ТОВА Е АРХИВЕН САЙТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН

Линк към новия сайт - https://shumenoblast.egov.bg


Държавна собственост

ОА1-9. Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост

 

Номер на услугата (СУНАУ): ОА1.9

Правно основание:

Закон за държавната собственост – чл.72, ал.2 Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост – чл.104, ал.3
Срок за изпълнение: от 14 до 30 дни, съгласно чл.57, ал.1 и ал.5 от АПК
Необходими документи:

 1. Заявление по образец (свали) ;
 2. Документи, удостоверяващи основанието за настъпилата промяна в обстоятелствата (явна фактическа грешка в съществуващ АДС);
 3. Удостоверение за данъчна оценка;
 4. Актуална скица (оригинал) на поземления имот и построените в него сгради, издадена и заверена от компетентен орган – техническа служба към съответната община, служба по геодезия, картография и кадастър, общинска служба „Земеделие“. При влязла в сила кадастрална карта – 2 броя;
 5. Заверено пълномощно, ако заявлението се подава от пълномощник.

При необходимост се изискват допълнително:

 • Техническа характеристика на сградата, съдържаща застроена площ, етажност, конструкция, година на строеж, описания на помещенията, идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, граници;
 • Удостоверение за реституционни претенции – от съответната община или общинска служба „Земеделие“;
 • Удостоверение за административен адрес;
 • Удостоверение за идентичност на имот;
 • Извлечение от счетоводния баланс за дълготрайните активи на ведомството – земя и сгради.
 • Такса: без такса
Skip to content