ноември, 2014

Областната епизоотична комисия прие превантивни мерки за предотвратяване разпространението на болестта птичи грип в Шуменска област

Областната епизоотична комисия заседава днес в Областна администрация-Шумен във връзка с констатирани огнища на заболяването инфлуенца по птиците в няколко европейски страни. Под председателството на областния управител Петко Шаренков комисията прие конкретни превантивни мерки за предотвратяване разпространението на болестта птичи грип в Шуменска област.

Със заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните Областните дирекции по безопасност на храните са приведени в състояние на повишена епизоотична готовност. Разпореждането е по повод констатирани огнища на птичи грип в Холандия, Германия и Великобритания и опасността заболяването да  проникне в територията на нашата страна от диви мигриращи птици. До този момент в България и в област Шумен няма регистрирани случаи на птичи грип, каза д-р Катя Райкинска, директор на Областна дирекция по безопасност на храните-Шумен.

С цел ограничаване на опасността, бяха разпоредени следните мерки:

1. До 02.12.2014 г. да се проведат заседания на общинските епизоотични комисии за предприемане на спешни мерки за предотвратяване възникването на заболяването на територията на Шуменска област;

2. Да се проведат съвместни проверки с представители на Орнитоложките дружества, Ловно–рибарските дружества и на Държавните лесничейства за наличие на болни или умрели диви мигриращи или синантропни птици;

3. Да се провежда постоянен ветеринарно – медицински контрол за спазване на мерките за био–сигурност в птицевъдните обекти;

4. Да се извършва постоянен ветеринарно – медицински контрол на пазарите за птици;

5. Да се извършват периодични клинични прегледи и сондажни вирусологични изследвания на домашни и диви птици;

6. Собственици и управители на птицевъдни обекти и обекти тип (заден двор) да не допускат излизането на птици извън дворовете на стопаните и контакт между птици, живеещи в дивата природа и домашни птици; да съхранят в закрити помещения фуражите, с които изхранват птиците; да създадат условия за разделно отглеждане на домашни патици и гъски от други видове домашни птици; да уведомят незабавно, обслужващия обекта ветеринарен лекар или кмета на населеното място при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност.

Областният управител Петко Шаренков настоява язовир “Тича“ да бъде обявен за стратегически обект от национално значение

Областният управител на Шуменска област Петко Шаренков ще внесе предложение до Министерския съвет язовир “Тича“ да бъде включен в списъка на стратегическите обекти от значение за националната сигурност. Той обяви намерението си пред членовете на Щаба за изпълнение на областния  план за защита при бедствия на заседание днес в Областна администрация-Шумен.

В писмото си областният управител настоява язовир Тича, който служи за питейно-битово водоснабдяване на Шумен, Велики Преслав и Търговище, за  напояване и производство на ел.енергия, да бъде включен в постановление №181 на МС от 20.07. 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност.

Областният управител Петко Шаренков аргументира позицията си на база становище на териториалната дирекция “Национална сигурност“- Шумен, с което е запознат и директорът на ДАНС Владимир Писанчев, както и с резултатите от проверка от 2011 г. за техническото състояние на язовирната стена.

Ако язовир “Тича“ бъде обявен за стратегически обект от национално значение, достъпът до него и преминаването ще бъдат ограничени, като точните параметри ще бъдат уточнени на база предписания на експертите от Държавна агенция „Национална сигурност“.

Областният управител на Шуменска област Петко Шаренков съобщи още, че за три месеца, считано от 31 октомври,  със заповед на директора на Регионална дирекция по горите се забранява движението на пътни превозни средства и пътни превозни средства с животинска тяга по пътя на стената на язовир “Тича” до горските територии на държавно горското стопанство “Преслав”. Заповед за забрана на товарни МПС по пътя на стената на язовира към териториите на горското стопанство е издадена и от управителя на “Напоителни системи”- Шумен от 18 февруари тази година.

Институции и общини в област Шумен в готовност за работа при усложнена зимна обстановка

Готовност за работа при усложнена зимна обстановка на територията на област Шумен декларираха представителите на държавните институции и общините на редовно заседание днес на Щаба за изпълнение на областния  план за защита при бедствия, свикано и ръководено от областния управител на Шуменска област Петко Шаренков.

Според директора на Областно пътно управление-Шумен Димитър Ковачев с оглед по-добра координация е проведена работна среща между институции от четири съседни области за съгласуване на действията при усложнена обстановка. От началото на месец ноември е въведено денонощно дежурство в Областно пътно управление, разработени са вариантите за временно настаняване на бедстващи хора, извършена е и проверка на състоянието на пътнопочистващата техника. Представителите на фирмите, които по договор почистват участъка от автомагистрала Хемус и републиканската пътна мрежа на територията на Шуменска област информираха, че разполагат с необходимата техника и е създадена организация за работа.

Директорът на регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението“ Иван Иванов съобщи, че са уточнени отговорниците за критичните участъци от републиканската пътна мрежа, които за Шуменска област са 30 места. Изготвени и на разположение на дирекцията са списъците на хемодиализно болните от региона, които при необходимост и усложняване на обстановката ще бъдат транспортирани до МБАЛ-Шумен.

От изнесената информация стана ясно, че военните формирования също са в готовност, техниката е изправна и при разпореждане може да се използва за оказване на помощ на бедстващи в тежки зимни условия.  По думите на директора на Регионалната здравна инспекция д-р Пепа Калоянова е изготвен план за медицинско осигуряване на населението и в момента се извършват проверки за готовността на лечебните заведения за действия при усложняване на обстановката. По отношение състоянието на хидротехническите съоръжения в Шуменска област,  Наско Канавров –главен експерт в Басейнова дирекция за Черноморски район, съобщи, че всички 25 потенциално опасни язовири са в изправно техническо състояние и имат аварийни планове, които в момента се актуализират. Готовност за справяне с тежки ситуации през зимата декларираха и от Областна дирекция на МВВ, Центъра за спешна медицинска помощ, “ВиК”-Шумен, ЕСО ЕАД – Мрежови Експлоатационен Район-Шумен, Регионален инспекторат по образование, БЧК.

По информация на кметовете общините също са в готовност, проведени са заседания на общинските щабове и са уточнени начините за реакция при кризисна ситуация. Осигурени са места за настаняване на бедстващи и нуждаещи се хора при евентуална усложнена обстановка. Поставен беше въпросът за почистване на обраслата растителност около сервитутите на пътищата на много места в областта, като решаване на проблема ще се търси със съдействието на Регионална дирекция по горите и общините по места.

В края на заседанието областният управител на Шуменска област Петко Шаренков даде добра оценка на предварителната подготовка на всички структури за осигуряване нормалното функциониране на инфраструктурата, снабдяване на населението с основни хранителни и нехранителни стоки, електричество и отопление.