ТОВА Е АРХИВЕН САЙТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН

Линк към новия сайт - https://shumenoblast.egov.bg


Държавна собственост

Автомагистрала “Хемус”

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Обявление за отчуждаване на имоти за изграждане на автомагистрала „Хемус“
Министърът на регионалното развитие и благоустройството обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“ при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало пътен възел „Белокопитово“), участък от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820 до км 327+260, представляващи земеделски земи в землищата на с. Макариополско и с. Буховци, област Търговище и землищата на с. Черенча, с. Средня е с. Струйно, област Шумен, съгласно Решение № 386 на Министерски съвет от 1 юли 2019 г.

 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 39а от Закона за държавната собственост (ЗДС), Областна администрация Шумен уведомява собствениците на имоти, засегнати от трасето на обект „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“ при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало пътен възел „Белокопитово“), участък от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820 до км 327+260, че започва изплащане на определените парични обезщетения за имоти в землищата на с. Черенча и с. Градище, за които отчуждителният акт – Решение на Министерски съвет /РМС/ № 527 от 26.07.2018 г. е влязъл в законна сила.

Процедурата за изплащане на определените обезщетения започва с подаване на заявление по образец от собствениците/наследниците на отчуждените имоти, към което се прилагат декларации по образец (за всеки един от собствениците) и документ за актуална банкова сметка (IBAN). При необходимост могат да се изискат и други документи, доказващи правото на собственост върху отчуждавания имот или правото за получаване на сумите (нотариално заверено пълномощно, удостоверение за семейно положение и др.).

Заявленията и документите към тях се приемат в стая № 202 „Звено за административно обслужване“ на Областна администрация – Шумен, бул. „Славянски“ № 30.

 

Решение на Министерски съвет № 390 от 8 юни 2018 г. за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект автомагистрала „Хемус”, участък от км 310+940 (пътен възел „БУХОВЦИ“ при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало пътен възел „БЕЛОКОПИТОВО“), участък от км 317+360 до км 318+820, намиращи се в землището на с. Черенча.

 

Решение на Министерски съвет № 942 от 22 декември 2011 г. за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект автомагистрала „Хемус”, участък Белокопитово – Каспичан от км 337+302 до км 342+200.

 

Решение на Министерски съвет № 293 от 18 май 2013 г. за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект автомагистрала „Хемус”, участък Белокопитово – Каспичан от км 342+200 до км 350+000 – „Реконструкция на техническа инфраструктура”.

 

Skip to content