март, 2014

Областният управител Венцислав Венков издаде заповед за пожароопасния сезон в горите

Със своя заповед областният управител Венцислав Венков определя за пожароопасен сезон в горите времето от 1 април до края на месец октомври.
В този период се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м. от границите на горските територии. Ръководителите на общини, кметства, ведомства и собственици на гори трябва да създадат необходимата организация за осигуряване на пожарната безопасност в горските територии. Ръководителите на земеделски кооперации, арендатори и ползватели на селскостопански земи, намиращи се, граничещи или в близост до горски територии са отговорни да поддържат в изправност необходимия противопожарен инвентар и в случай на пожар да се включат в гасенето му.
В заповедта се разпорежда органите на пожарна безопасност и защита на населението със съдействието на държавните горски и държавните ловни стопанства, общините, собствениците и ползвателите на горски територии, както и на лицата, извършващи дейности в тях, да поддържат повишена бдителност и активност през пожароопасния сезон и при необходимост да предприемат незабавни действия за ограничаване и потушаване на горските пожари. Кметовете на населени места, държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства трябва да организират денонощна телефонна връзка с органите на пожарната безопасност и защита на населението за своевременно информиране в случай на пожар и предприемане на действия за потушаването му.
Контролът по изпълнение на предвидените противопожарни мерки и мероприятия в горските територии се възлага на органите на пожарна безопасност и защита на населението и Регионална дирекция по горите Шумен.

Областният управител Венцислав Венков се срещна с кметовете на селата в общините Велики Преслав и Върбица

 

В рамките на обиколката си в региона за срещи с кметовете на селата на територията на област Шумен областният управител Венцислав Венков посети общините Велики Преслав и Върбица. Придружаван от заместник-областния управител Левент Зекериев, областният управител обсъди приоритетни и най-наболели проблеми, които поставиха кметовете на селата и ръководствата на двете общини.
От община Велики Преслав сигнализираха за проблем със замърсяването и разпространяването на неприятни миризми в границите на самия град и селата Миланово и Златар от животни, които собствениците отглеждат на централно място в населените места. Кметовете настояха за строг контрол от страна на Регионалната здравна инспекция и областният управител се ангажира да се търсят начини за разрешаването на този въпрос след среща с директора на РЗИ.
Областният управител Венцислав Венков пое ангажимент и за среща с ръководството на „Напоителни системи“ във връзка с началото на новия поливен сезон, тъй като в този район отглеждането на малини и ягоди е основен поминък и производителите настояват напояването да започне месец по-рано.
Кметовете пискаха съдействие за ремонт на пътя от село Осмар до Скалните манастири, както и за отсечката от главния път Шумен-Велики Преслав до Аула на хан Омуртаг, които са в лошо състояние и са пречка пред развитието на туризма. Коментиран беше и проблемът за ремонта на пътя Велики Преслав-Драгоево-Смядово, като областният управител увери, че трасето е включено в програмата за рехабилитация на Агенция „Пътна инфраструктура“ и очакванията са реконструкцията да приключи до края на годината.
Водоснабдяването, системата за здравеопазване и състоянието на електропреносната мрежа бяха основните проблеми, които поставиха кметовете в община Върбица. Те сигнализираха, че общината не разполага със средства за подмяна на довеждащ водопровод до селата Тушовица и Бяла река, който е в лошо състояние. В селата водопроводната мрежа е амортизирана и аварии стават всяка седмица. Най-тежко е положението в село Божурово, което всяко лято е на воден режим.
Относно електропреносната мрежа кметовете казаха, че много малко са селата, където е извършена подмяна на стълбове и ел.проводници. В повечето села мрежата не е обновявана повече от 50 години и заради честата промяна в напрежението горят ел. уредите на хората.
Поставен беше проблемът и за здравното обслужване, като според кметовете в седем села от общината хората нямат личен лекар или той не посещава редовно населеното място. За по-бързо и безпроблемно обслужване на населението областният управител се ангажира да обсъди с ръководството на НОИ-Шумен възможностите за организиране на изнесена приемна веднъж или два пъти месечно във Върбица за прием на документи на безработни, което би спестило много разходи на хората.

Областният управител Венцислав Венков обсъди с кметовете на общини от област Шумен състоянието на пътната инфраструктура в региона

Състоянието на пътната инфраструктура в региона беше обсъдено на среща на областния управител Венцислав Венков с кметовете на общините от област Шумен. По време на разговорите, в които участваха директорът на Областно пътно управление-Шумен инж. Митко Манев и заместник-областният управител Левент Зекериев, бяха коментирани конкретни проблемни участъци от републиканската пътна мрежа на територията на областта. Кметовете поискаха съдействие от областния управител и намеса от страна на агенция „Пътна инфраструктура“, за да бъдат осигурени средства за ремонт на пътни отсечки, които са в изключително лошо състояние.
Директорът на Областно пътно управление съобщи, че тази година предстои да се проектира пътя Нови пазар –Памукчии – Преселка-Добрич и изрази убеждението си, че през следващата година ще бъде осигурено финансиране за това трасе, което не е ремонтирано близо 40 години. Тази година ще се извършат кърпежи и на най-разрушените участъци по пътя Върбица-Тушовица- Риш, за което ще бъдат отпуснати 300 000лв.
Кметовете на Хитрино, Каолиново и Венец поставиха въпроса за извършване на ремонти по пътни участъци, по които е започнаха рехабилитация, но по различни причини трасетата не са завършени. Такива са отсечките Хитрино-Струйно, Венец-Ясенково и Пристое-квартал Боймир, Каолиново. От община Никола Козлево поискаха съдействие за финансиране ремонта на третокласния път Векилски-Пет могили-Никола Козлево с дължина близо 13 км, който е с частично разрушена пътна настилка и е наложително да се извърши изкърпване, ремонт е необходим и на третокласен път границата с община Тервел-Цани Гинчево- Никола Козлево.
Кметът на община Велики Преслав постави въпроса за състоянието на второкласен път Велики Преслав- Търговище на територията на област Шумен и за третокласен път Драгоево-Златар-Смядово, където са необходими средства за ремонти.

Областният управител Венцислав Венков посети общините Нови пазар и Каспичан

Областният управител Венцислав Венков посети днес общините Нови пазар и Каспичан в рамките на обиколката си в региона за срещи с кметовете на селата на територията на област Шумен. Придружаван от заместник-областните управители Даниела Миронова и Левент Зекериев, областният управител коментира с кметовете на Нови пазар Румен Панайотов, на Каспичан Милена Недева и с кметовете на селата нивото на безработица в населените места. От изнесената информация стана ясно, че в по-голямата си част безработните са хора без образование и квалификация, което е и основната пречка за тяхната трудова реализация и осигуряване на препитание. Кметовете обясниха, че в селата масово ромите нямат дори основно образование и е необходимо да се търсят начини те да преминават през образователни курсове и да получат определена квалификация, което би им позволило по-лесно да намерят работа.
В рамките на срещите кметовете поставиха и редица други въпроси, касаещи пътната инфраструктура, водоснабдяването и състоянието на електропреносната мрежа. Кметът на Нови пазар настоя да се намери финансиране за ремонт на пътя Нови пазар- Памукчи- Добрич. От община Каспичан поискаха съдействие за ремонт на мостовите съоръжения в Плиска и Калугерица, които са в много лошо състояние и са необходими средства за спешен ремонт, с каквито общината не разполага. Проблемите за състоянието на пътната инфраструктура в региона ще бъдат обсъдени на среща на областния управител и кметовете на общините с директора на Областно пътно управление-Шумен инж. Митко Манев на 24 март в Областна администрация.
Състоянието на уличната мрежа в населените места е друг голям проблем, за който на този етап общините нямат средства и ремонти не се правят, казаха още кметовете. Те изразиха опасенията си, че през това лято трудно ще поддържат реда и чистотата в селата, тъй като много малко безработни ще бъдат наети на работа по програмите за временна заетост и това ще затрудни работата по почистване и озеленяване.
Кметовете на Правенци и Избул поставиха въпроса за необходимостта от смяна на водопроводната мрежа в двете села, където загубите са над 50% и почти всяко лято има воден режим. За изясняване на ситуацията и възможностите за финансиране областният управител пое ангажимент пред кметовете да инициира среща с управителя на ВиК“-Шумен Светлозар Дамянов. В редица села е наложителна подмяна на електрическите стълбове и за решаване на този проблем областният управител Венцислав Венков се ангажира да съдейства кметовете да се срещнат с управителя на „Енерго-Про“ Стефан Абаджиев, пред когото да поставят проблема.
Обиколката на областния управител продължава през следващата седмица на 26 март с посещения в общините Велики Преслав и Върбица.

Областният съвет за развитие одобри актуализацията на Стратегията за развитие на социалните услуги в област Шумен

Областният съвет за развитие под председателството на областния управител Венцислав Венков прие на свое заседание актуализацията на Стратегията за развитие на социалните услуги на областно ниво Шумен 2011г. – 2016г. Членовете на съвета се запознаха и с информация за изготвянето на Междинна оценка на документа. По думите на областния координатор на проекта Милена Събева е извършен задълбочен преглед на заложеното в стратегията и на тази база са предложенията за актуализация, за да се очертае какво предстои да се извърши, каква е визията на общините и какво следва да се трансформира като вид социална услуга, за да бъдат посрещнати нуждите на населението, като отново акцент е поставен на потребностите на рисковите групи.
Според заместник-областния управител Даниела Миронова анализът сочи, че институциите работят в тясно сътрудничество и дейностите не са съсредоточени само в една община, което позволява да се използват пълноценно базата и човешкия фактор. Като слабост заместник-областният управител посочи факта, че не е преодоляна неравномерността на социалните услуги, като има изключително активни общини-Шумен, Велики Преслав, Нови пазар, Смядово, Каспичан, но има и по-пасивни общини и трябва да се работи в посока това да бъде преодоляно.
Кметовете на общини в лицето на кмета на Велики Преслав Александър Горчев и кмета на Каспичан Милена Недева поставиха проблема за неяснотите около финансирането на предложените проекти и програми, което създава големи пречки в работата на общините. По думите им има опасност общините да спрат да разкриват нови социални услуги поради липса на финансиране.
За решаване на този проблем областният управител Венцислав Венков предложи да се инициира среща с представители на Министерството на труда и социалната политика.

Областният управител Венцислав Венков се срещна с кметовете на селата в общините Каолиново и Никола Козлево

Поредица от срещи с кметовете на селата на територията на област Шумен започна областният управител Венцислав Венков. Придружаван от заместник-областния управител Левент Зекериев, днес областният управител посети общините Каолиново и Никола Козлево.
С кметовете на Каолиново Нида Ахмедов и на Никола Козлево Турхан Каракаш, както и с кметовете на населените места в двете общини, областният управител обсъди създадената база данни с информация за общински терени, неизползваеми сгради и имоти, които могат да бъдат предоставени на потенциални инвеститори в региона. Идеята за събиране на такава информация областният управител Венцислав Венков представи пред кметовете по време на първата си обиколка в региона през месеца август миналата година и тези данни бяха обобщени със съдействието на общините.
В рамките на днешните срещи областният управител отново потвърди становището си, че най-голям проблем в региона е безработицата, но за да се търсят начини за ефективна промяна в тази посока е много важно преди всичко да се направи ясна и точна оценка за състоянието на пазара на труда в общините. Според Венцислав Венков е необходимо да има яснота каква е професионалната квалификация на хората без работа в региона, която би им позволила да бъдат наети на работа и по този начин да получат препитание.
Кметовете обясниха, че една част от безработните в селата имат квалификация като основно това са стругари, заварчици, строители, шивачки в населени места, където преди години е имало цехове с изнесени производства на предприятия от автомобилната и шивашката промишленост. Според кметовете има и трайно безработни, които нямат трудови навици. В редица села част от населението е с основно и по-ниско образование, което е сериозна пречка за осигуряване на заетост.
Кметовете на Каолиново Нида Ахмедов и на Никола Козлево Турхан Каракаш потвърдиха позицията си, че общините поемат ангажимент да предоставят имоти общинска собственост на инвеститори, които искат да развиват бизнес и да разкрият нови работни места в региона.
В рамките на срещите кметовете поставиха и въпроси, касаещи пътната инфраструктура и водоснабдяването.

Областният управител беше гост на празника за Деня на жената в пенсионерски клуб №7 в Шумен

Празник, посветен на Международния ден на жената-8 март, организира днес пенсионерски клуб №7 в Шумен. Областният управител Венцислав Венков и заместник-областният управител Даниела Миронова бяха гости на тържеството, събрало много възрастни хора от квартала.“Хубаво е, че има такива празници, когато можем да отдадем дължимото на жените до нас“, каза в приветствието си областният управител Венцислав Венков и поздрави възрастните хора за силата и пламенния дух, с който умеят да се веселят. Обществото ни е длъжник на хората от третата възраст, но се опитваме с действията, които правим, да подобрим живота ви, каза още Венцислав Венков.
С цвете, поднесено от него на всяка от присъстващите, областният управител поздрави всички жени. Празникът продължи с концерт на групата за стари шлагери „А бяхме млади“ с ръководител Румяна Кайрякова, с много танци и добро настроение.

Омбудсманът на Шумен става посредник на добра воля на Енерго-Про

Областният управител Венцислав Венков и общественият посредник на община Шумен Иван Капралов проведоха съвместна среща с управителя на Енерго-Про Стефан Абаджиев. Разговорите са резултат от обща инициатива на Областния управител и Омбудсмана да окажат съдействие на граждани в решаването на конкретни казуси, които изискват нетрадиционни решения от страна на институциите.
По време на разговорите Иван Капралов представи няколко конкретни случая, с които се е ангажирал като обществен посредник и които изискват индивидуален подход от страна на електроразпределителната компания, поради това, че не могат да бъдат бързо разрешени, следвайки стандартните процедури, предвидени от законодателството.
Управителят на Енерго-Про Стефан Абаджиев подкрепи тезата на обществения посредник за необходимостта от търсене на възможности за засилване на взаимодействието между двете страни и двамата се договориха да работят по конкретни предложения за по-тясно сътрудничество в името на подобряване обслужването на гражданите. „Важно е да работим в съвместно партньорство. Предлагам да бъдете наш посредник на добра воля и разчитам на вашето съдействие да започнем да работим по този начин и в други градове от Североизточна България“, каза Стефан Абаджиев.
Общественият посредник Иван Капралов ще присъства в приемната за граждани на управителя на Енерго-Про Стефан Абаджиев, която ще се проведе в Шумен на 5 март в рамките на инициативата «Приемен ден на ръководството». Двамата се договориха в следващите седмици да проведат съвместни срещи с жители на населени места от община Шумен.
Областният управител Венцислав Венков и общественият посредник на община Шумен Иван Капралов изразиха удовлетворение от организираната от Енерго-Про инициатива «Изнесен офис», която има за цел жителите от малките населени места да поставят проблемите си в директен контакт със служители на компанията.