ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН


гр. Шумен 9700 бул. “Славянски” 30


РАБОТНО ВРЕМЕ: 9:00 – 12:00 ч. 12:30 – 17:30 ч.

Работно време на звеното за административно обслужване: 9:00 – 17:30 ч.


e-mail: oashumen@oblastshumen.government.bg


IBAN сметка BG73 UBBS 8002 3106 1050 08 BIC код UBBS BGSF при ОББ – клон Шумен, БУЛСТАТ 127070650


ПРИЕМНИ ДНИ

Областен управител:   Всеки последен вторник от месеца от 15:00 до 17:00 ч. Записване на телефон 054 / 86 99 85

Заместник областни управители:   Всеки последен четвъртък от месеца от 14:00 до 17:30 ч. Записване на телефон 054 / 86 88 02 

 

Телефон

Факс

e-mail

Областен управител

Донка Иванова

054/869985

 

         

Старши специалист

Елеонора Николаева

054/869985

054/863562

 

         

Заместник областен управител

Петко Шаренков

054/868802

 

         

Заместник областен управител

Селиме Кърджалиева

054/868802

 

         

Старши специалист

Светла Овчарова

054/868802

054/861059

 

         

Ст. експерт "Връзки с обществеността"

Милка Павлова

054/830803

 

         

Главен секретар

 

 

 

         

Директор дирекция "Административно и правно обслужване, финанси и управление на собствеността" (АПОФУС)

Петранка Петрова

 

054/800 895

 

 

p.petrova@oblastshumen.government.bg

 

         

Главен юристконсулт

Йорданка Кръстева

054/869985

 

 

         

Счетоводство

Каса

Човешки ресуеси

Нели Иванова

Соня Лекова

Цветанка Бобачева

054/861324

 

 

 

 

         

Отбранително - мобилизационна посготовка

 

Неделчо Неделчев

Божидарка Стоянова

054/862936

054/861276

054/875509

 

 

         

Деловодство

 

 

 

Иванина Михалева

 

 

 

054/862785

054/869985

054/861324

054/861276

 

oashumen@oblastshumen.government.bg

 

 

 

Директор дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" (АКРРДС

Анна Миланова

 

054/862785

 

 

a.milanova@oblastshumen.government.bg

 

         

Държавна собственост

 

 

Инж. Светла Стоева

Инж. Диана Илиева

Инж. Иванка Митева

054/862785

 

 

 

 

d.ilieva@oblastshumen.government.bg

i.miteva@oblastshumen.government.bg

         

Административен контрол по законосъобразност

Финансов контрол

Николай Тодоров

Венцислав Панайотов

054/862785

 

 

 

         

Устройство на територията

Инж. Пенка Гърбева

054/862785

 

 

         

Регионално развитие, областни съвети и комисии, програми, сигнали и жалби

 

 

Хрисимира Христова

Инж. Славей Славов

Инж. Николай Москатов

Георги Георгиев

054/862785

 

 

 

 

h.hristova@oblastshumen.government.bg

s.slavov@oblastshumen.government.bg