април, 2013

Международни наблюдатели ще проследят изборния процес в област Шумен

Наблюдатели от Организацията за сътрудничество и сигурност в Европа/ОССЕ/ ще проследят изборния процес в деня на парламентарните избори в област Шумен. Това съобщи Карен Райнхард, дългосрочен наблюдател от ОССЕ, която днес се срещна със заместник-областния управител Ивайло Илиев. По време на разговорите стана ясно, че международните наблюдатели ще проследят дейностите по кампанията- работата на изборната администрация, на държавните органи и ще посетят някои изборни секции в деня на вота. В момента дългосрочни наблюдатели на организацията провеждат срещи в цялата страна, а в деня на изборите краткосрочни наблюдатели ще проследят изборния процес.

На срещата беше обсъдена подготовката на институциите за изборите и направената организация за нормално протичане на изборния ден на територията на област Шумен. Заместник-областният управител Ивайло Илиев съобщи, че Областна администрация е осигурила необходимото материално-техническо обезпечаване за нормална работа на РИК,
избрана е и подходяща страда-СОУ „Трайко Симеонов“, където ще бъдат отчитани протоколите от СИК.

При посещението си в област Шумен днес г-жа Карен Райнхард проведе срещи в Районната избирателна комисия и Областната дирекция на МВР-Шумен.

Заседание на Областния щаб за координация на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи

Областният щаб за координация на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи при възникване на бедствия заседава днес в Областна администрация-Шумен под председателството на заместник-областния управител Ивайло Илиев. Пред членовете на щаба беше огласена заповед на областния управител, с която се забранява паленето на открит огън на разстояние, по-малко от 100м. от границите на горски територии във връзка с началото на пожароопасния период в горите. Необходимо е кметовете на населени места, държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства да организират денонощна телефонна връзка с органите на пожарната безопасност и защита на населението за незабавно реагиране в случай на пожар. Представители на общините от област Шумен докладваха, че язовирите са в добро състояние, почистват се речните корита, организирано е наблюдение на водоемите и няма опасност от наводнения.

На заседанието беше представен Отчет за дейността на Областна администрация-Шумен по подготовката и осигуряване на нормално  функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите на населението през 2012 и зимния сезон на 2012/2013 г. , както и доклад за готовността на системата за ранно предупреждение за работа през 2013 г.

 

Областният съвет за развитие съгласува доклад за изпълнението през 2012 година на Стратегията за развитие на социалните услуги в област Шумен

Годишният мониторингов доклад за изпълнението през 2012 година на Стратегията за развитие на социалните услуги в област Шумен 2011-2016 г. беше обсъден и съгласуван днес на заседание на Областния съвет за развитие. Заместник-областният управител Красимир Попов, който ръководи заседанието, акцентира на приоритетите, по които е работено през миналата година. Те са били насочени към развитие на услуги в общността за превенция на деца и семейства в риск, с цел преодоляване на социалното изключване и изолация, деинституционализация и подобряване качеството на резидентната грижа, развитие на социални услуги в общността за социално включване на уязвими групи и лица в неравностойно положение и грижа за старите хора за по-добър и достоен живот.

От кметовете на общини беше поставен проблемът за финансирането на социалните дейности. „Всички искаме развитие на социалните услуги, но с недостатъчно финансиране това няма как да стане“, каза кметът на община Каспичан Милена Недева, която подчерта, че за малките общини е невъзможно да самофинансират такива дейности. Кметът на община Нови пазар Румен Панайотов подчерта, че общината работи по разширяване
обхвата на социалните услуги, но и той постави въпроса за необходимостта част от средствата да бъдат получавани като държавно делегирани дейности.

Всяка община да изготви годишен план за календарната 2014 год., в който да бъдат взети предвид нуждите на потребителите и доставчиците на социални услуги за подобряване качеството на предлаганата от тях услуга, се препоръчва в доклада.  Предвижда се и да продължи ефективното използване за финансиране от Структурните фондове на Европейския съюз и усвояване на средства от различни национални и донорски програми в областта на социалните услуги.

Четири шуменски фирми с Приз за значим принос за осигуряване на безопасност и здраве при работа

Фирми от област Шумен бяха отличени за постигнати отлични резултати при осигуряването на безопасни условия на труд на работниците си. На тържествено заседание на Областния съвет по условия на труд по повод 28 април – Международен ден в памет на загиналите при трудови злополуки, заместник-областният управител Ивайло Илиев връчи Приз и благодарствена грамота за значим принос за осигуряване на безопасност и здраве при работа на четири фирми от региона. Церемонията се проведе за трета поредна
година, като тази година отличени бяха фирмите „Зоти“ ЕООД, „Перфект-к“ ЕООД, „Чернев“ ЕООД и „Графус“ ООД.

На заседанието бяха изнесени и данни, според които през миналата година на територията на област Шумен са станали 69 трудови злополуки, при две от които има загинал. Инцидентите са били в производството на основни метали, каза Юлиян Неделчев от  Районно управление „Социално осигуряване“-Шумен.  По думите му област Шумен се нарежда на 11-то място сред останалите области в страната по общ брой на трудови злополуки. За 2012 година случаите на трудови злополуки в България са 3 027, при 82 от които има смъртен случай.

По традиция след края на заседанието пред Паметната плоча на загиналите
при трудови злополуки в Шумен бяха поднесени венци от името на областния управител, кмета на общината и КНСБ.

Областна администрация оспорва решение на Шуменския административен съд относно заповеди на кмета на община Шумен за избор на управители на общински търговски дружества

Областна администрация-Шумен оспори пред Върховния административен съд/ВАС/ решението на Шуменския административен съд в частта му, с която съдът отмени частично заповедта на заместник-областния управител Ивайло Илиев, с която бяха отменени пет заповеди на кмета на община Шумен за  провеждането на конкурси за избор на управители на еднолични общински дружества с ограничена отговорност. Според заместник-областния управител Ивайло Илиев кметските заповеди са незаконосъобразни, защото са приети  без да са налице предварително определени „ред и условия“ за това от Общински съвет Шумен, каквото е изричното изискване на чл. 50, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел. Шуменският административен съд отсъди, че две от въпросните пет кметски заповеди са незаконосъобразни и правилно са отменени от заместник областния управител, но за другите три – отмени заповедта на заместник-областния управител и именно тази част от решението на Шуменския административен съд е атакувана пред Върховния административен съд. Основните аргументи в жалбата до Върховния административен съд са, че приетите с решение от 2008 г. на Общински съвет – Шумен правила за провеждане на конкурси за управители, не изпълняват условието на чл. 50, ал. 2 от общинската наредба, тъй като същите не са с многократно правно действие и нямат характер на общ нормативен акт по смисъла на Административно-процесуалния кодекс – както твърди ответната страна. С оглед съдебната практика на ВАС, за такива случаи, в които Общинският съвет осъществява функциите на общо събрание, упражнявайки правата на общината, като едноличен собственик на капитала на дружеството, включително по отношение избора и назначаването на  управители на общинските дружества,  той  действа не като административен орган, а като гражданско правен субект. В жалбата до ВАС са изложени аргументи за това, че за всеки конкретен конкурс за избор на управител на общинско ЕООД следва Общинският съвет да приеме отделно/изрично решение за определяне на „ред и условия“ за провеждането на конкурса, в което да са определени конкретни, актуални и специфични условия и ред за провеждането му, съобразени както със спецификата на дейността, осъществявана от всяко ЕООД, чието управление ще се възлага, така и с действащото законодателство в съответната област на дейност – комунална, здравеопазване и пр. (в случая напр. със закона за лечебните заведения и наредба №9/26.06.2000г. на МЗ). Нещо повече – тези конкретни условия и ред, определени от Общинският съвет за всеки отделен конкурс с нарочен акт, трябва дословно да са възпроизведени в съответна изрична заповед на кмета за провеждането на конкурса за управител, който осъществява организационно-техническата подготовка и обезпечаване на всеки конкурс.

Предвид горните мотиви с касационната жалба Областна администрация-Шумен е поискала от Върховния административен съд да отмени като неправилно решение № 29/04.04.2013 г. на Шуменски административен съд , постановено по административно  дело № 62/2013 г. в частта му, с която е отменена заповедта на заместник-областния управител Ивайло Илиев за отмяна заповеди на кмета на община Шумен за провеждане на конкурси за управители на общински търговски дружества.

Отменена е заповед на кмета на община Върбица за правомощията на директорите на детски градини на територията на общината

Със своя заповед от днес /23.04.2013 г./ заместник-областният управител Ивайло Илиев отмени като незаконосъобразна заповед №2963/11.12.2012 г. на кмета на община Върбица, касаеща правомощията на директорите на детски градини на територията на общината. За неправомерно издадената заповед Областна администрация е сезирана с писмо №32-01-3/09.04.2013г. от началника на Регионален инспекторат по образованието-Шумен.

При извършената служебна проверка е установено, че с тази заповед в частта й- т. 1 и т. 3, кметът на община Върбица е превишил определените му от закона правомощия, което я прави незаконосъобразна в тази й част. В т. 1 той разпорежда директорите на детски градини предварително писмено да съгласуват с него намеренията си относно сключването и прекратяването на трудови договори, издаването на заповеди за вътрешни замествания и други въпроси, касаещи финансови средства, а в т. 3да не разрешават неплатени отпуски и отпуски за обучение, без предварителното съгласуване и негово одобрение. В конкретния случай, разпореденото от кмета на община Върбица с тази заповед се явява вмешателство в работата на директорите на детски градини на територията на община Върбица и грубо ограничаване на оперативната самостоятелност, дадена им със Закона за народната
просвета (ЗНП) и правилника за неговото прилагане (ППЗНП),  където е посочено, директорът на детската градина „организира, контролира и отговаря за цялостната дейност“ в нея, както и че той сключва и прекратява трудовите договори с помощник-директорите, учителите, възпитателите, служителите и работниците в общинските детски градини.
Кметът на община Върбица може да обжалва настоящата заповед пред Административен съд-Шумен.

Насрочени са консултации за определяне на комисия за прием на изборните книжа

Заместник-областният управител Ивайло Илиев насрочи консултации с представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 41-то Народно събрание и партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, за състав на комисия по чл. 233, ал. 7 от Изборния кодекс, която да приеме от Секционните избирателни комисии бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за областната администрация и останалите книжа и материали от изборите за народни представители на 12.05.2013 г. За участие в консултациите са поканени парламентарно представените партии и коалиции-ПП ГЕРБ, Коалиция за България, ДПС, Атака и  „Синята коалиция”, както и политическа партия НДСВ, която има представителство в Европейския парламент.

Консултациите ще се проведат на 25 април/четвъртък/ от 16.00 ч. в Областна администрация-Шумен.Необходимите документи, които поканените партии и коалиции от партии трябва да представят при консултациите, са :

  1. Писмено предложение за състав на комисията по чл. 233, ал. 7 от ИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, и партията или коалицията от партии, която ги предлага;
  2. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 13.03.2013 г., или заверено от представителя на коалицията от партии копие от решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица, а в случай на промяна в представляващия/те лице/а след създаване на коалицията от партии – и последващо решение, сочещо представляващото/ите коалицията от партии лице/а към подаване на предложението; ксерокопие от същите документи, изброени по-горе, могат да бъдат заверени от представляващите партиите или коалициите при консултациите лица;
  3. Оригинал или заверено копие от пълномощно от представляващия съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лице/а в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица. За валидни се считат и пълномощните за участие в консултациите за назначаване на СИК за същия изборен район;
  4. Списък на резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 25, ал. 1 от ИК или ако в изборния ден не се яви назначен член от съответната квота. Заместването се извършва с решение на Районната избирателна комисия.

Близо 11 хиляди доброволци от област Шумен подкрепиха кампанията „Да изчистим България за един ден”

Доброволци от всички общини на територията на област Шумен участваха днес в кампанията „Да изчистим България за един ден”. В акцията се включиха 10 960 души от всички населени места в региона, като най-голяма група доброволци- 6 740 души, излязоха в община Шумен. По информация от общините в кампанията са участвали 128 фирми, институции и ведомства, 80 училища и детски градини, 88 неправителствени организации и читалища.

За втора поредна година Областна администрация-Шумен подкрепи инициативата, като заместник-областните управители Ивайло Илиев  и Красимир Попов и служителите в администрацията почистиха района около „Детелината“ на изхода на Шумен в посока Бургас.
На територията на област Шумен са почистени общо 186 нерегламентирани сметища и 78 замърсени участъци в областта, маркирани на картата на bTV.

Областна администрация и всички общини от област Шумен се включват в кампанията „Да изчистим България за един ден”

Заместник-областните управители Ивайло Илиев и Красимир Попов и
служителите на Областна администрация-Шумен ще се включат на 20 април
/събота/ в инициативата на bTV „Да изчистим България за един ден”. От 9.00 ч.  те ще почистват района около „Детелината“ на изхода на Шумен в посока Бургас.

Всички общини от област Шумен също са заявили своето участие в кампанията, като администрациите са създали нужната организация по места. Чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/, Министерството на околната среда и водите предостави ваучери за гориво,  чували и ръкавици, които вече са раздадени на общините.
В кампанията през 2012 година се включиха над 5 600 души от населените места в региона, събрани бяха близо 43 тона отпадъци.

Четири спортни клуба в област Шумен ще обучават деца по проекти на МФВС

 

Заместник-областният управител Ивайло Илиев се срещна днес с представители на спортни клубове от Шумен, които са спечелили проекти за обучение на деца по програми, финансирани от Министерството на физическото възпитание и спорта. Нека обединим усилията си и всички институции да помагаме според възможностите си, каза Ивайло Илиев, който поздрави клубовете и връчи официално договорите им с МФВС за реализация на проектите.

Спортен клуб по лека атлетика  „Нови пазар“-гр. Нови пазар и Футболен клуб „Атлетик”-Шумен ще работят по проекти в направление „Начално обучение по вид спорт и спортна подготовка за деца в риск“ на програмата „Спорт за хора с увреждания и деца в риск“. Двата клуба ще обучават общо над 80 деца от Помощно училище „Станата“-Нови пазар, Помощно училище „Васил Друмев“-Шумен и Дом „Детелина“-Шумен. Общата стойност на тези проекти е 8 700 лв.

Спортен карате клуб „Киокушин-Шумен” ще реализира проект по програма „Спорт за децата в свободното време“ по направление „Начално обучение по вид спорт“. В проекта, който е на стойност 3 800 лв.,  ще бъдат включени близо 50 деца на възраст от 11 до 18 години.  Проектът на Военен спортен клуб „Шумен” е финансиран с 13 500 лв. по програмата „Научи се да плуваш“, като се предвижда да бъдат обучени 60 деца от 1 до 4 клас.
В момента друг клуб-Спортен клуб „Шумен“ води занимания с деца от ОДЗ „Щурче“ по проект, одобрен по програма  „Спорт за децата в детските градини“. Проектът на стойност 4 100 лв. се реализира от месец ноември миналата година и трябва да приключи до края на април.

Висока оценка на работата на местните клубове даде Христо Харалампиев, гл. експерт на МФВС за областите Шумен и Търговище, който също присъства на срещата и пожела доброто сътрудничество да продължи.