ТОВА Е АРХИВЕН САЙТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН

Линк към новия сайт - https://shumenoblast.egov.bg


Държавна собственост

2529   Позволително за ползване на лечебните растения

Издаване на позволително за ползване на лечебни растения за стопански цели в земи, гори, води и водни обекти – държавна собственост

Услугата е режим

Стопанска дейност: Екология и подземни богатства

 

Правно основание: чл. 21, т. 3 от Закона за лечебните растения

 

Компетентен орган: Областния управител, когато ползването е от земеделски земи – държавна собственост, в границите на населените места и в поземления фонд, след заплащане на такса в областната администрация

 

Срок за изпълнение: от 1 до 5 работни дни

 

Заявители: Билкозаготвител – юридическо лице или физическо лице, което събира билки за продажба или генетичен материал от лечебни растения.

(Билкозаготвителят е лице, което изкупува събрани билки и/или извършва първичната им обработка. Първичната обработка на билките включва тяхното замразяване, изсушаване, оситняване, почистване, балиране и/или опаковане.)

 

Необходими документи:

Заявление по образец , което съдържа:

  1. Име и фамилия- за физическите лица, съответно наименование, седалище, адрес на управление, код по БУЛСТАТ или ЕИК и данъчен номер на юридическото лице и данните на физическото лице, което го представлява – за билкозаготвител – юридическо лице.
  2. Наименование на лечебното растение;
  3. Вида и количеството на ползването;
  4. Района на събирането;
  5. Начин на ползването;
  6. Копие от документ за регистрация на книга за изкупените, реализираните и наличните количества билки, издадено от РИОСВ;
  7. Служебна бележка от ведомството, на което са предоставени правата за управление върху имота – държавна собственост където е разположено находището.

 

Ограничения: Забранено е издаването на позволителни за ползване в нарушение на предвижданията на съответните планове, програми и проекти и на специалния режим по    чл. 10, ал. 1 ЗЛР (чл. 28 ЗЛР).

 

Такса: Съгласно Тарифата за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти – държавна собственост. Таксите се заплащат преди издаване на позволителното. Заплатените такси не се връщат, когато ползването не е осъществено или е прекратено преди срока, определен в позволителното за ползване и е по вина на ползвателя.

 

Банкова сметка: BG73 UBBS 8002 3106 1050 08 в ОББ – клон Шумен

 

Издаване на позволително: Областния управител издава позволителното в еднодневен срок от постъпването на заявлението, освен когато за определянето на разрешеното количество се изискват допълнителни справки, но не по-късно от 5 дни от постъпването на заявлението. Позволителните се издават по реда на постъпването на заявленията.

 

Позволителното определя (чл. 26, ал. 1 ЗЛР):

– вида на ползването;

– разрешеното количество билки или генетичен материал по видове морфологични части;

– района или конкретното находище;

– начина на ползване;

– срока на ползване;

– други условия, свързани с опазване на находището;

– лицата, извършващи ползването, ако те са различни от титуляра на позволителното.

 

Отказ за издаване на позволителното: Компетентният орган отказва издаването на позволително при изчерпване на количествата лечебни растения, определени от плановите документи, като се мотивира писмено в срока за издаване на позволителното (чл. 38 ЗЛР).

 

Обжалване на актовете на компетентния орган: Издаденото позволително или отказът за издаването му се обжалват по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд Шумен.

Skip to content