март, 2015

Заместник областните управители Селиме Кърджалиева и Петко Шаренков разговаряха с жители на селата Ивански и Янково

В рамките на организираните изнесени приемни в населените места от региона, днес заместник-областните управители Селиме Кърджалиева и Петко Шаренков посетиха селата Ивански в община Шумен и Янково в община Смядово.

При срещата в пенсионерския клуб в Ивански жители на селото поставиха редица проблеми пред Селиме Кърджалиева. Възрастните хора поискаха клубовете, които сега се издържат от членски внос, да получават  финансиране, за да могат да извършват много по-разнообразна дейност, съобразно потребностите на хората.

Поставен беше въпросът с финансирането на ремонта на четири улици в селото, пострадали от валежите през юни миналата година. Селиме Кърджалиева увери хората, че средствата за рехабилитация на настилките в размер на 40 000 лв. вече са осигурени от Европейския фонд „Солидарност“ и парите ще бъдат използвани по предназначение за селото.

Жителите на Ивански поискаха съдействие и за ремонт на двете читалища в селото. Според тях  и двете сгради трябва да се запазят и да се осигурят пари за ремонт на покривните конструкции. Средства са необходими и за ремонт на сградата, където се помещава кметството на Ивански, но все още от община Шумен финансиране няма отпуснато.

Пред заместник-областния управител Петко Шаренков жителите на село Янково поставиха проблема за състоянието на пътя Шумен-Айтос и поискаха съдействие за осигуряване на финансиране за ремонт на пътната отсечка. От своя страна Петко Шаренков се ангажира да разговаря с директора на Областно пътно управление-Шумен Димитър Ковачев, с когото да бъдат обсъдени възможностите за рехабилитация на пътя. Коментирани бяха и въпроси, свързани с осигуряване на автобусен транспорт от Янково до общинския център Смядово, за ползването на земеделски земи и приключващия ремонт на църквата в селото.

„Напоителни системи“- Шумен подготвя съоръженията си за старта на новия поливен сезон

Работна среща във връзка с началото на поливния сезон на територията на област Шумен се проведе в Областна администрация-Шумен. Домакин на срещата, в която участваха ръководството на „Напоителни системи“-Шумен и земеделски производители от региона, беше областният управител Донка Иванова.

По данни на управителя на „Напоителни системи” Шумен Христо Николов през последните години има отлив от поливното земеделие. Статистиката сочи, че през 2012 г. сме имали 129 договора за напояване, през 2013 г. – 111 г., а за миналата година те са 95, каза Христо Николов. По думите му екипът на „Напоителни системи” работи по подготовката на съоръженията за новия поливен сезон. От следващата седмица се предвижда да започне поетапното подаване на вода, а стартът на поливния сезон се очаква да бъде в началото на месец май, обяви Николов.

От своя страна производителите поискаха водата да бъде пусната по-рано. Станислав Йорданов от Велики Преслав настоя подаването на вода да започне най-късно от 15 април, като обясни, че интензивното земеделие изисква специфични грижи и при ненавременно подаване на вода сезона може да бъде провален.

В хода на разговорите стана ясно, че каналът за напояване е пуснат в експлоатация преди повече от 40 години и оттогава не е правен основен ремонт.  От „Напоителни системи“ обясниха, че над 10 са участъците по канала, които се нуждаят от ремонт, технологично има затруднения и за достигане до проблемните участъци, поради атмосферните условия, но се прави всичко възможно и е създадена организация  за по-ранно стигане на водата тази година до производителите.

Областният управител Донка Иванова обяви, че се предвижда организирането на по-широка среща с представители на Министерството на земеделието и храните и земеделски производители от област Шумен, на която да бъдат обсъдени проблемите в сектора.

Областният управител Донка Иванова с изнесени приемни в населените места на общините в региона

Стартират изнесени приемни на областния управител Донка Иванова и заместник-областните управители Селиме Кърджалиева и Петко Шаренков в населените места на общините в област Шумен. Чрез срещите на място жителите на селата ще имат възможност да потърсят съдействие от областния управител за решаване на възникнали проблеми от различно естество, без да им се налага да пътуват до областния център.

Приемните започват от 31март-вторник, с посещения на Селиме Кърджалиева в село Ивански и на Петко Шаренков в село Янково. Жителите на двете села могат да разговарят със заместник-областните управители от 11.00 ч.

Посещенията в населените места на областния управител Донка Иванова и нейните заместници ще продължат през месец април по предварително обявен график.

Съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район

Областният управител Донка Иванова участва в редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и на Регионалния координационен комитет /РКК/ към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район /СИР/, което се проведе на 26  март 2015 г. от 10.30 часа в Зала «Пресцентър» на  Фестивален и конгресен център в гр. Варна. С право да гласуват и вземат решения присъстваха 27 членове на Регионалния съвет за развитие и 13 членове на Регионалния координационен комитет. В състава им са включени представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на финансите, Министерството на вътрешните работи, Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните, Министерството на икономиката, Министерството на енергетиката, Министерството на туризма, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, представител на Централното координационно звено към Министерския съвет и представители на Управляващите органи на Оперативните програми 2014-2020 в съответните министерства, областните управители на областите от Североизточен район, представителите на общините от четирите области, включени в обхвата на района и представителите на представителните организации на работодателите, работниците и служителите на национално равнище. Като членове на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район, в работата на заседанието взеха участие г-н Иван Аспарухов – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и г-жа Ирена Георгиева – заместник-министър на туризма.

Заседанието бе открито и ръководено от г-н Стоян Пасев – Областен управител на област Варна, председател на РСР и на РКК в СИР за периода 01.01.2015 г. – 30.06.2015 г. В рамките на настоящия мандат за заместник-председател бе избран г-н Иван Портних – кмет на Община Варна.

Във връзка с необходимостта от реформиране и адаптиране на законодателната рамка за регионално развитие след 2014 г. и в изпълнение целите на Стратегията „Европа 2020“, бяха представени насоките за регламентиране на промените в сега действащия Закон за регионално  развитие и  тяхното идентифициране по всяка глава от закона. Съгласно взетото решение, членовете на РСР СИР трябва да предоставят в двуседмичен срок конкретни предложения за промени в законодателството за регионалното развитие.

С цел постигане на по-добра координация и взаимодействие на РСР с Областните съвети за развитие в СИР, представители на четирите областни администрации представиха кратка информация, относно дейността на Съветите през 2014 г.

Информацията по следващите две точки от дневния ред бе в съответствие с нормативно регламентираната регионална координация на РСР при изпълнението на Оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС. Представителите на Управляващите органи на Оперативните програми за периода 2014-2020 г. – членове на РКК, представиха актуална информация за напредъка в подготовката, съгласуването и приемането на тези програми. Докладвана бе и подготвената от Секретариата на Съвета обобщена информация за цялата 2014 г., относно изпълнението и социално-икономическото въздействие на Оперативните програми за периода 2007-2013 г. на територията на СИР.

Общият брой договори – в процес на изпълнение и приключени през 2014 г., по програмите, съфинансирани  от финансови инструменти на ЕС за периода  2007-2013 г. е 3791. Увеличението спрямо 2013 г. е над 4 пъти. Това  се дължи на сключените по Програмата за развитие на селските райони над 2 800 договора със селскостопански производители. Договорените средства в размер на 1 961 381 861,82 лева нарастват спрямо 2013 г. с 57 %. Най-голям е делът на средствата по 7-те оперативни програми – 66 %, следвани от Програмите за развитие на селските райони и на сектор „Рибарство” – 32 %, и от Програмите за териториално и трансгранично сътрудничество – 2 %. Изплатените средства нарастват спрямо 2013 г. с 58 %. Делът на изплатените спрямо договорените средства е 48,7%, като увеличението на  този дял в сравнение с 2013 г. е с 14,4 %. Най-голям дял на изплатените средства спрямо договорените има Оперативна програма „Регионално развитие” – 68,6 %, следвана от ОП „Околна среда” и „Конкурентоспособност”.

Председателят запозна присъстващите със своите аргументи за реализирането на територията на СИР на проекти с приоритетно значение за развитие на сухопътната инфраструктура и инфраструктурата на морския транспорт, по-голямата част от които са заложени в Регионалния план за развитие на Североизточен район 2014-2020 г. Подкрепено бе доизграждането на АМ “Хемус” на територията на СИР и на АМ “Черно море”, изграждането на скоростните пътища Варна-Дуранкулак, Варна-Добрич-Кардам-Силистра, Русе-Варна и на магистрален първокласен път по трасето на път I-VII-Силистра-Шумен- Велики Преслав -Върбица- Върбишки проход-Ямбол-Елхово-Одрин, реконструкцията и рехабилитацията на републиканските пътища ІІ-27-Нови пазар-Добрич-Балчик и Русе-Разград-Търговище-Омуртаг-Котел-Петолъчка-АМ„Тракия”, свързващ Русе и р. Дунав с автомагистрала „Тракия”, рехабилитацията на железопътната линия Русе-Варна, утвърждаването на пристанище Варна като логистичен и дистрибуторен център за връзка между Общоевропейските транспортни коридори VII, VIII, IX и ТРАСЕКА и изграждането на втори мост над канала „море-езеро” в гр. Варна, идейния проект за изграждане на плавателен канал Русе–Варна, свързващ река Дунав (Общоевропейски транспортен коридор VII) с Черно море, както и изграждането на международен Експоцентър в гр. Варна. Реализирането на проектите ще окаже значителен ефект върху икономическата активност не само в Североизточен район, но и в съседните Северен централен и Югоизточен райони. Гласувано бе решение за предприемане на съгласувани действия в търсенето на инженерно-технически и финансови възможности за реализиране на тези проекти в рамките на настоящия програмен период.

Кметът на община Търговище представи пред членовете на РСР аргументи за необходимостта от спешно финансиране на обект „Регионално депо за неопасни отпадъци за Регион Търговище”, поради запълване капацитета на съществуващата в момента клетка. Гласувана бе категорична подкрепа на искането му за осигуряване на финансови средства от държавния бюджет или от други публични средства, с цел стартиране изграждането на нова клетка за отпадъци към депото.

Във връзка с направено предложение на заседание на Съвета от 16 октомври миналата година, за разработване на Стратегия за развитие на туризма в Североизточен район, бе гласувано решение за внасяне на аргументирано предложение до министъра на финансите и до министъра на туризма, за предвиждане на целеви средства за нейното разработване в проектобюджета за 2016 г. Стратегията ще има за цел да обедини и координира усилията на общините в района, за постигане на устойчиво развитие на туризма и да стимулира създаването на комплексни туристически продукти и маршрути.

Взето беше и решение да се подкрепи предложението на Председателя на Регионалния съвет за развитие до Министерския съвет на Република България за учредяване/създаване на Изпълнителна агенция за интегрирано управление на крайбрежните зони. Целта е да се институционализира междусекторната координация за всяко едно ниво на управление, с оглед пълноценно прилагане на принципите на интегрирано управление на крайбрежните зони по Черноморското крайбрежие.

В края на заседанието бе представена информация за изпълнението на 4-те мащабни инфраструктурни проекта в областните центрове на СИР,  съфинансирани по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Реализацията на тези проекти е насочена към повишаване качеството на живот, чрез естетизация и модернизация на градската среда и превръщането на областните градове в едно по-добро и предпочитано място за работа и отдих. Включването на това представяне в днешното заседание е продължение на инициативата, свързана с повишаване информираността на членовете на Съвета, относно изпълнението на ключови за развитието на района секторни политики и проекти.

За участие в заседанието, с право на съвещателен глас бяха поканени по компетенция за част от темите в дневния ред, ректорът на Икономическия университет Варна, който е и ръководител на Катедра „Икономика и управление на строителството” към Стопанския факултет на Университета, ръководителите на Катедра „Архитектура и урбанистика” и Катедра „Строителство на сгради и съоръжения” към Архитектурния факултет на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, представителят за Североизточен район на Сдружение «Форум Гражданско участие», регионалният координатор за Североизточен район към Екип „Общински капацитет” на Националното сдружение на общините, главните архитекти на община Варна и на община Търговище и други представители от общинските администрации в областните центрове.

Областният управител Донка Иванова участва в заседание за обсъждане изпълнението на мерките за предотвратяване на потенциалния риск от наводнения

Областният управител Донка Иванова участва в работна среща в Министерски съвет за обсъждане изпълнението на мерките за предотвратяване на потенциалния риск от наводнения.

Заседанието на Междуведомствената работна група, на което присъстваха областните управители от цялата страна, беше във връзка с изпратени указания за създаване на организация и спешно предприемане на всички необходими превантивни действия за предотвратяване на потенциалния риск от наводнения в страната и недопускане възникването на бедствени ситуации, съгласно заповед на министър-председателя Бойко Борисов.

С цел недопускане на бедствени ситуации и предприемане на всички необходими превантивни мерки в област Шумен, със своя  заповед от 19.03.2015г. областният управител Донка Иванова разпорежда кметовете на общините да създадат организация за изпълнение на дейностите от тяхната компетентност, привеждайки в изпълнение следните мерки:

1.  Създаване на необходимата организация за осигуряване на свободен обем в язовирите и контролирано изпускане на води до минимален безопасен обем от собствениците им;

2. Създаване на организация по осигуряване проводимост на речните легла на разстояние до 500 м. след язовирните стени;

3. В рамките на населените места в общините да се предприемат незабавни мерки за осигуряване проводимост на критичните участъци по речните легла и съоръжения по поречието на реките;

4. Създаване на необходимата организация по наблюдение на нивата на язовирите и при възникване на опасност от наводнение оповестяване и извеждане на населението от застрашените райони в съответствие с общинските планове за защита при бедствия.

За по-добра координация, контрол и обсъждане изпълнението на конкретните превантивни мерки, областният управител Донка Иванова периодично ще повежда работни срещи с институциите, които имат отношение към изпълнението на указанията и мерките – Напоителни системи, Басейнова дирекция, РИОСВ, Областно пътно управление, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и др.

Ще бъде актуализирана картата на критичните точки на територията на област Шумен, което ще подпомогне в оперативен порядък по-добрата координация и организация на превантивните действия.

Областният управител Донка Иванова се срещна с областния управител на Перник Ирена Соколова

Областният управител Донка Иванова посрещна днес в Шумен областния управител на Перник Ирена Соколова. По време на разговорите, в които участваха народният представител от ПП ГЕРБ Любомир Христов и заместник-областният управител на Шумен Селиме Кърджалиева, бяха обсъдени приоритетите в дейността на Регионалните съвети за развитие в Североизточния район и в Югозападния район, в които попадат съответно област Шумен и област Перник, както и бъдещите проекти за реализация в двата района с оглед подобряване на социално-икономическата среда.

Коментирано беше състоянието на инфраструктурата и предприетите действия за изпълнение на превантивните мерки, които се прилагат в регионите заради предстоящото пролетно снеготопене с цел предотвратяване риска от наводнения.

Работата на Асоциациите по ВиК и предстоящата реформа във водния сектор като важно условие за привличане на европейски средства беше акцент в разговорите между Донка Иванова и Ирена Соколова, които дискутираха и конкретни проблеми в сектора, какъвто за Шумен е качеството на питейната вода и необходимостта от изграждане на Пречиствателна станция за питейни води.

В рамките на работната среща бяха обсъдени и специфични въпроси в дейността на администрацията.

Областният управител Донка Иванова: Всички заинтересовани страни ще работят за интегриран подход за решаване на проблема с качеството на водата в Шумен

По инициатива на областния управител Донка Иванова днес в Областна администрация-Шумен се проведе дискусия относно възможностите за удовлетворяване исканията на  Гражданските инициативни комитети по отношение качеството и цената на питейната вода в Шумен.

В работната среща участваха народният представител Любомир Христов, Илиян Илиев-член на Комисията за енергийно и водно регулиране, Милена Миланова-член на Комисията за енергийно и водно регулиране, Ивайло Касчиев- началник отдел „Ценово регулиране и бизнес планове-водоснабдителни и канализационнни услуги“ в КЕВР, експертите от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Дорка Вучелийска и Миглена Лавова,  управителят на „Водоснабдяване и канализация“-Шумен Светлозар Дамянов, заместник-кметът на община Шумен Иван Йонков, кметът на община Велики Преслав Александър Горчев, заместник-областните управители Селиме Кърджалиева и Петко Шаренков,  представителите на Гражданските инициативни комитети „Сдружение за Шумен“ и „Шумен за децата ни“ Добромир Драев и Валери Младенов.

След края на дискусията на пресконференция областният управител Донка Иванова обяви, че участниците в разговорите са постигнали общо становище по няколко въпроса. По думите й всички заинтересовани страни ще работят за интегриран подход за решаването на проблема с качеството на водата в Шумен. Освен подготовката на работен проект за изграждане на Пречиствателна станция, ще се работи по изграждане на санитарно- охранителна зона и довеждащия водопровод от язовир Тича, заяви Донка Иванова. Ние не сме очаквали срещата да бъде лесна, че сега ще се решат всички проблеми и ще се отговори положително на всички искания на Гражданските сдружения, но даваме добра оценка на изразеното желание от страна на участниците това да се случи”, каза още областният управител и отбеляза, че е постигнато положително становище по четири от общо шестте искания на Гражданските сдружения. Според Донка Иванова разговорите ще продължат, като в срещите ще се търси представителство на всички министерства и институции, които имат отношение към проблема.

Ще продължат съвместните усилия да бъде получено финансиране от ПУДООС в размер на 450 000лв. за изработване на работен проект за довеждащ водопровод. На срещата е постигнато и съгласие за обществен дебат за Пречиствателната станция за питейни води и за обществен договор с ясни срокове и ангажименти на собствениците, както и МРРБ като мажоритарен собственик да търси отговорност за евентуалните нарушения във ВиК оператора, които го поставят в недобро финансово положение.

По отношение цената на водата- ВиК- Шумен се е ангажирало да направи предложение до МОСВ и МРРБ дружеството да бъде освободено от такса „водоползване“ от язовир Тича за периода до изграждане на Пречиствателната станция.

Заместник-кметът на община Шумен Иван Йонков акцентира върху необходимостта от промяна на статута на язовир Тича, като по думите му това е много важен административен акт, около който трябва да се обединят всички министерства, които имат отношение към въпроса.

Областна администрация-Шумен стартира консултации за граждани по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Днес в Областна администрация-Шумен стартираха консултации за граждани по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

В първия ден от кампанията 5 души потърсиха информация и помощ за изискванията и начина на реализация на програмата. Поставени бяха въпроси от граждани, които имат затруднения в процедурата при регистрацията на сдруженията на собствениците или такива, които не могат да осигурят 100% достъп до самостоятелните обекти в сградите при вече регистрирани сдружения. Коментиран беше и случай на прекратяване на членство в сдружение и съответно последствията от това по време на стартирала процедура по програмата.

Консултациите се провеждат всеки четвъртък от 10.00 до 12.00 ч. в стая № 307, ет. 3 в Областна администрация-Шумен.

Община Велики Преслав с първи договор за целево финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Областният управител Донка Иванова и кметът на Велики Преслав Александър Горчев подписаха днес първото за общината споразумение с Българската банка за развитие за целево финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Договорът се сключва със сдружение на собствениците на жилищен блок „Велики Преслав-Борис Спиров 63“, строен преди около 40 години. Пететажната сграда е с 63 апартамента и 10 обекта със стопанска цел.

Общо 16 са подписаните до момента споразумения в област Шумен по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради – 5 от тях са в община Смядово, 10 -в община Шумен и 1– в община Велики Преслав.

Областна администрация-Шумен организира консултации за граждани по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Във връзка с големия брой запитвания и въпроси на граждани, Областна администрация-Шумен организира консултации по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Всички заинтересовани граждани могат да получат информация за изискванията и реализацията на програмата.

Консултациите ще се провеждат всеки четвъртък от 10.00 до 12.00 ч. в стая № 307, ет. 3 в Областна администрация-Шумен.