Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
19 април (четвъртък)

106 безработни от област Шумен ще бъдат включени в Регионална програма за заетост

Постоянната комисия по заетостта в област Шумен одобри Регионална програма за заетост на област Шумен в изпълнение на Националния план за действие по заетостта през 2018 г., приет с Решение на Министерски съвет № 24 от 19.01.2018 г. В програмата се предвижда да бъдат включени общо 106 безработни лица с осигурена заетост за 6 месеца, 88 от които на пълен работен ден и 18 – на 4-часов работен ден. За реализацията на програмата са необходими 381 228 лв., от които 368 988 лв. са от Държавния бюджет и 12 240 лв. са осигурени от областна и общинските администрации.

Основна цел на Регионалната програма за заетост на област Шумен е осигуряване на достъп до работни места на безработни лица от неравностойните групи на пазара на труда и създаване на възможности за трудова и социална интеграция на безработни лица.  В регионалната програма са включени проектните предложения на областна администрация и 10-те общински администрации, както следва:

Областна администрация Шумен разкрива 3 работни места в дейност поддържане и опазване на имоти държавна собственост. Заложен финансов ресурс от ДБ – 11 412 лв.

Община Шумен – 8 работни места в дейности по комунално-битово обслужване, почистване и поддържане на гробищен парк. Заложен финансов ресурс от ДБ – 30 432 лв.

Община Велики Преслав – 9 работни места в дейности по поддръжка и почистване на общински сгради, поддържане на градинки в централната градска част. Заложен финансов ресурс от ДБ – 34 236 лв.

Община Венец – 11 работни места в дейности по благоустрояване на населените места, почистване на улици и паркове. Заложен финансов ресурс от ДБ – 41 844 лв.

Община Върбица – 10 работни места в дейности по поддръжка и ремонт на общински сгради. Заложен финансов ресурс от ДБ – 38 040 лв.

Община Каолиново – 11 работни места в дейности по комунално-битово обслужване, поддържане на сградния фонд на кметствата. Заложен финансов ресурс от ДБ – 41 844 лв.

Община Каспичан – 8 работни места в дейност почистване и поддръжка на градски паркове, зони за отдих, детски площадки и гробищни паркове. Заложен финансов ресурс от ДБ – 30 432 лв.

Община Никола Козлево – 11 работни места в дейности по комунално-битово обслужване и поддържане и опазване на общинска и държавна собственост. Заложен финансов ресурс от ДБ – 41 844 лв.

Община Нови пазар – 8 работни места в дейности по комунално-битово обслужване, поддържане и опазване на общинска и държавна собственост, поддържане на реда в и около обектите. Заложен финансов ресурс от ДБ – 30 432 лв.

Община Смядово – 9 работни места в дейности по поддържане и опазване на общинска и държавна собственост, подпомагане дейността по приготвяне на храна в Домашен социален патронаж, поддържане на архивна база. Заложен финансов ресурс от ДБ – 34 236 лв.

Община Хитрино – 18 работни места на 4-часов работен ден в дейности по поддържане и опазване на обществени обекти и прилежащите им площи. Заложен финансов ресурс от ДБ – 34 236 лв.

Регионалните програми за заетост са ефективен инструмент на активната политиката на пазара на труда, чрез който от една страна се подкрепят дейности с потенциал за развитие на регионите, а от друга – се осигурява заетост на безработни лица от уязвимите групи, които са изправени пред риск от бедност и социално изключване.

Skip to content