ТОВА Е АРХИВЕН САЙТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН

Линк към новия сайт - https://shumenoblast.egov.bg


Държавна собственост

ОА1-5. Отразяване на промени в обстоятелствата върху издадени актове за държавна собственост

 

Номер на услугата (СУНАУ): ОА1.5

Правно основание:

Закон за държавната собственост – чл.71, ал.3; чл.72, ал.3; чл.74, ал.2 Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост – чл.104, ал.4; чл.10, ал.2 във връзка с чл.6, ал.1 и ал.2; чл.58, ал.3 във връзка с чл.42, ал.1; чл.65, ал.2 във връзка с чл.61, ал.1; чл.77, ал.4 във връзка с чл.42, ал.1 и чл.73, ал.1; чл.82, ал.3 във връзка с чл.80, ал.1; чл.85, ал.6 във връзка с чл.84, ал.2;

Срок за изпълнение: от 14 до 30 дни, съгласно чл.57, ал.1 и ал.5 от АПК
Необходими документи:

  1. Заявление по образец (свали) ;
  2. Документи, удостоверяващи основанието за настъпилата промяна в обстоятелствата;
  3. Скица (оригинал) на поземления имот и построените в него сгради по кадастрална карта/действащ устройствен план на населеното място, издадена от служба по геодезия, картография и кадастър Шумен, съответната община или общинска служба „Земеделие“ (за имоти извън регулация);
  4. Заверено пълномощно, ако заявлението се подава от пълномощник.

Такса: без такса

Skip to content