ТОВА Е АРХИВЕН САЙТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН

Линк към новия сайт - https://shumenoblast.egov.bg


Държавна собственост

ОА1-6. Отбелязване на действия по управление и предоставяне на концесия на имоти в съставените актове за държавна собственост

 

Номер на услугата (СУНАУ): ОА1.6

Правно основание:

Закон за държавната собственост – чл.73

Срок за изпълнение: от 7 до 14 дни, съгласно чл.57, ал.1 и ал.5 от АПК
Необходими документи:

  1. Заявление по образец (свали) ;
  2. Акт за държавна собственост;
  3. Скица (оригинал) на поземления имот и построените в него сгради по кадастрална карта/действащ устройствен план на населеното място, издадена от служба по геодезия, картография и кадастър Шумен, съответната община или общинска служба „Земеделие“ (за имоти извън регулация);
  4. Заверено пълномощно, ако заявлението се подава от пълномощник.

Такса: без такса

Skip to content