ТОВА Е АРХИВЕН САЙТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН

Линк към новия сайт - https://shumenoblast.egov.bg


Държавна собственост

ОА1-11. Издаване на удостоверение, че имотът е отписан от актовите книги за имоти – държавна собственост

 

Номер на услугата в ИИСДА – 1965

Правно основание: Закон за държавната собственост – чл.82а

Срок за изпълнение: от 3 до 7 работни дни

Необходими документи:

  1. Заявление по образец (свали) ;
  2. Документ, доказващ правен интерес (документ за собственост, съдебно решение и други);
  3. Актуална скица на имота, издадена от компетентния орган;
  4. Удостоверение за идентичност на имота по предходни планове на населеното място.

Забележка: При необходимост могат да се изискат и други документи.

Такса:

за 3 работни дни – 15 лв. за всеки имот

за 7 работни дни – 10 лв. за всеки имот
>

Skip to content