октомври, 2014

Одобриха Регионалните програми за заетост за 2015 година

Единадесет регионални програми за заетост и обучение през 2015 година разгледа и одобри на свое заседание днес Комисията по заетостта в област Шумен под председателството на заместник-областния управител Даниела Миронова. Комисията подкрепи подадените проекти, които да бъдат включени за финансиране в Националния план за действие по заетостта през следващата година и да бъдат предложени да утвърждаване от Министерството на труда и социалната политика. Ако програмите бъдат одобрени, за 662 безработни ще бъде осигурена заетост за девет месеца. За реализацията на предложенията за регионални програми са необходими 2 198 971 лв., от които от Държавния бюджет 2 145 261 лв.

Регионалните програми за заетост са инструмент на политиката на пазара на труда, посредством който местните организации и общности могат да решават проблеми на местните пазари на труда, като повишават предлагането на работни места и заетостта в региона. С програмите ще се даде възможност за предприемане на действия за намаляване на безработицата и преодоляване на негативните тенденции на пазара на труда, вследствие на икономическата криза, каза Елка Тодорова, експерт в Регионална служба по заетостта-Варна.

Приоритетно през 2015г. по регионални програми за заетост и обучение ще се финансират дейности, насочени към следните целеви групи: безработни младежи до 29 години, с подгрупа до 25г., младежи, които нито се обучават, нито са заети (NEET’s); безработни над 50-годишна възраст; продължително безработни лица; безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование(включително от ромски произход); хора с увреждания; лица извън работната сила, желаещи да работят в т.ч обезкуражени лица.

 

Областният управител на Шуменска област Петко Шаренков награди полицай Цветелин Цанков за проявена гражданска доблест

Областният управител на Шуменска област Петко Шаренков награди днес полицай Цветелин Цанков от Полицейски участък град Каспичан, Областна дирекция на МВР – Шумен, който на 22 октомври в град Каспичан намери и върна на собственика му портмоне с над 2000 лева и лични документи.
“С Вашите действия Вие доказахте, че да бъдеш служител на Министерството на вътрешните работи не е само професия, а начин на живот, свързан с умението да поемаш отговорност, риск и с постоянната готовност да служиш на хората“, заяви областният управител Петко Шаренков, който връчи на полицай Цанков поздравителен адрес и му подари портфейл и икона на Св. Георги Победоносец.
За проявената гражданска отговорност от полицейския служител, областният управител изпрати благодарствено писмо до министъра на вътрешните работи и до директора на ОД на МВР-Шумен, в което се дава висока оценка на професионализма и себеотрицанието, с което служителите в Министерството на вътрешните работи изпълняват служебните си задължения и в същото време не остават безразлични към проблемите на хората.
Веселин Райнов – началникът на РУ „Полиция“ – Нови пазар, на територията на което е полицейския участък в Каспичан, заяви, че полицай Цанков ще бъде предложен за награждаване с „писмена похвала“.
От името на община Каспичан председателят на Общинския съвет Яна Ненова връчи на полицай Цанков благодарствено писмо и Сребърна значка на Каспичан.

Приключи проверката в складовете за съхранение на взривни материали в Смядово

Приключи работата си междуведомствената комисия, която по заповед на областния управител на Шуменска област Петко Шаренков извърши извънредна проверка относно спазване на нормативните изисквания на дейностите, извършвани в производствени помещения и складове за съхранение на взривни материали и пиротехнически изделия на територията на община Смядово.

В комисията бяха включени представители на различни институции, сред които Инспекция по труда, Регионална инспекция по околната среда и водите, Областна дирекция на МВР, териториална дирекция “Национална сигурност“-Шумен, регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението“, РДНСК, община Шумен, община Смядово и Областна администрация. Всяка от институциите направи проверка в рамките на нейните компетенции. Констатациите са следните:

Констатацията на дирекция „Инспекция по труда“ е, че към момента на проверката работи само цех за производство на нафтоселитрено промишлено взривно вещество/“Анфовекс“/. Инсталацията за топене и люспиране на вторичен тротил не работи. Съхраняваните в складовете взривни материали отговарят на капацитета на склада. Не се извършва утилизация на боеприпаси.

В предприятието е извършена оценка на риска и ежегодно се извършва актуализиране. В оценката на риска са обхванати всички работни места, работни процеси, обекти, машини и съоръжения.  Идентифицирани са всички опасности и основни източници на риск, с които се застрашава здравето и живота на работещите. Работодателят е съставил и утвърдил програма с планирани мерки за предотвратяване, намаляване и ограничаване на риска със съответните срокове и отговорници. Разработени са инструкции за безопасна работа за всички работни процеси и всички етапи на производствения процес. Извършени са измервания на факторите на работната среда. От предоставените протоколи е видно, че параметрите на работната среда са в границите на хигиенните норми. На работниците и служителите се осигуряват полагащите се компенсации за работа при вредни условия на труд-намален работен ден, безплатна храна и допълнителен платен годишен отпуск.

Становището на ОД на МВР-Шумен е, че по време на проверката нарушения не са констатирани. Складовете на съхранение на взривни материали и артилерийски боеприпаси са оборудвани с първа категория системи за физическа защита съгласно изискванията на Наредба №7/1998г. за СФЗ на строежите. Цеховете за производство и складовете за съхранение на взривни материали са осигурени с въоръжена охрана. Има определени служители, които осъществяват контрол за спазване правилата за безопасност при работа с взривни материали и артилерийски боеприпаси.

Според становището на представителите на териториална дирекция „Национална сигурност“-Шумен към момента не са установени обстоятелства, създаващи опасност от възникване на инциденти в обектите.

По отношение на спазване на нормите за пожарна безопасност и защита на населението становището на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ е, че до всички подобекти е осигурен път за противопожарни нужди. Изградено е и е в изправност външното и вътрешно противопожарно водоснабдяване. Във водоемите се съхранява противопожарен запас. Изградена е автоматика за освобождаване на противопожарния запас при възникване на пожар и пожарните хидранти са изправни. На територията на подобектите не се съхраняват горими материали извън складовите и производствени помещения. Работниците, включително и аварийната група, са осигурени с индивидуални средства за защита. Извършва се задължителен инструктаж по безопасност. Монтирана е електрическа сирена за оповестяване на работниците и служителите при възникване на инциденти и аварии.

Без ток са 24 села на територията на Шуменска област

В четири общини на територията на Шуменска област 24 населени места са без ток. По информация на „Енерго Про“ в община Хитрино без електрозахранване са 8 села – Живково, Иглика, Байково, Трем, Добри Войников, Единаковци, Калино, Каменяк. В община Никола Козлево ток няма в селата Хърсово, Красен дол, Пет могили, Векилски и Каравелово. Селата на територията на община Венец без електричество са Дренци, Черноглавци, Капитан Петко, Деница, Габрица, Боян и Страхилица. В община Шумен бе ток са селата  Градище, Черенча, Средня и Новосел.

Областният управител на Шуменска област Петко Шаренков следи ситуацията в засегнатите общини. По информация на инж. Диян Чолаков, ръководител на ЕСО –ЕАД-МЕР Шумен, няма проблем с далекопроводите в този участък.

Екипи на „Енерго Про“ работят по авариите в засегнатите общини, уверяват от дружеството. Очаква се до края на деня техническите проблеми да бъдат отстранени и електрозахранването да бъде възстановено.

Шумен бе домакин на съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район

На 16 октомври 2014 г. от 10.30 часа в Заседателната зала на Областната администрация в гр. Шумен се проведе редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и на Регионалния координационен комитет /РКК/ към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район /СИР/. С право да гласуват и вземат решения присъстваха 26 членове на Регионалния съвет за развитие и 14 членове на Регионалния координационен комитет. В състава им са включени представители на Министерството на регионалното развитие, Министерството на финансите, Министерството на вътрешните работи, Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните, Министерството на икономиката и енергетиката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, представител на Централното координационно звено към Министерския съвет и представители на Управляващите органи на Оперативните програми 2014-2020 в съответните министерства, областните управители на областите от Североизточен район, представителите на общините от четирите области, включени в обхвата на района и представителите на представителните организации на работодателите, работниците и служителите на национално равнище.
Заседанието бе открито и ръководено от г-н Петко Шаренков – областен управител на област Шумен и председател на РСР и на РКК в СИР, с мандат 01.07.2014 г. – 31.12.2014 г. Представени бяха актуализираните състави на Регионалния съвет за развитие и на Регионалния координационен комитет, както и представителите на Съвета в Комитетите за наблюдение на Споразумението за партньорство и на Оперативните програми, съфинансирани от ЕС за програмния период 2014-2020 г. В рамките на настоящия мандат, за заместник-председател на РСР СИР бе избран г-н Красимир Костов – кмет на община Шумен.
Регионалният съвет за развитие обсъди и прие Годишна индикативна програма, в която са заложени основните цели и приоритети за дейността на Съвета през 2015 г. Проектът на Програмата е разработен от Секретариата на Съвета и предварително съгласуван между областните управители на областите Варна и Търговище, които ще председателстват на ротационен принцип РСР СИР през следващата година.
Представител на работния екип, определен да изготви Последващата оценка, относно изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен район за периода 2007-2013 г., запозна членовете на РСР и РКК в СИР с методиката и основните насоки за разработване на оценката.
Един от акцентите в дневния ред на заседанието беше представянето на проекти, насочени към устойчиво развитие на туризма в област Шумен, на база богатото й природно и културно-историческо наследство: «Корените на България» и «Оттука започва България», финансирани по ОПРР 2007-2013 г., с бенефициент Община Шумен и „Устройство и управление на Природен парк „Шуменско плато” и „Природен парк ”Шуменско плато” – европейски парк за бъдещето”, финансирани по ОПОС 2007-2013 г., с бенефициент ДПП ”Шуменско плато”. Преподаватели от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ представиха перспективите за обучение по специалностите «География», «Туризъм», «История», «Археология» и «Културно-историческо наследство и туризъм» и възможностите за успешна реализация на завършилите студенти на територията на област Шумен и Североизточен район. Във връзка с представянето и обсъждането на темата, с право на съвещателен глас на заседанието бяха поканени 11 представители на академични институции, местна власт, НПО, браншови организации и бизнеса, работещи в сферата на туризма в Североизточен район.
Регионалният съвет за развитие в Североизточен район взе решение за подкрепа на Областния управител на област Шумен в търсенето на възможности за осигуряване на финансови средства, с цел успешното реализиране на два приоритетно значими за област Шумен проекта: «Изграждане на Пречиствателна станция за питейни води на гр. Шумен и населени места от област Шумен» и «Ремонт, реконструкция и оборудване на Дома за стари хора с отделение за лежащо болни „Д-р Стефан Смядовски“ гр. Шумен -1-ва фаза”.
Секретарят на РСР СИР представи обобщена информация за първото полугодие на 2014 г., относно изпълнението и въздействието на 7-те Оперативни програми /ОП/, както и на други програми съфинансирани от Европейските фондове за периода 2007-2013 г., върху социално-икономическото развитие на Североизточен район. Броят на сключените и изпълнявани договори в района, по данни на Управляващите органи на програмите, е следният: по 7-те ОП – общо 601 договора, на обща стойност 1 269 844 164,64 лв., като размерът на изплатените средства е над 40% от размера на договорените; по Оперативните програми за развитие на селските райони и на сектора «Рибарство» – общо 87 договора, на обща стойност 46 391 541,62 лв.; по Оперативните програми за трансгранично и териториално сътрудничество – общо 84 договора, на обща стойност 43 735 606,59 лв. Спрямо края на 2013 г. общият брой на всички договори е намалял с 18 %, а общият размер на договорените средства се е увеличил с 9%.
Представителят на Централното координационно звено запозна присъстващите със сключеното с Европейската комисия (ЕК), Споразумение за партньорство с Република България във връзка с прилагането на Европейските структурни и инвестиционни фондове през програмния период 2014-2020 г. Споразумението за партньорство е националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България през периода 2014-2020 г. С документа се определя стратегията на страната ни и нейните приоритети за изпълнение на Кохезионната политика на ЕС, Общата селскостопанска политика и Общата политика в областта на рибарството. Инвестициите на обща стойност 9,8 млрд. евро (с приноса на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейски фонд за морско дело и рибарство) ще бъдат насочени към развитие на образование, заетост, социално включване и здравеопазване за приобщаващ растеж; научни изследвания, иновации и инвестиции за интелигентен растеж; свързаност и зелена икономика за устойчив растеж, добро управление и достъп да качествени административни услуги.
Представителите на Управляващите органи на Оперативните програми представиха актуална информация, относно напредъка в преговорния процес с ЕК по всяка от съответните програми за периода 2014-2020 г.

Областният управител Петко Шаренков разпореди проверка в складове за съхранение на взривни материали

Със заповед на областния управител на Шуменска област Петко Шаренков междуведомствена комисия ще извърши днес извънредна проверка относно спазване на нормативните изисквания на дейностите, извършвани в производствени помещения и складове за съхранение на взривни материали и пиротехнически изделия на територията на община Смядово.

В комисията са включени представители на различни институции, сред които Инспекция по труда, Регионална инспекция по околната среда и водите, Областна дирекция на МВР,  териториална дирекция “Национална сигурност“-Шумен, Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението“, РДНСК, община Смядово и Областна администрация.

В двуседмичен срок комисията трябва да излезе със становище, като резултатите от проверката ще бъдат публично оповестени.

Институциите в област Шумен в готовност за работа през зимния сезон

Институциите в област Шумен изразиха готовност за работа през зимния период на заседание на Оперативния щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия, което се проведе в Областна администрация под председателството на областния управител на Шуменска област Петко Шаренков. Представителите на институциите докладваха за извършените действия и предприети мерки във връзка с подготовката за предстоящия зимен сезон. По информация на “ВиК”-Шумен и “Мрежови експлоатационен район”-Шумен техниката е в добро състояние, осигурено е облекло на екипите за работа при зимни условия. Началникът на Областно управление “Пожарна безопасност и защита на населението“ Иван Иванов съобщи, че от трите МТБЕ-та, с които разполагат, работи само едно. На разположение са 25 спасителни автомобила и управлението е в готовност да реагира при усложнена зимна обстановка. Според началника на Шуменския военен гарнизон полк. Емил Симеонов военните формирования също са в готовност, техниката е изправна и при разпореждане може да се използва за оказване на помощ на бедстващи в тежки зимни условия. От Областно пътно управление-Шумен съобщиха, че два консорциума се грижат за почистване на пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на Шуменска област. Договорите изтичат в края на ноември тази година, в момента тече процедура по избор на изпълнител, като има възможност при необходимост да бъдат удължени сега действащите договори. Инертните материали към момента се зареждат и до 1 ноември трябва да бъдат доставени 60% от необходимото количество.
Готовност за справяне с тежки ситуации през зимата декларираха още от Регионалната здравна инспекция и Центъра за спешна медицинска помощ.

Становище на областния управител на Шуменска област г-н Петко Шаренков

При встъпването си в длъжност заявих, че не съм член на нито една политическа партия, което ми предоставя възможността да бъда независим и обективен при оценката на процесите и причините, довели до преустановяване на финансирането на проектите „Изграждане на пречиствателна станция за питейни води на град Шумен и населените места от община Шумен“/на стойност 3 500 000 лв./ и „Ремонт, реконструкция и оборудване на Дом за стари хора с отделение за лежащо болни „Д-р Стефан Смядовски“ гр. Шумен“, I фаза/ на стойност 1 000 000 лв./  по публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“, одобрена през месец януари 2014 г.

По тази програма за област Шумен бяха одобрени общо 14 проекта, за които още в самото начало беше посочено ясно, че до 10 юни 2014 г. следва да бъдат на етап сключени договори с изпълнители. За двата горепопосочени проекта, които  очевидно са амбициозни и мащабни начинания, е следвало да бъде приложен прецизен подход в етапа на планиране и провеждане на процедури по Закона  за обществените поръчки, за да се изпълни едно от основните изисквания на програмата – в срок до 10 юни 2014 г. да бъдат сключени договори с изпълнителите на строителните дейности. Вместо това администрацията на община Шумен обявява обществена поръчка за строителство на пречиствателната станция с условия, част от които според Комисията за защита на конкуренцията/КЗК/ са незаконосъобразни и поради това на 04.08.2014 г. процедурата е отменена. Въпреки че крайният срок за сключване на договори по инвестиционната програма „ Растеж и устойчиво развитие на регионите“ е удължен с близо 3 месеца /от 10.06.2014 г. до 17.09.2014 г./, община Шумен не може да се възползва от това, тъй като процедурата за избор на  строител вече е отменена от КЗК.

Тук възниква въпросът ако община Шумен беше организирала наистина открита процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на договор с предмет „Изграждане на  пречиствателна станция за питейни води за град Шумен и населените места в община Шумен“, а не процедура, която необосновано ограничава потенциалните участници и заради което впоследствие е отменена като незаконосъобразна, щеше ли да се стигне до загубата на финансиране за изграждането на пречиствателна станция  за питейни води на град Шумен? По всяка вероятност, ако бяха спазени принципите за свободна и лоялна конкуренция, това нямаше да се случи.

По отношение на проект  „Ремонт, реконструкция и оборудване на Дом за стари хора с отделение за лежащо болни „Д-р Стефан Смядовски“ гр. Шумен“, I фаза,  мащабът и самата специфика на изпълнение на проекта го определя като практически неизпълним в сроковете на програмата, които са били известни при нейното обявяване в началото на 2014 г., което води до заключението, че звената, отговорни за изпълнението на   програмата, не са познавали добре или са познавали добре, но са игнорирали изискванията на програмата, което води до загуба на средства и по този проект.

Във връзка с изложеното до тук бих искал да изразя своето недоумение от политизирането на въпроса за спряното финансиране на тези два проекта и превръщането му в основен акцент от предизборната кампания на определени политически партии, чиито представители носят персонална отговорност за проваленото финансиране на споменатите по-горе проекти.