КомисииНаименование
Състав
Правилник
Последно заседание
Областен съвет за развитие в област Шумен
 
Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Шумен
Областен съвет по условия на труд в област Шумен
Областна епизоотична комисия в област Шумен
Постоянна комисия по заетостта към Областния съвет за развитие в област Шумен
Постоянна консултативна комисия по туризъм към Областния съвет за развитие в област Шумен
Областен съвет по сигурността
 
Областна комисия “Военни паметници”
Щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и аварии
 
Областен експертен съвет по устройство на територията
 
Областен съвет по етнически и интеграционни въпроси
Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
Областна транспортна комисия
Областен съвет по здравеопазване