април, 2014

Отличиха пет шуменски фирми с Приз за значим принос за осигуряване на безопасност и здраве при работа

 

По традиция фирми от област Шумен бяха отличени за постигнати отлични резултати при осигуряването на безопасни условия на труд на работниците си. На заседание на Областния съвет по условия на труд, посветено на 28 април- Международен ден в памет на загиналите при трудови злополуки, областният управител Венцислав Венков връчи Приз за значим принос за осигуряване на безопасност и здраве при работа на пет фирми от региона. За постигнати отлични резултати при осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд тази година бяха отличени фирмите „Ваком“, „Био Ароматик“, „Мадара агро“, „Херти – М“ и „Лорекс“. Грамоти получиха и петима служители на шуменски фирми, работили активно в комитетите по условия на труд.
На заседанието бяха изнесени данни, според които през миналата година на територията на област Шумен са станали 88 трудови злополуки, 6 от които не са признати за такива. Според статистиката от началото на 2013 година до сега няма възникнал инцидент със смъртен случай. Най-голям брой от инцидентите са били в производството на основни метали, следвани от дейностите по охрана и разследване, каза Юлиян Неделчев от Районно управление „Социално осигуряване“-Шумен. По думите му област Шумен се нарежда на 11-то място сред останалите области в страната по общ брой на трудови злополуки. За 2013 година случаите на трудови злополуки в България са 2 768.
След края на заседанието по традиция пред Паметната плоча на загиналите при трудови злополуки в Шумен бяха поднесени венци от името на областния управител и КНСБ.

 

Областна администрация и всички общини от област Шумен се включват в кампанията „Да изчистим България за един ден”

Заместник-областният управител Даниела Миронова и служителите на Областна администрация-Шумен ще се включат на 26 април /събота/ в инициативата на bTV „Да изчистим България за един ден”. От 9.00 ч. те ще почистват района около стъпалата към Паметник „Създатели на българската държава“.
Всички общини от област Шумен също са заявили своето участие в кампанията, като администрациите са създали нужната организация по места. Чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/, Министерството на околната среда и водите предостави ваучери за гориво, които вече са раздадени на общините.
В кампанията през 2013 година се включиха близо 11 000 доброволци от населените места в региона.

Работна среща по проблемите около създаването на доброволните формирования

Работна среща на тема „Самостоятелните доброволни формирования- гарант на сигурността и безопасността на населението“ се проведе в Областна администрация-Шумен под председателството на заместник-областния управител Левент Зекериев. На форума, в който участваха началникът на Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението“ комисар Иван Иванов и представители на общините от региона, беше обсъдена и приета предварителна Програма за поетапно изграждане на самостоятелно действащи доброволни формирования на териториите на общините в районите с ниска интензивност на произшествия. Окончателният вариант на този програма за област Шумен ще бъде утвърден след приемането на очакваните промени на сега действащата нормативна уредба.
От представената информация стана ясно, че ръководствата на общините подхождат изключително отговорно към създаването, обучението и оборудването на тези формирования. В осем от десетте общини в региона вече има създадени доброволни формирования, като в общините Велики Преслав и Хитрино все още не е приключила процедурата по създаването и регистрацията им.
Съгласно предварителните разчети очакванията са до края на 2015 година да се премине към „смесени екипи“ в дежурните смени на Областните управления „Пожарна безопасност и защита на населението“, като ще има поне по един служител от съответното доброволно формирование, който ще бъде на повикване при необходимост.

Според МОСВ не се налагат промени в параметрите на водоползване от язовир Тича от страна на МВЕЦ „Моста“

Министерството на околната среда и водите не прие две от предложенията на областния управител на Шумен Венцислав Венков за промяна в условията за водоползване от язовир Тича от МВЕЦ „Моста“. Това става ясно от писмо на МОСВ, получено в Областна администрация в отговор на писмото на областния управител от 20 януари тази година, в което той предложи да бъдат променени три от условията за водоползване от язовир Тича, за да не се поставя в риск снабдяването с вода на Шумен, Велики Преслав и Търговище.
В писмото си областният управител предложи да бъде направена преоценка на „контролния обем“ и необходимия обем в язовир Тича за поемане на очакван приток, като той бъде увеличен от 240 млн. куб. м. на 260 млн. куб. м.
В отговор от МОСВ пишат, че при изготвянето на месечния график за месеците февруари и март тази година, вземайки предвид обема на язовира и малкия приток, за язовир Тича е определен за поддържане обем 260 млн. куб. с цел най-ефективно регулиране на многогодишния отток на реката, като при достигане на този обем МВЕЦ „Моста“ следва да преработва единствено постъпващия в язовира приток.
Според експертите на министерството обемът за поддържане в язовира не може да бъде константна величина, а следва да се определя оперативно в зависимост от факторите, които го обуславят /приток, хидрометеорологична обстановка, пълноводие, наличен обем в язовира/. С месечното определяне на обеми за поддържане в язовира, чрез месечните графици се гарантира рационалното използване на акумулираните води в съответствие с установените приоритети. В МОСВ ежедневно се следи състоянието на комплексните и значими язовири и при необходимост незабавно се предприемат действия за изменение на утвърдения месечен график с цел защита на обществените интереси, се казва в писмото.
Второто предложение на областния управител касаеше промяна на водното количество за поддържане на екологичния отток на река Голяма Камчия, като предложението беше за намалението му от 1,58 млн. куб. м/месец /18,96 млн. куб. м./годишно/ на 0,8 млн. куб.м./месец /9,6 млн. куб. м. /годишно/.
Становището, изразено от МОСВ е, че към настоящия момент не са налице както нормативни основания, така и хидроложки доказателства за промяна в оттока на реката, които да налагат промяна на минималното водно количество от 0,6 куб.м/сек. /18,96 млн. куб. м./годишно/, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в река Голяма Камчия.
От данните за язовира, предоставени от „Напоителни системи“ ЕАД, на створа на язовира водното количество с обезпеченост 50% е 6,081куб.м/сек., от което следва, че след язовира в реката трябва да се осигуряват 1,58 млн. куб. м./месечно или годишен лимит 18,96 млн. куб. м., което е потвърдено и с представения хидроложки доклад към предпроектно проучване за водовземане от язовир Тича за производство на електроенергия чрез МВЕЦ „Моста“ при издаване на разрешително №01440013/23.04.2010г.
В отговор на третото предложение за изграждането на ново водовземно съоръжение на кота 183,5 м. в писмото се посочва, че не са налице нормативни обстоятелства, които да налагат промяна на влязъл в сила административен акт и технически обстоятелства, които да налагат промяна на схемата и параметрите на вече изградена ВЕЦ.
В писмото се цитират данни, според които за периода 2003-2013 г. притокът към язовир Тича варира от 59,7 млн. куб. м през 2007 г. до 431, 5 млн. куб. м през 2005 г. През отделни месеци на 2007, 2008, 2009, 2012 и 2013 г. обемът е под 200 млн. куб. м, като най-нисък е през 2007 г- 144,4 млн. куб. м.
Според експертите от МОСВ през този период не е възниквала ситуация, която да застрашава питейно-битовото водоснабдяване на Шумен и Търговище, в МОСВ не е постъпвала и информация от двата ВиК оператора за влошени качества на питейната вода.
В заключение от МОСВ уверяват, че министерството, съвместно със своите структури, полага усилия в рамките на своите компетенции за спазване на законовите разпоредби и осигуряване на достатъчно количество и добро качество на води за устойчиво, балансирано и справедливо водоползване.

Областният управител Венцислав Венков се срещна с новия директор на ДАНС-Шумен

Областният управител Венцислав Венков прие новия директор на Държавна агенция „Национална сигурност“-Шумен Калин Кръстев. Той е назначен за временно изпълняващ длъжността със заповед на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“, считано от 9 април тази година.
Досегашният директор на ДАНС-Шумен Стоян Тонев, който също участва в днешната среща при областния управител, преминава на друга работа в системата на ДАНС.
Областният управител Венцислав Венков поздрави Калин Кръстев за назначението и му пожела успех в изпълнението на професионалните отговорности.

Калин Кръстев е роден през 1977 година в град Варна. Той е досегашен служител на Държавна агенция „Национална сигурност“. Дипломиран магистър-инженер от ВВУАПВО „Панайот Волов“-Шумен, където в периода 2000-2005г. завършва пълния курс на обучение по професионално направление „Противовъздушна отбрана на страната“.
Професионалната си кариера в контраразузнаването започва през 2005г. като служител на служба „Сигурност-ВП и ВКР“-София, направление „ВКР“, а през 2008 г. е преназначен в новосъздадената ДАНС.
Завършил е професионален курс във факултет „Сигурност“ към Академията на МВР. През 2009г. участва в международно контраразузнавателно учение на НАТО. През периода 2009-2013 г. участва в три международни мисии в Афганистан.
През 2013 г. завършва специализиран курс по „Обща политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз“ в Европейския колеж по сигурност и отбрана към Европейската служба за външна дейност в Брюксел, Белгия. Това лято предстои да премине специализиран курс по „Антитероризъм и международна сигурност-САЩ и ЕС“ във Вашингтон, САЩ.
Калин Кръстев е настоящ докторант в Университета по библиотекознание и информационни технологии-София по професионално направление Обществени комуникации и и информационни науки, докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство /национална сигурност/“.
Награждаван е многократно за отлично изпълнение на професионалните си задължения. Калин Кръстев се ползва с доверието и подкрепата на коалиционните партньори от НАТО и САЩ.
Ползва руски и английски език. Семеен с едно дете.

Областният управител Венцислав Венков прие делегация от университета в турския град Невшехир

 

Областният управител Венцислав Венков се срещна с ректора на университета в град Невшехир, Република Турция проф. Филиз Кълъч. Делегацията, в която са включени преподаватели от катедра „Турски език и литература“, е на посещение в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ в рамките на програма „Еразъм“. По време на днешната среща, в която участваха заместник-областният управител Даниела Миронова и заместник-ректорът на Шуменския университет проф. Георги Колев, бяха обсъдени възможностите за партньорство между двата университета.
В хода на разговорите стана ясно, че предстои подписване на договор за сътрудничество между двете учебни заведения. Подчертано беше взаимното желание за продължаване и задълбочаване на контактите между научните среди от двата региона.

Заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район

На 8 април 2014 г. от 13.00 часа в зала „България” на хотел „България”- гр. Добрич бе проведено редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и на Регионалния координационен комитет /РКК/ към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район /СИР/. Заседанието бе свикано от г-н Недко Марчев – областен управител на област Добрич, в качеството му на председател на РСР и на РКК в СИР, за периода 1.01.2014 г. – 30.06.2014 г.
С право да гласуват и вземат решения присъстваха 23 членове на Регионалния съвет за развитие и 14 членове на Регионалния координационен комитет. В състава им са включени представители на Министерството на регионалното развитие, Министерството на финансите, Министерството на вътрешните работи, Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните, Министерството на икономиката и енергетиката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, представител на Централното координационно звено и представители на Управляващите органи на Оперативните програми в съответните министерства, областните управители на областите от Североизточен район, представителите на общините от четирите области, включени в обхвата на района и представителите на представителните организации на работодателите, работниците и служителите на национално равнище.
За заместник-председател на РСР СИР през настоящия мандат, беше избрана г-жа Детелина Николова – кмет на град Добрич.
През програмния период 2014-2020 г. България ще има достъп до нов финансов инструмент, разработен с цел борба с крайните форми на бедността и социалното изключване – Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се. В тази връзка за представител на РСР СИР в тематичната работна група за разработване на новата оперативна програма беше избрана г-жа Фатме Дерели, временно изпълняваща длъжността областен управител на област Търговище, а за заместник – г-н Красимир Мирев, кмет на община Търговище.
Един от акцентите в дневния ред на заседанието бяха целите и резултатите от научните изследвания, свързани с риска от климатичните промени и бедствия, в подкрепа на устойчивото решение на екологичните проблеми в Североизточен район. В тази връзка бяха представени следните три проекта: Проект „Иновационни технологии за сигурни европейски брегове в променящия се климат» и Проект „Стратегии за повишаване на устойчивостта на бреговете», финансирани по 7-ма рамкова програма на ЕС, представени от Института по океанология – Варна и Проект „Интегрирана система за прецизно и устойчиво управление на рисковете за земеделското производство, характерни за района на Добруджа ”, представен от Добруджанския земеделски институт към БСА – гр. Генерал Тошево. С право на съвещателен глас на заседанието бяха поканени 17 представители на морския и 7 представители на аграрния сектор от Североизточен район.
Секретарят на РСР СИР представи обобщената информация за 2013 г., относно изпълнението и въздействието върху социално-икономическото развитие на Североизточен район на 7-те Оперативните програми /ОП/, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове, както и на програми, съфинансирани от други фондове на ЕС. Броят на сключените и изпълняваните договори по данни на Управляващите органи на програмите е следният: по 7-те ОП – 790, на обща стойност 1 163 382 447 лв.; по Програма за развитие на селските райони – 14, на обща стойност 32 568 415 лв.; по Оперативна програма за развитие на сектор «Рибарство» – 78, на обща стойност 11 260 242 лв.; по Оперативни програми за трансгранично/ВГ/ и териториално сътрудничество – 55, на обща стойност 42 916 533 лв. В сравнение с 2012 г., броят на договорите в Североизточен район през 2013 г. по всички програми, съфинансирани от действащите през периода 2007-2013 г. финансови инструменти на ЕС, нараства с 310 бр. или с 49%. Представената обобщена информация за изпълнението на Оперативните програми ще бъде използвана за целите на Годишния доклад за 2013 г. за наблюдение на Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие в Североизточен район 2011-2013 г.
Присъстващите бяха запознати от представител на Централното координационно звено и от представителите на Управляващите органи на Оперативните програми с актуална информация, относно етапа на разработване на Договора за партньорство на Република България и на оперативните програми, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейските фондове за програмния период 2014-2020 г.
Представител на Министерството на регионалното развитие информира за условията и реда при стартирането на третата процедура за присъждане на европейския Етикет за иновации и добро управление на местно ниво. Докладвани бяха и резултатите от приключената втора процедура, съгласно които Специалната комисия е присъдила етикети на три от общините в Североизточен район за 2013 г. – Търговище, град Добрич и Смядово.
В хода на заседанието бяха взети и следните по-важни решения, свързани с оптимизиране и осигуряване дейността на съвета:
- в срок до 30 април 2014 г., Председателят, със съдействието на Секретариата да изготви и изпрати аргументирано искане до министър-председателя, с копие до министъра на финансите, за предоставяне към бюджетите на Областните администрации в Добрич и Шумен на целеви средства за финансиране на Годишната индикативна програма за дейността на съвета през 2014 г.
- в срок до 30 април 2014 г. да бъде подготвено и изпратено писмо до министъра на финансите, за предоставяне на целеви средства към бюджетите на областните администрации и общините в Североизточен район, които да осигурят финансирането на Последващите оценки и Окончателните доклади за изпълнението на Областните стратегии и Общинските планове за развитие 2007-2013 г.

Районната избирателна комисия в Шумен започна работа

Районната избирателна комисия в Шумен проведе първото си заседание. Членовете на комисията бяха представени на медиите от областния управител Венцислав Венков. Съгласно решение на ЦИК председател е Валентина Велева от „Коалиция за България“, заместник-председатели са Метин Джамбазов от ДПС и Диян Бойков от „Атака“, а секретар е Диян Димитров от ГЕРБ.
Връчвайки печата на РИК на председателя Валентина Велева, областният управител изрази надеждата си, че комисията ще работи в духа на европейските ценности с консенсус и мъдрост. Председателят на РИК Валентина Велева каза, че голяма част от членовете на комисията имат опит в провеждането на избори и изрази убедеността си, че няма да има никакви проблеми в работата им, както е било и досега.
До изборния ден РИК-Шумен ще се помещава и ще провежда своите заседания в зала 2 на Областна администрация, а на самия изборен ден 25 май ще работи в сградата на община Шумен.

Нови отличия за младите шуменски пианисти Ибрахим и Хасан Игнатови

Младите пианисти Ибрахим и Хасан Игнатови спечелиха нови отличия при последните си участия на престижни конкурси. Днес двамата братя и техният баща Дениз Игнатов се срещнаха с областния управител Венцислав Венков, с когото разговаряха за постигнатите нови успехи. Децата, които са ученици в четвърти клас в СОУ „Сава Доброплодни“ в Шумен, са завоювали второ място на Десетия международен конкурс „Млади виртуози“, провел се в София от 24 до 30 март. Те са били единствените участници от Шумен и сред пианисти не само от нашата страна, но и от Русия, Македония и Турция, са се класирали на второ място, като журито с председател проф. Милена Моллова не е присъдило първа награда.
Само преди ден Ибрахим и Хасан Игнатови са спечелили първо място на 24-тия национален конкурс за инструменталисти и певци „Светослав Обретенов“ в Провадия и тази вечер им предстои участие в галаконцерта на участниците.
По време на днешната среща бащата на момчетата Дениз Игнатов сигнализира областния управител за един проблем с ръководството на СОУ „Сава Доброплодни“. По думите му след подадена от него молба, община Шумен е отпуснала 2 000 лв. за участието на децата в конкурсите, но от училището са го уведомили, че няма законов начин да получи парите. Областният управител Венцислав Венков изрази убеждението си, че ръководството на училището дължи обяснение на родителите за този проблем. Той бе категоричен, че Шумен трябва да се гордее с постиженията на тези деца и след като общината си е свършила работата, подпомагайки талантливите млади шуменци, училището трябва да се намери решение по казуса.