юни, 2015

120 безработни в област Шумен започват работа от началото на месец юли по проект „Подкрепа за заетост“

Областният управител Донка Иванова назначи на работа 120 безработни от област Шумен, регистрирани и насочени от Бюрата по труда в Шумен, Нови пазар, Велики Преслав и Каолиново.  Те започват работа от 1 юли и ще бъдат наети за период от 4 месеца по проект „Подкрепа за заетост”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Съгласно решение на Постоянната комисия по заетостта в област Шумен, Областна администрация-Шумен кандидатства и получи финансиране за участие в този проект, в рамките на който наетите безработни лица ще осъществяват превантивни дейности за защита от бедствия и преодоляване на потенциалния риск от наводнения на територията на област Шумен. Ще бъдат извършвани дейности по почистване на речните корита и деретата на обекти в извън урбанизираните територии, както и по местата, определени и посочени от кметовете на населените места в региона.

Разпределението на работните места е съобразено с целите на проекта, като безработни са назначени в 53 населени места във всички общини на областта.

Проект „Подкрепа за заетост” се реализира от Министерството на труда и социалната политика чрез Агенцията по заетостта. На регионално ниво Областна администрация-Шумен работи в сътрудничество със Североизточното държавно предприятие и горските стопанства по места, „Напоителни системи“ ЕАД -Шумен, ВиК- Шумен, Държавната психиатрична болница в Царев брод,  кметове на общини, на населени места и частни фирми от региона.

Мерки за ограничаване популацията от бездомни кучета и заболяването ехинококоза предлага Областната епизоотична комисия

Мерки за ограничаване популацията на бездомните кучета и заболяването ехинококоза при хората и животните обсъди и прие на свое заседание Областната епизоотична комисия под председателството на заместник-областния управител Петко Шаренков. Заседанието беше свикано във връзка с изпълнение на решение № 974 от 30.04.2015 г. на Общински съвет-Шумен и предложение на общинския съветник д-р Антон Попов за необходимостта от предприемане на мерки по този проблем.

След анализ на ситуацията и дебати, беше решено работна група от експерти да предложи законодателни промени, с които да бъдат запознати народните представители  от област Шумен на специално организирана среща за обсъждане на тези проблеми. Създаването на зоополиция от трима души на територията на всяка община е друга мярка, приета от членовете на комисията, като реализацията на тази идея предстои да бъде обсъдена от ръководствата на всяка от общините. На общините беше предложено и при желание от тяхна страна да сключат договор с Кастрационния център в Шумен, като при предварително определени условия там да се  извършва кастрация на бездомни кучета от региона. Д-р Христомир Христов от Кастрационния център обяви, че центърът има такава възможност, но общините трябва да финансират транспортирането на кучетата и след това да ги извозват обратно до мястото, от където са ги събрали. Членовете на Областната епизоотична комисия настояха да се упражнява по-голям контрол върху дейността на Кастрационния център и в тази връзка беше решено на всяко следващо заседание на комисията представител на центъра да отчита дейността му. Като друга мярка беше предложено на общините пясъчниците в детските градини и площадки да бъдат покривани със специални мрежи.  Комисията препоръча на кметовете на общини да спазват изискванията на чл. 178 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност и чл. 59 от Закона за защита на животните.

На заседанието бяха представени данни на Регионалната здравна инспекция, според които област Шумен се нарежда сред първите в страната по заболеваемост от ехинококоза. Заболеваемостта от ехинококоза в област Шумен за 2014 година е 9.52 промила при средна за страната 4.17 промила, каза директорът на РЗИ д-р Пепа Калоянова. За периода 2010-2015 година са регистрирани общо 91 случая на ехинококоза, 12 които при деца до 14 години. 69 от случаите са регистрирани в селата, а останалите 36- в градовете от областта. За периода 2010-2014 година в община Шумен са регистрирани 23 случая, Каолиново- 13, Каспичан- 12, Върбица – 10, Н. Козлево – 9, Нови пазар, Хитрино и Венец по 7, в община Смядово случаите са 6 и Велики Преслав- 3 души. За този период ухапаните от кучета са 535 души, като при 359 от случаите това са скитащи кучета.

Областният управител Донка Иванова откри изложба на детски рисунки по проект „Готови за училище“

С изложба на детски рисунки стартира кампанията „Готови за училище“. В регионалната библиотека „Стилиян Чилингиров“ в Шумен бяха представени рисунки на деца от 12 детски градини от Североизточна България. Патрон на инициативата е областният управител Донка Иванова, която приветства участниците в кампанията. Всички ние сме обединени около това, че всички деца трябва да имат равен достъп до качествено образование и тази инициатива е стъпка напред в тази посока, каза при откриването Донка Иванова.

Над 75 детски рисунки са участвали в регионалния кръг от надпреварата. Жури с председател Деян Ефтимов-директор на Художествена галерия „Елена Карамихайлова“, е отличило най-добрите деца в двете възрастови групи, които получиха специални награди. Сред наградените бяха участници от детски градини от общините Шумен, Нови пазар, Никола Козлево, Върбица, Велики Преслав.

В проекта „Готови за училище“ са включени общо 23 неправителствени организации, сред които и ромска фондация „Искра“ с председател Серги Каракашев. Финансиране се осигурява от фондация „Тръст за социална алтернатива“ при Световната банка и фондация „Отворено общество“.

Последен ден за почистване в рамките на кампанията „Да изчистим България заедно 2015”

Предстои последен ден за почистване от инициативата на bTV „Да изчистим България заедно“ през тази година. 27 юни-събота, е определен за почистване на река Дунав, речни корита и водоеми в цялата страна и е посветен на 29 юни- Международен ден на река Дунав. Съгласно предварително изготвен график, намерение да се включат в кампанията утре са обявили служители на Районно полицейско управление-Велики Преслав и служителите на ИАРА-Шумен.

Тази година акциите за почистване стартираха на 10 май, като бяха организирани общо пет такива дни, всеки от които беше посветен на различна тема.

И през 2015 година кампанията беше подкрепена от Областна администрация, държавните институции и общините в област Шумен. В инициативата се включиха представители на близо 30 държавни институции, общински администрации и други ведомства.

Областният управител Донка Иванова участва в редовно заседание на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район

На 25 юни 2015г., от 10.30 часа в зала «Пресцентър» на Фестивален и конгресен център в гр. Варна се проведе редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и на Регионалния координационен комитет /РКК/ към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район /СИР/. Присъстваха  представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на финансите, Министерството на вътрешните работи, Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните, Министерството на икономиката, Министерството на енергетиката, Министерството на туризма, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, представител на Централното координационно звено към Министерски съвет и представители на Управляващите органи на Оперативните програми 2014-2020 в съответните министерства, областните управители на областите от Североизточен район, представителите на общините от четирите области, включени в обхвата на района и представителите на организациите на работодателите, работниците и служителите на национално равнище. За участие в работата на днешното заседание бяха поканени и присъстваха г-жа Ирена Соколова – Пpeдceдaтeл нa РСР в Югозападен район и Oблacтeн упpaвитeл нa облacт с административен център Перник, г-н Димитър Сяров – Председател на РСР в Югоизточен район и Областен управител на област с административен център Сливен, г-н Пeнчo Пeнчeв – Пpeдceдaтeл нa РСР в Северен централен район и Oблacтeн упpaвитeл нa облacт с административен център Вeликo Tъpнoвo, г-н Стефко Бурджиев – Областен управител на област с административен център Русе и г-н Вълчо Чолаков – Областен управител на област с административен център Бургас.

Заседанието бе открито и ръководено от г-н Стоян Пасев – Областен управител на област Варна, председател на РСР и на РКК в СИР за периода 01.01- 30.06.2015 г.
Основен акцент в дневния ред на заседанието бе Годишният доклад за наблюдение на изпълнението през 2014 г. на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2014-2020 г., представен от Секретаря на Съвета. Съгласно Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие /ППЗРР/, Годишният доклад е разработен от териториалното звено на МРРБ в Североизточен район, което е и Секретариат на РСР СИР, и обхваща една календарна година от периода на действие на Плана. Срокът за разработване и внасяне на Доклада за обсъждане и одобряване от РСР е 30 юни на следващата година. Въз основа на данни, свързани с прилагането на система от индикатори за наблюдение, в Годишния доклад е представена информация за промените в социално-икономическите условия и политиките за развитие на района, постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на плана през 2014 г., както и за действията, предприети от РСР с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на Плана.

Докладът бе обсъден и одобрен от членовете на Регионалния съвет за развитие на СИР, който съгласно Закона за регионално развитие е един от шестте органа за наблюдение изпълнението на Регионалните планове за развитие в районите от ниво 2 в страната. Четири от точките в дневния ред на заседанието бяха свързани с нормативно регламентираните задължения на членовете на Регионалния координационен комитет, за осъществяване на ефективна регионална координация и взаимодействие при изпълнението и социално-икономическото въздействие на Оперативните програми на територията на Североизточен район. В тази връзка, представителите на Управляващите органи /УО/ на Оперативните програми /ОП/ в Регионалния координационен комитет, запознаха членовете на Съвета с данните за първото шестмесечие на 2015 г., относно хода на изпълнението и финализирането на проекти по Оперативните програми за периода 2007-2013 г., а също и за стартиралите проекти в Североизточен район по новите ОП за периода 2014-2020 г.

На заседанието бяха представени три от приетите от Европейската комисия програми, като форма на финансиране от Структурните фондове на ЕС за периода 2014-2020 г. – Оперативните програми «Транспорт и транспортна инфраструктура» и «Иновации и конкурентоспособност», както и Програмата за териториално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V А Румъния-България“. Присъстващите бяха запознати с разписаните цели и приоритети заложени в програмите, с допустимите бенефициенти за Североизточен район и с отворените схеми за кандидатстване към настоящия момент.
Представител на екипа по управлението на проект «Изграждане на информационна система за управление на трафика на плавателни съдове – Фаза 3 (VTMIS)“, съфинансиран по ОП „Транспорт“ 2007-2013 г., представи резултатите от неговото изпълнение пред членовете на РСР СИР и други потенциални крайни ползватели. Изградената в рамките на проекта система се явява част от европейската система за контрол на корабния трафик и на информационното обслужване (SafeSeaNet) и има за цел да осигури ефективно и безопасно корабоплаване в акваторията на Черно море. Включването на това представяне в днешното заседание е продължение на инициативата, свързана с повишаване информиранността на членовете на Съвета, относно изпълнението на ключови за развитието на района секторни политики и проекти

Като гости по тези четири теми от дневния ред, с право на съвещателен глас бяха поканени представители на ИА „Морска администрация“, ТП-Варна на ДП „Пристанищна инфраструктура“, Пристанище Варна ЕАД, Пристанище Бургас ЕАД, Пристанищен комплекс Русе ЕАД, «Поддържане чистотата на морските води» АД, Сектор „Рибарство и контрол“-Варна към ИАРА, Летище – Варна, Началник Гара РЦ – Варна, Район ПЖПС – Варна, Щаб на ВМС, РД „Гранична полиция – Бургас и ГПУ – Варна, Висше военноморско училище, Факултет „Морски науки и екология“ към Технически университет – Варна, Институт по океанология БАН – Варна, Асоциация за изследване и развитие на Черноморското крайбрежие и р. Дунав – Варна, Българска морска камара – Варна, РЦ – Варна на Националната транспортна камара, УС на СНЦ „Морски клъстър България“, Асоциация на българските частни пристанища, Българска асоциация на корабните брокери и агенти – Варна, Асоциация на българските Черноморски общини, както и представителите за СИР на Сдружение «Форум Гражданско участие» и на Екип „Общински капацитет“ към НСОРБ.
Във връзка с необходимостта от реформиране и усъвършенстване на законодателната рамка за регионално развитие след 2014 г. и в изпълнение целите на Стратегията „Европа 2020″, на вниманието на двата органа бе представена информация с предложенията за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие, обобщени от Фондация за реформа в местното самоуправление „Консулт“.
Председателството на Регионалния съвет за развитие и на Регионалния координационен комитет в Североизточен район през второто полугодие на 2015 г., ще бъде поето от Oбластния управител на област Търговище, съгласно законоустановения срок на ротация и предварително определения за председателите жребий.

Откриха нов информационен център в парк „Кьошковете“

Заместник-областният управител Селиме Кърджалиева беше сред гостите при откриването днес на новия информационен център на природен парк “Шуменско плато”. Сградата се намира на входа на парк „Кьошковете“ и е с обща площ от 640 кв. м. На официалната церемония лентата прерязаха кметът на община Шумен Красимир Костов, главният секретар на Изпълнителната агенция по горите Илиан Точев и директорът на парка инж. Сашо Кунев. Днес в този хубав, светъл ден, денят на билките, нека да си пожелаем да се случват само хубави неща. Изключително щастлив съм да представя нещо, което е изградено с общите усилия на колектива на природния парк, каза Сашо Кунев. Поздрави към ръководството на парка отправи кметът Красимир Костов, подчертавайки, че с реализирането на проекта се разширяват изключително много възможностите за развитието на туризма в региона.

Информационният център е построен със средства от оперативна програма „Околна среда“ в рамките на проект „Устройство и управление на природен парк „Шуменско плато“ и на проект  „Природен парк „Шуменско плато“- европейски парк за бъдещето“. Новата сграда разполага с информационен център, в който има конферентна, изложбена и интерактивна зала, а на втория етаж ще се помещава администрацията на парка. Общо в строежа и оборудването са вложени около 800 хил.лв.

В рамките на проекта  „Устройство и управление на ПП „Шуменско плато” на стойност 4,9 млн.лв. се предвижда още благоустрояване на пещера „Бисерна“, ремонт на всички туристически заслони, обновяване на основните туристически пешеходни маршрути, както и изграждане на информационен център с астрономическа обсерватория на Шуменското плато.

Шуменската крепост ще бъде включена в пътеводител за насърчаване на вътрешния туризъм със съдействието на областния управител Донка Иванова

Шуменската крепост става част от кампания за насърчаване на вътрешния туризъм и ще бъде включена в пътеводителя “50 места, които да посетите в България през 2016 г.”.  Изданието се разпространява в хиляди екземпляри на Международния панаир на книгата в София, в магазини, книжарници, бензиностанции и др. Така информацията за атрактивния музей на открито ще стигне до туристите, като целта е да бъде привлечено вниманието им, уточняват от Регионалния исторически музей в Шумен.  Участието на обекта в тази кампания стана възможно благодарение на съдействието на областния управител Донка Иванова и финансовата подкрепа на шуменска пътностроителна компания.

Шуменската крепост, включена в Европейския проект “Оттука започва България” е първият обект, за който РИМ- Шумен подема мащабна кампания за популяризиране на музеите и дейностите си за следващата 2016 г. Извършените на крепостта реставрации, консервации и допълнителни дейности целят създаване на траен интерес от страна на туристи и туристически фирми и повишаване качеството на обслужването.

Информацията за Шуменската крепост и РИМ – Шумен с всички обекти в неговата система ще присъства 12 месеца онлайн в специален сайт с над 87 хиляди посетители всеки месец и в още над 10 сайта, както и в радио и телевизионно отразяване. Бонус към офертата е публикуването на информация за събитие в Календар на събитията, поместен в печатното издание на Пътеводителя за 2016 г. Събитието, което РИМ –Шумен промоцира, е Европейската нощ на музеите, включваща всички музеи и галерии на територията на Шуменска област.

Взети са превантивни мерки за опазване на селскостопанската продукция от пожари в област Шумен

Предприети са всички необходими превантивни мерки за недопускане на пожари по време на жътвената кампания в област Шумен. Това докладваха представителите на институциите и общините на заседание на Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия, ръководено от областния управител Донка Иванова.

Съгласно представената информация от ЕНЕРГО-ПРО Мрежи и ЕСО ЕАД МЕР Шумен, са проведени необходимите действия и мероприятия за осигуряване на безопасност относно изправността и готовността за работа на въздушните далекопроводи, пресичащи посеви с житни култури. Извършени са планови обходи по трасетата на далекопроводите, проведени са обучения и инструктажи на служителите, на които е осигурено необходимото оборудване.

По информация на директора на Областно пътно управление Димитър Ковачев, в северната част на областта са почистени сервитутите на участъците от републиканската пътна мрежа, а в южната част-предстои през юли да се почистят пътищата от трети клас. По участъците, където се извършват текущи ремонти, както и при строителството на автомагистрала Хемус край Белокопитово, ежедневно се правят инструктажи на работниците за спазване изискванията за безопасност. За готовност за действия при възникване на пожари докладваха и от ЖП секция Шумен.

Във всички общини в региона са извършени необходимите превантивни дейности и мерки за недопускане на пожари по време на жътвената кампания. По места са инструктирани кметовете и кметските наместници, проведени са срещи и са уведомени земеделските производители и арендаторите.

Готови сме на 100% за кампанията, като много разчитаме на превенцията, каза директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“  Иван Иванов. По думите му във всички общини са сформирани и доброволни формирования, които с изключение на община Велики Преслав са преминали курс на обучение и разполагат с необходимата техника. За последните 5 години, благодарение на превантивните мерки, драстично са намалели пожарите в житни масиви, каза още Иван Иванов. През миналата година е имало 1 пожар, при който са изгорели 5 дка пшеница. През 2013 г. пожарите в житни масиви са били 3, а през 2012 година – 7.

През миналата седмица  Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ е получила 3 нови автомобила, специализирани за гасене на полски  и горски пожари и вече разполага с 12 нови специализирани коли за гасене на полски и горски пожари. Общо 25 са новите противопожарни автомобила на разположение на дирекцията. Денонощно дежурят 19 автомобила, мобилни екипи правят проверки и в почивните дни, допълни Иван Иванов.

Областният управител Донка Иванова беше гост на откриването на изложбата на шуменския художник Светозар Чилингиров

20 платна живопис е подредил художникът Светозар Чилингиров в Художествената галерия „Елена Карамихайлова“ в Шумен. Гост на откриването на експозицията беше областният управител Донка Иванова, която поздрави автора и му пожела вдъхновение и нови успехи.  В 13-тата си самостоятелна изложба, Светозар Чилингиров показва основно пейзажи и фигурални композиции. Експозицията се осъществява с помощта на общински фонд „Култура“ Шумен.

Светозар Чилингиров е преподавател в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. През 2014 година е отличен с Наградата на Шумен в раздела „Изобразително изкуство“.

Излъчват участниците от област Шумен в XI-тия Национален събор на българското народно творчество “Копривщица 2015”

Регионален преглед на народното творчество за излъчване на участници в XI-тия Национален събор на българското народно творчество “Копривщица 2015” ще се проведе на 13 юни-събота, от 9.00 ч. в зала „Проф. Венета Вичева“ на община Шумен .

Участие в прегледа ще вземат общо 69 състави и индивидуални изпълнители от 8 общини от областта – Велики Преслав, Върбица, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово, Хитрино и Шумен.

Жури в състав – доц. Катя Кайрякова, Красимир Савов и Анета Мутафчиева, ще селектира най-добрите изпълнители от област Шумен, които ще се представят на събора в Копривщица. По регламент групите за народни обичаи представят програма до 15 минути, певческите и танцови групи- до 8 минути, инструменталните групи- до 5 минути, а всички индивидуални изпълнители- певци, свирачи, танцьори, разказвачи на легенди, предания, както и дуети, трио и квартети се представят с програма до 6 минути продължителност.

Регионалният преглед се осъществява със съдействието на Областна администрация- Шумен, община Шумен и РЕКИЦ „Читалища” клон Шумен.

Излъчените от региона изпълнители ще се представят на ХІ национален събор на българското народно творчество в Копривщица, който ще се проведе в дните от 7 до 9 август 2015г. Съборът в Копривщица се организира със съдействието на Министерството на културата и община Копривщица, с подкрепата на Областен  управител на  Софийска  област, БНТ, БНР  и др. Тази година форумът е под почетния  патронаж на Ирина Бокова – Генерален директор на ЮНЕСКО.