ТОВА Е АРХИВЕН САЙТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН

Линк към новия сайт - https://shumenoblast.egov.bg


Държавна собственост

ОА1-10. Издаване на Заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала

Номер на услугата (СУНАУ): ОА1.10

Правно основание: Закон за държавната собственост – чл.80 ал.1 и ал.2

Срок за изпълнение: от 14 дни до 1 месец – съгласно чл.57 ал.1 и ал.5 от АПК

Необходими документи:

 1. Мотивирано искане от ведомството, в чието управление е имота;
 2. Договор за наем или друг акт, по силата на който имотът е бил предоставен за ползване;
 3. Доказателства, че договорът е прекратен или развален по реда на ЗЗД (например писмени предизвестия, нотариални покани, съдебни решения и други), или че актът, с който е предоставен имотът, е отменен;
 4. Данни за субекта, който владее или държи недвижимия имот без правно основание:
  • За юридически лица – копие от съдебното решение за регистрация или акта, с който е създадено;
  • За физически лица –име и фамилия;
 5. Документи, с които е видно, че субектът, от когото имота се изземва, вече не е служител на дадено ведомство (например заповед за прекратяване на служебното правоотношение, когато това е било основание за настаняването му в държавния имот);
 6. Всякакви други доказателства, че имотът се ползва не по предназначение, или че нуждата от него е отпаднала, по отношение на лицето настанено там;
 7. Пълномощно за представител.

Такса: без такса

Skip to content