ТОВА Е АРХИВЕН САЙТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН

Линк към новия сайт - https://shumenoblast.egov.bg


Държавна собственост

ОА1-3. Съставяне на актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове

 

Номер на услугата (СУНАУ): ОА1.3

Правно основание:

Закон за държавната собственост – чл.68, ал.1; чл.71 ал.1 и ал.2 Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост – чл.104, ал.1 Закон за собствеността и ползването на земеделските земи – чл.27, ал.10 Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи – чл.45, ал.10

Срок за изпълнение: от 14 до 30 дни, съгласно чл.57, ал.1 и ал.5 от АПК

Необходими документи:

  1. Заявление за съставяне на акт за държавна собственост (свали) ;
  2. Актуална скица (оригинал) на поземления имот и построените в него сгради, издадена и заверена от компетентен орган – техническа служба към съответната община, служба по геодезия, картография и кадастър, общинска служба „Земеделие“. При влязла в сила кадастрална карта – 2 броя;
  3. Удостоверение за реституционни претенции – от съответната община или общинска служба „Земеделие“;
  4. Удостоверение за данъчна оценка;
  5. Протокол за приемане на парцеларния план на стопанския двор;
  6. Пълномощно, ако Заявлението се подава от пълномощник.

Такса: без такса

Skip to content