ТОВА Е АРХИВЕН САЙТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН

Линк към новия сайт - https://shumenoblast.egov.bg


Държавна собственост

Държавна собственост /ДС/

Начини за подаване на документи

Идентиф.
ИИСДА
ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ
Вътрешни административни услуги
Необходими
документи
Заявление
1985 Съставяне на актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други Документи Заявление
1973 Съставяне на актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и други за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места Документи Заявление
1970 Съставяне на актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове Документи Предложение
от
Министерството
на земеделието,
храните и
горите
2388 Отбелязване на промени в обстоятелства върху съставени актове за държавна собственост Документи Заявление
1971 Отбелязване на действия по управление и предоставяне на концесия на недвижими имоти в съставените актове за държавна собственост Документи Заявление
1960 Издаване на Заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала Документи Мотивирано
искане от
ведомството
Отписване от актовите книги на имоти, неправилно актувани като държавна собственост и имоти, основанието за актуване на които е отпаднало Документи Заявление
Skip to content