, по които съвета да работи през годината.

Заседание на Регионалния съвет за развитие в Североизточeн район

Заместник-областният управител на Шумен инж. Красимир Попов участва в редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и Регионалния координационен комитет /РКК/ към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район /СИР/, което се проведе днес в Областна администрация-Варна. На заседанието, водено от областния управител на Варна Коста Базитов, бяха поканени и представители на администрации на централно и местно ниво, на граждански сдружения, академични институции и неправителствения сектор.

Представени бяха данни от Управляващите органи на Оперативните програми относно изпълнението на програмите за 2012 г. на територията на Североизточен район и въздействието на реализираните проекти върху социално-икономическото му развитие. Общият брой на сключените и изпълнявани през изминалата година договори по всички програми, съфинансирани от действащите финансови инструменти на ЕС за периода 2007-2013 г. е 627, а общият размер на договорените средства е 1 432 617 994.32 лева. Разпределението на изпълняваните проекти по области за 2012 г. е следното: в област Варна – 300, в област Добрич – 154, в област Търговище – 59, в област Шумен – 114. От общо 493 договора по 7-те оперативни програми, през 2012 г. в Североизточен район успешно е приключило изпълнението на 182.

Обобщена информация относно етапа на организация за изработване на проектите на Областните стратегии за развитие и на Общинските планове за развитие за периода 2014-2020 г. в Североизточен район, бе докладвана от секретаря на Регионалния съвет за развитие. Съгласно действащото законодателство, тези документи за стратегическо планиране определят средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие, като се отчитат специфичните характеристики и потенциала на областта и общината в рамките на 7-годишен период, който съвпада с периода на действие на Регионалния план за развитие. През настоящата година, членовете на съвета ще бъдат поетапно запознати със  стратегиите на ключовите секторни политики за Североизточен район, съобразно потенциала на района за периода 2014-2020 г. На днешното заседание, представител на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма докладва за две от тях – енергийната политика и политиката за туризма и очерта приоритетните мерки за тяхното развитие.

В края на заседанието, представител на «Геотерминженеринг–БГ» – ООД – Варна запозна присъстващите с потенциала на Североизточен район за използване на геотермалната енергия и възможностите за реaлизиране на проекти за разработване на системи, ползващи термалния потенциал на подземните води. Подчертано бе ценовото предимство при използване на топлината на подземните води, пред  другите енергийни източници. Представени бяха 18 финансиращи организации, насочени в две направления -  постигане на енергийна ефективност и ВЕИ и екология, които подпомагат реализирането на подобни проекти.