Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Държавна собственост

2529   Позволително за ползване на лечебните растения

Издаване на позволително за ползване на лечебни растения за стопански цели в земи, гори, води и водни обекти – държавна собственост

Услугата е режим

Стопанска дейност: Екология и подземни богатства

 

Правно основание: чл. 21, т. 3 от Закона за лечебните растения

 

Компетентен орган: Областния управител, когато ползването е от земеделски земи – държавна собственост, в границите на населените места и в поземления фонд, след заплащане на такса в областната администрация

 

Срок за изпълнение: от 1 до 5 работни дни

 

Заявители: Билкозаготвител – юридическо лице или физическо лице, което събира билки за продажба или генетичен материал от лечебни растения.

(Билкозаготвителят е лице, което изкупува събрани билки и/или извършва първичната им обработка. Първичната обработка на билките включва тяхното замразяване, изсушаване, оситняване, почистване, балиране и/или опаковане.)

 

Необходими документи:

Заявление по образец , което съдържа:

  1. Име и фамилия- за физическите лица, съответно наименование, седалище, адрес на управление, код по БУЛСТАТ или ЕИК и данъчен номер на юридическото лице и данните на физическото лице, което го представлява – за билкозаготвител – юридическо лице.
  2. Наименование на лечебното растение;
  3. Вида и количеството на ползването;
  4. Района на събирането;
  5. Начин на ползването;
  6. Копие от документ за регистрация на книга за изкупените, реализираните и наличните количества билки, издадено от РИОСВ;
  7. Служебна бележка от ведомството, на което са предоставени правата за управление върху имота – държавна собственост където е разположено находището.

 

Ограничения: Забранено е издаването на позволителни за ползване в нарушение на предвижданията на съответните планове, програми и проекти и на специалния режим по    чл. 10, ал. 1 ЗЛР (чл. 28 ЗЛР).

 

Такса: Съгласно Тарифата за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти – държавна собственост. Таксите се заплащат преди издаване на позволителното. Заплатените такси не се връщат, когато ползването не е осъществено или е прекратено преди срока, определен в позволителното за ползване и е по вина на ползвателя.

 

Банкова сметка: BG73 UBBS 8002 3106 1050 08 в ОББ – клон Шумен

 

Издаване на позволително: Областния управител издава позволителното в еднодневен срок от постъпването на заявлението, освен когато за определянето на разрешеното количество се изискват допълнителни справки, но не по-късно от 5 дни от постъпването на заявлението. Позволителните се издават по реда на постъпването на заявленията.

 

Позволителното определя (чл. 26, ал. 1 ЗЛР):

– вида на ползването;

– разрешеното количество билки или генетичен материал по видове морфологични части;

– района или конкретното находище;

– начина на ползване;

– срока на ползване;

– други условия, свързани с опазване на находището;

– лицата, извършващи ползването, ако те са различни от титуляра на позволителното.

 

Отказ за издаване на позволителното: Компетентният орган отказва издаването на позволително при изчерпване на количествата лечебни растения, определени от плановите документи, като се мотивира писмено в срока за издаване на позволителното (чл. 38 ЗЛР).

 

Обжалване на актовете на компетентния орган: Издаденото позволително или отказът за издаването му се обжалват по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд Шумен.

Skip to content