Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
12 януари (вторник)

Първо заседание на новия Регионален съвет за развитие на Североизточен регион за планиране

Областният управител на Шумен проф. Стефан Желев участва в първото заседание на Регионалния съвет за развитие на Североизточен регион за планиране в неговия нов състав, съгласно разпоредбите на Закона за регионално развитие и Правилника за неговото прилагане, което се проведе чрез дистанционна видеоконферентна връзка.  

На заседанието за председател на съвета беше избран кметът на община Варна Иван Портних, а за негов заместник – кметът на община Шумен Любомир Христов.

В работата на регионалния съвет участва зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, която заяви, че повишаването на стандарта на живот в Североизточен район ще е основният фокус при подбора на проекти за финансиране в новата Оперативна програма за развитие на регионите 2021-2027 година. Тя подчерта важната роля на регионалната структура в разпределянето на европейското финансиране, свързано с развитието на Североизточния район. Членовете на съвета ще участват пряко в предварителния подбор на проекти, които ще имат възможност да получат средства по новата програма. „Основният принцип в целия инвестиционен хоризонт до 2027 година е сътрудничество между общини, неправителствени организации и централни администрации, за да бъдат избрани и финансирани най-добрите проектни идеи, които да имат икономически ефект за цялата територия на Североизточен район за планиране“, обясни заместник-министър Николова. Новият модел за регионална политика предвижда и активно гражданско участие. „Ще търсим в максимална степен, още в хода на структуриране на проектните идеи и проектните концепции, обратната връзка за всяка една инвестиция, която възнамеряваме да бъде осъществена“, каза заместник-министър Николова. 

На заседанието бяха избрани представители на Регионалния съвет за развитие в Комитетите за наблюдение на оперативните програми 2014-2020 и в Тематичните работни групи за подготовка на новите програми 2021-2027.

Областният управител на Шумен проф. Стефан Желев беше утвърден за представител на съвета в Комитет за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда“ и в Комитет за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, както и за заместник-представител в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж“. Кметът на община Венец Нехрибан Ахмедова е представител на регионалния съвет в Комитет за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на селските райони“ и заместник-представител в Комитет за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

В Тематичните работни групи за подготовка на новите програми 2021-2027 проф. Стефан Желев ще участва като представител на съвета за разработване на Оперативна програма за наука и образование и на Оперативна програма „Околна среда“, и ще бъде заместник-представител за разработване на Оперативна програма за подкрепа на регионите. Кметът на община Венец Нехрибан Ахмедова ще участва в тематична работна група за разработване на Оперативна програма „Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони“ като представител на съвета и като заместник-представител в групата по Оперативна програма за наука и образование. Кметът на община Шумен Любомир Христов е заместник-представител на съвета в тематичната група на Оперативна програма „Околна среда“.

Регионалният съвет за развитие на Североизточен регион за планиране включва представители на общините от областите Шумен, Варна, Добрич, Търговище, областните управители на тези области, представители на министерствата, бизнеса, неправителствения сектор, висшите училища и научни организации.

Skip to content