ТОВА Е АРХИВЕН САЙТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН

Линк към новия сайт - https://shumenoblast.egov.bg


Държавна собственост

ОА1-8. Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот

Номер на услугата в ИИСДА – 1972

Правно основание:

Закон за държавната собственост – чл.82а Закон за собствеността – чл.79 Граждански процесуален кодекс (ГПК) – чл.587

Срок за изпълнение: от 3 до 7 работни дни

Необходими документи:

 

За удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост във връзка със започнало производство по чл.587 от ГПК (обстоятелствена проверка):

  1. Заявление по образец (свали) ;
  2. Молба-декларация по чл.587 от ГПК, в която са попълнени данните от съответната община и общинска данъчна служба;
  3. Актуална скица на имота, издадена от компетентния орган;
  4. Удостоверение за наличие на съставени актове за държавна собственост до 1996г., издадено от съответната община;
  5. Данъчна оценка на имота;
  6. Удостоверение за идентичност на имота по предходни планове.

За други видове удостоверения:

  1. Документ, доказващ правен интерес (документ за собственост, съдебно решение и други);
  2. Актуална скица на имота, издадена от компетентния орган;
  3. Удостоверение за идентичност на имота по предходни планове на населеното място.

Такса:

за 3 работни дни – 15 лв. за всеки имот

за 7 работни дни – 10 лв. за всеки имот

Skip to content