септември, 2015

Подполковник Петьо Петров сдаде длъжността „Началник на Военно окръжие“- Шумен

Церемония за сдаване и приемане на длъжността „Началник на Военно окръжие – Шумен“ се проведе в Областна администрация- Шумен. В присъствието на заместник-началника на Централно военно окръжие полковник Люсиен Тишев, подполковник Петьо Петров сдаде длъжността на началника на сектор „Военен отчет, комплектуване, набиране и адаптация” майор Георги Георгиев, който ще изпълнява длъжността до назначаването на титуляр.

В церемонията взеха участие областният управител на област Шумен Донка Иванова, заместник областният управител Петко Шаренков, началникът на Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” полковник Сашо Евлогиев, директорът на ТД на ДАНС Калин Кръстев, председателят на областния съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва полковник от запаса доцент Радослав Узунов, командири и представители на всички военни формирования от област Шумен, специалисти по отбранително-мобилизационна подготовка от областната и общински администрации.

С министерска заповед подполковник Петьо Петров е освободен от длъжност и военна служба и преминава в запаса на Българската армия.

След подписване на акта за сдаване на длъжността полковник Люсиен Тишев благодари на подполковник Петьо Петров за дългодишното ръководство, положените усилия и му връчи  сувенирен знак на Централно военно окръжие.

Поздравителни адреси и благодарности за съвместната дейност изказаха всички присъствали.

Подполковник Петьо Петров благодари  за получените пожелания и изрази надежда да бъде приет в редиците на запасните офицери.

Областният управител Донка Иванова посети училището в село Каспичан в рамките на кампанията „Заедно сме по-добри”

Областният управител Донка Иванова придружи вицепрезидента Маргарита Попова при посещението й в Основно училище “Христо Ботев” в село Каспичан. Визитата е в рамките на Националната кампания „Заедно сме по-добри“, организирана от Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“. В училището в село Каспичан учат 149 ученици от различни етноси, а Ученическият парламент, родителският клуб и учителите работят заедно, в името на по-доброто бъдеще на децата, сподели директорът на учебното заведение Павлина Филева.

Проведе се дискусия по проблемите на малките училища, в която участваха областният управител Донка Иванова, народният представител Ралица Тодорова, изпълняващият длъжността кмет на община Каспичан Милен Минчев, Нели Николова, координатор на център „Амалипе” за Североизточна България, директори на училища от Нови пазар, Шумен, Върбица и Никола Козлево, родители и ученици. Много се надявам това да бъде добър знак и като сме всички тук заедно да се чуем. От каквото имат нужда училищата в малките населени места, всеки в своята област по мъничко да помогне, да чуем гласа на тези хора в парламента и като сме тръгнали да правим нови закони и реформи в образованието този път да чуем хората, които знаят и могат, каза Маргарита Попова. Тя се ангажира да бъде организира обща среща в Президентството на 16 ноември – Деня на толерантността, където диалогът да продължи. В двора на училището вицепрезидентът посади дръвче с посланието „Заедно намираме решения“.

Кампанията „Заедно сме по-добри“ е под патронажа на вицепрезидента Маргарита Попова и през тази учебна година в нея са включени 190 училища от цялата страна.

По-късно, вицепрезидентът, областният управител и придружаващите ги лица посетиха най-голямата фабрика за производства на фаянс на Балканския полуостров и разгледаха производствените линии в предприятието.

Провежда се операция по обезопасяване и спиране на теч на сярна киселина от цистерна в град Смядово

По разпореждане на областния управител Донка Иванова е сформирана работна група и са набелязани мерки по обезопасяване и спиране на теч на сярна киселина от цистерна в град Смядово след получен сигнал за замърсяване на река Смядовска.

Под ръководството на заместник-областния управител Петко Шаренков, специалисти от регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“  РИОСВ, ВиК, Басейнова дирекция и община Смядово от 15.00ч. на 24 септември са на мястото на инцидента и работят за  овладяване със ситуацията.

Установено е,че има теч на сярна киселина от цистерна, разположена на площадка в района на бившите химически заводи в Смядово. Веднага е разпоредено и са взети проби за анализ на водата от река Смядовска, от кладенците в близост до реката и от река Брестова, в която се влива  река Смядовска. Взето е решение и веднага е отворен изпускателят на язовир Качица с цел повишаване на нивото на водата в река Смядовска до достигане на безопасна концентрация на изтичащата в реката киселина.

По разпореждане на управителя на ВиК Светлозар Дамянов екипи от лабораторията на дружеството извършват замерване на киселинността на водоизточниците на всеки два часа. По данни от 20.00 ч. на 24 септември пробите от шестте водоизточника, които захранват град Смядово, показват киселинност в нормите. В нормите са и резултатите от шахтовите кладенци, от които захранват с вода селата Янково и Бял бряг.

Резултатите се потвърждават и от пробите на водата от 8.30ч. днес /25 септември/ и няма опасност за населението.

Поискано е съдействие от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и на мястото на инцидента вече са екипи на аварийно-спасителни отряди от Русе, Велико Търново, Варна Бургас и София със специализирана техника и апаратура, които заедно с екипи на регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ работят  по обезопасяване и спиране на теча на сярна киселина от цистерната. Екипи на Областната дирекция на МВР охраняват района и ограничават достъпа на хора за извършване на обезопасителната операция.

Редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район

На 23 и 24.09.2015 г. в комплекс „Белият кон & Рай“, местност Парка, област  Търговище се проведе редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и на Регионалния координационен комитет /РКК/ към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район /СИР/. С право да гласуват и вземат решения присъстваха 22 членове на Регионалния съвет за развитие и 11 членове на Регионалния координационен комитет. В състава им са включени представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на финансите, Министерството на вътрешните работи, Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните, Министерството на икономиката, Министерството на енергетиката, Министерството на туризма, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, представител на Централното координационно звено към Министерския съвет и представители на Управляващите органи на Оперативните програми 2014-2020 в съответните министерства, областните управители на областите от Североизточен район, представителите на общините от четирите области, включени в обхвата на района и представителите на организациите на работодателите, работниците и служителите на национално равнище.

За участие в работата на заседанието бяха поканени областните управители на област Бургас и на област Габрово, председателстващи през този мандат Регионалните съвети за развитие на Югоизточен и Северен централен райони, заедно със секретарите на съответните Съвети. Гости на заседанието, с право на съвещателен глас бяха и представители на централната и местна власт, на браншови и неправителствени организации в сферата на туризма, културно-историческото наследство и музейното дело, във връзка с конкретно разглеждани теми от дневния ред.

Заседанието бе открито и ръководено от г-н Светлин Бонев, Областен управител на област с административен център Търговище,  Председател на РСР и РКК СИР с мандат 01.07-31.12.2015 г. Съгласно чл. 45, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, за заместник-председател на Съвета през настоящия мандат бе избран г-н Танер Али – кмет на община Антоново и представител на общините от област Търговище.

Членовете на Съвета приеха Годишната индикативна програма за дейността на РСР СИР през 2016 г. Проектът на Програмата е разработен от Секретариата на РСР СИР и е съгласуван с областните управители на област Добрич и област Шумен, председателстващи Съвета през 2016 г. Необходимите средства за изпълнение на заложените в Програмата приоритетни дейности са предвидени в проектобюджетите за 2016 г. на двете Областни администрации, на основание чл.18, ал. 8 от ЗРР и чл. 57, ал. 1 от ППЗРР, както и съгласно взето решение № 11.1. на заседанието на РСР СИР от 25.06.2015 г.

Представител на Министерство на туризма запозна присъстващите с утвърдената Концепция за туристическо райониране на България, която е предпоставка за развитие на конкурентоспособен туризъм и провеждане на регионализирана туристическа политика, съобразена с териториалните особености и спецификата на различните части от страната.  Осъществяването на ефективен регионален маркетинг цели да направи туристическите райони разпознаваеми за потенциалните туристи и успешно да ги промотира, както на вътрешния, така и на международния пазар. Предложената в Концепцията схема на туристическо райониране покрива цялата територия на страната, а общините са най-малкия териториален модул, използван за очертаване границите на районите. Обособените в нея 9 туристически района са достатъчно големи, за да бъдат ясно разпознаваеми на туристическата карта и достатъчно малки, за да бъдат управлявани ефективно.

В дневния ред на заседанието беше включено представянето на два проекта, свързани с  потенциала на област Търговище за развитие на културния туризъм и с подобряване на достъпа до културно-историческите обекти. Проектът на община Попово – „Обособяване на късноантичната крепост „Ковачевско кале” като атрактивен туристически комплекс” е  съфинансиран от ОПРР 2007-2013 г., а проектът на община Търговище – «Реставрационни и консервационни дейности в историческия комплекс «Античен град Мисионис» е финансиран от Публично-инвестиционната програма „Растеж и развитие на регионите“.

Вторият ден на заседанието започна с разглеждането на две теми от дневния ред, свързани с регионалната координация при изпълнението на Оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС и осигуряването на публичност за резултатите от тяхното изпълнение, съгласно действащата нормативна уредба. По първата тема, Секретарят на Съвета представи обобщената от Секретариата информация за изпълнението на ОП на територията на СИР през първото шестмесечие на 2015 г., изготвена въз основа на получените шестмесечни справки от представителите на УО на съответните ОП, членове на РКК към РСР СИР. В края на  шестмесечието, в процес на изпълнение в СИР са 811 проекта по ОП от програмния период 2007-2013 г., на обща стойност 1 511 752 324, 31 лв. За програмния период 2014-2020 г. са стартирали първите 13 проекта по ОП „Храни и/или основно материално подпомагане“, на обща стойност 354 779,85 лв.

Другата тема бе свързана с представяне на приетата от ЕК Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г., предвидените в нея мерки свързани с развитието на Североизточен район през настоящия програмен период, както и отворените схеми и допустимите бенефициенти при кандидатстване. Презентацията бе направена от представител на  УО на Програмата.

В края на заседанието на вниманието на присъстващите бе представен за обсъждане проектът на Стратегия за децентрализация на държавното управление за периода 2016-2025 г., включен в Цел 7 „Стимулиране и усъвършенстване на процеса на децентрализация» от Плана за дейността на ГД «СПРРАТУ» в МРРБ  за 2015 г. През 2006 г. Правителството прие Стратегия за децентрализация за периода 2006-2015 г. Изпълнението на Стратегията беше предвидено да се осъществява чрез 4-годишни програми. Наблюдението, анализа и координацията на изпълнението на Стратегията бе възложено на Съвет по децентрализация на държавното управление –  постоянно действащ консултативен орган, подпомагащ Министерския съвет при провеждането на държавната политика в областта на децентрализацията на държавното управление.

За периода на действие на Стратегията за децентрализация са приети две 4-годишни програми (2006-2009 г. и 2010-2013 г.), както и Програма (Пътна карта) за периода 2014-2015 г.

Поради изтичане периода на действие на Стратегията за децентрализация, е направен цялостен анализ на резултатите от нейното изпълнение и е изготвен проект на нова Стратегия за периода 2016-2025 г., която следва да бъде приета от Съвета по децентрализация на държавното управление, а впоследствие и от Министерски съвет. Проектът бе представен от представител на Фондацията за реформа в местното самоуправление „Консулт“, на която е възложено разработването на Стратегията.

Областният управител Донка Иванова награди участниците от област Шумен на XI-тия национален събор на българското народно творчество Копривщица 2015

Областният управител Донка Иванова връчи благодарствени грамоти на отличените участници от област Шумен на XI-тия  национален събор на българското народно творчество Копривщица 2015 г.

На фолклорния събор в дните от 7 до 9 август област Шумен беше представена от 363-ма участника от 6 общини- Шумен, Велики Преслав, Каспичан, Смядово, Нови пазар и Върбица, като в програмата със свои изпълнения участваха 21 групи и 16 индивидуални изпълнители. За своето майсторство 15 от тях бяха удостоени със златни плакети, а 4 състава получиха дървени плакети. С грамоти за постижения журито с председател проф. Елена Кутева удостои 8 индивидуални и 19 групови изпълнители.

Поздравявам всички участници в събора. Знаете, че за да се поддържа и обогатява една традиция е необходим много труд и ентусиазъм. Вие се срещате с много трудности и ако институциите не подадем ръка, няма как да вашето творчество да стигат до публиката. Моето желание е да продължим традицията Областна администрация да продължи да подпомага такива изяви, заяви при награждаването областният управител Донка Иванова.

Пред представителите на общините и читалищата областният управител сподели идеята си да се организира ежегоден областен фолклорен събор, които да се провежда под Мадарския конник в дните около 29 юни, когато той е обявен за Глобален символ на България.

Представителите на читалищата благодариха на областния управител Донка Иванова за подкрепата и съдействието при осъществяването на шуменското участие на събора.

Областният управител Донка Иванова поздрави учителите и учениците с началото на Новата учебна година

Областният управител Донка Иванова поздрави учителите и учениците от област Шумен с началото на новата 2015/2016 учебна година. В поздравителен адрес до директорите, учителите и учениците от всички училища в региона се казва:

Уважаеми госпожи и господа директори,

Уважаеми учители,

Скъпи ученици,

Приемете сърдечните ми поздравления по случай началото на новата учебна година!

Всяка година 15 септември вълнува сърцата ни, защото първият учебен ден остава вечен символ на стремежа ни към духовност, наука и просвещение.

Всички ние – учители, ученици и родители, се прекланяме пред българското училище, което за нас е източник на знания, сила, мъдрост и авторитет.

Желая Ви да продължите да пазите живи традициите и да множите успехите си. Вървете смело напред, преодолявайте трудностите и следвайте мечтите си!

Нека новата учебна година бъде богата на нови възможности и реализирани намерения. Нека любопитството пред неизчерпаемия свят на знанието Ви води вдъхновено по пътя Ви напред!

Желая на всички много здраве и творческо дръзновение!

Честит празник и на добър час!


Изложба по повод 135-та годишнина от основаването на българската статистика е подредена в Областна администрация-Шумен

 

Областният управител Донка Иванова и директорът на Териториалното статистическо бюро в Шумен Атанасула Настева откриха изложба, посветена на 135-тата годишнина от основаването на българската статистика. Експозицията, подредена в зала 2 на Областна администрация-Шумен, показва стари статистически сборници от архива на ТСБ-Шумен, някои от които на повече от 70 години.

Искам да подчертая голямата и много важна роля на статистиката като приложна наука в развитието на нашето общество. Статистическите изследвания са в основата на всички важни решения, те са базата, на която стъпваме, за да планираме бъдещето и развитието занапред на държавата, каза при откриването областният управител Донка Иванова. Тя благодари на Териториалното статистическо бюро за винаги актуалната и навременна информация и пожела здраве и нови успехи на служителите.

От своя страна директорът на Териториалното статистическо бюро в Шумен Атанасула Настева подчерта доброто партньорство с Областна администрация-Шумен при реализацията на редица инициативи в града. В навечерието на началото на новата учебна година пред медиите бяха представени по темата:Децата на област Шумен.

Резултатите от изследванията по проблемите на раждаемостта, семействата и децата, провеждани от българската статистика през последните години (вкл. и при преброяванията на населението и  жилищния фонд през 2001 и 2011 г.), показват, че   сред съвременниците ни приоритет продължава да има двудетният модел на семейство, каза Атанасула Настева. Наблюденията показват още, че съществува разминаване между желанията за две и повече деца в семейството и реализирането на тези желания, поради липса на условия – различни  за отделните категории население.

Към 31.12.2014 г. в област Шумен, децата (на възраст до 17 навършени години) са 30 162, или 17.0% от населението на областта. Над 60% от децата  живеят в градовете на областта. Най-младо е населението в община Никола Козлево, в която този дял е 23.5%, следвана от общините Каолиново (20.1%) и Върбица (19.9%). Делът на децата до 17 навършени години е най-нисък в община Хитрино (13.2%), следвана от общините Смядово и Шумен, които са с еднакъв дял от 15.9%.

От общия брой на децата 1 609 са под една година, а 6 708 са на възраст от една до 4 години. Децата във възрастовата група от 5 до 9 години са 8 499, а тези от 10 до 14 години – 8 534. Непълнолетните – от 15 до 17 навършени години са 4 812.

Народните представители от област Шумен се включиха в дискусия по проблемите на здравеопазването в региона

Работните групи, които подготвиха предложения за преодоляване на проблемите в сферата на здравеопазването в област Шумен, днес представиха идеите си на работна среща, организирана от областния управител Донка Иванова. В дискусията участваха и народните представители Любомир Христов, Ралица Тодорова и Иван Иванов.

Двете групи от експерти- лекари, представители на съсловните организации в здравеопазването и специалисти от институциите, бяха сформирани на заседание на Областния съвет по здравеопазване преди седмица, на което беше представен анализ на здравно-демографското състояние на населението и здравната мрежа в област Шумен за 2014 г. с изключително тревожни данни за региона.

В хода на дискусията, в която акцент беше постигането на широко съгласие и взаимодействие, народните представители поеха ангажимент да съдействат и да работят активно за решаване на проблемите в здравеопазването в област Шумен. Предложенията на работните групи с председатели Седат Кадир и д-р Милен Чолаков ще бъдат внесени в Комисията по здравеопазване в Народното събрание. Основните проблеми, посочени от специалистите, са заплащането на лекарския труд, кадровите проблеми с недостига на лекари и големия процент на специалистите в пенсионна възраст, проблеми, свързани с празнотите в подзаконовата нормативна база и др. Предложенията включват и краткосрочни, средно и далеко срочни мерки, които касаят неотложната първична медицинска помощ, спешно приемно отделение на МБАЛ-Шумен, профилактичните прегледи на деца и възрастни, първичната медицинска и зъболекарска помощ в селските райони, състоянието на болничната помощ.

Участниците в срещата изразиха становище, че е необходимо да бъде приет единен дългосрочен проект за здравеопазването в област Шумен, който да бъде подкрепен от политическите сили, съсловните организации, институциите и по който да се работи през следващите 10 години. Първа важна стъпка, по която всички ще обединят усилията си, е подготовката и изработването на новата здравна карта на област Шумен.

Читалището в село Кочово празнува 110 години от основаването си

110-та годишнина от основаването на Народното читалище “Съединение – 1905”-село Кочово и 130-годишнината от Съединението на България бяха отбелязани с голямо тържество на площада в селото. Енорийският свещеник отец Неделчо отслужи водосвет за здраве за жителите и гостите на празника. Сред тях бяха областният управител Донка Иванова, народният представител Любомир Христов, кметът на община Велики Преслав Александър Горчев, заместник-областният управител Петко Шаренков и кметът на селото Стилиян Добрев.

Областният управител Донка Иванова поздрави присъстващите с празника и прочете поздравителния адрес, изпратен от министър – председателя Бойко Борисов. Създадено в началото на миналия век, когато се градят основите на новата българска държава, Вашето читалище и днес продължава да бъде средище на културата и духовността, се казва в приветствието. С почетни грамоти бяха отличени най-възрастните читалищни деятели – Йорданка Вичева, Стоян Ганчев, Марин Вичев, Василка Тодорова и др.

В празничния концерт участваха всички самодейци от селото, групите за автентичен фолклор, местната театрална формация, читалищни колективи от Велики Преслав, Осмар, Хан Крум, Троица, Драгоево, Мостич. Подредени бяха изложба „От раклата на баба“, фотоизложба „Моменти от дейността на читалището и реквизит на театралната група“ и беше представен филм „Историята разказва – 110 години“.

Цветя бяха поднесени пред паметника на загиналите във войните герои от село Кочово.

Областният управител Донка Иванова участва в тържествата за 130-та годишнина от Съединението на България

Областният управител Донка Иванова и заместник областният управител Петко Шаренков участваха в празничното честване в Шумен на 6 септември- Деня на Съединението на България. На церемонията пред паметника на загиналите във войните шуменци присъстваха и народните представители Любомир Христов и Ралица Тодорова, кметът Красимир Костов, председателят на Общинския съвет проф. Георги Колев, заместник–кметът по здравеопазване Седат Кадир, директорът на Областната дирекция на МВР Ялчън Расим и др. Днес можем да намерим много обяснения за случилото се на 6 септември. Но може би най-важното е, че в този момент се осъществява невиждано единение на цялата българска нация – от селяните и занаятчиите, през учителите и свещениците до княза и правителството. Тези хора са надмогнали партийния егоизъм и личните амбиции. Съчетанието на интереса на държавните институции и народната воля, съчетание на революционна дързост, държавническа мъдрост и военна доблест, рядко се срещат в нашата история“, каза в словото си кметът Красимир Костов.  В знак на признателност пред подвига на героите бяха поднесени венци и цветя.

По-късно в местността „Марашка кория“ край с. Мараш бе представена възстановка на събитията от 1885 г., в която участваха НД „Традиция“ – регионален клон Шумен и представители на дружеството от Добрич, Русе и Велики Преслав и шуменските патриотични клубове „Крум Страшний“ и „Кан Крум“. Честването приключи с полагане на венци и цветя пред поставената през 2005-та паметна плоча.