ТОВА Е АРХИВЕН САЙТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН

Линк към новия сайт - https://shumenoblast.egov.bg


Държавна собственост

ОА1-1. Съставяне на актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други

 

Номер на услугата (СУНАУ): ОА1.1

Правно основание:

Закон за държавната собственост – чл.68, ал.1; чл.71, ал.1 и ал.2 Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост – чл.104, ал.1

Срок за изпълнение: от 14 до 30 дни, съгласно чл.57, ал.1 и ал.5 от АПК

Необходими документи:

 1. Заявление за съставяне на Акт за държавна собственост (свали) ;
 2. Документи, удостоверяващи статута на държавното юридическо лице, което заявява искането (нормативен или административен акт за създаването му);
 3. Актът, по силата на който имотите са предоставени на държавното юридическо лице или са включени в капитала на държавното предприятие по чл.62 ал.3 от Търговския закон;
 4. Актуална скица (оригинал) на поземления имот и построените в него сгради, издадена и заверена от компетентния орган – техническа служба към съответната община, служба по геодезия, картография и кадастър, общинска служба „Земеделие“. При влязла в сила кадастрална карта – 2 броя;
 5. При настъпила промяна в плановете – удостоверение за идентичност на имота;
 6. Заверени копия от строителни книжа, архитектурни чертежи, разрешение за строеж, удостоверение за въвеждане в експлоатация;
 7. Точно описание на сградите – застроена площ, етажи, вид на конструкцията, година на въвеждане в експлоатация, вид и брой на работните помещения и тези със спомагателно предназначение;
 8. Удостоверение за реституционни претенции по отношение на поземления имот – от съответната община или общинска служба „Земеделие“;
 9. Удостоверение за данъчна оценка – земя и сгради;
 10. Извлечение от счетоводния баланс за дълготрайните активи на ведомството – земя и сгради;
 11. Заверено пълномощно, ако заявлението се подава от пълномощник.

Забележка:В случай, че се иска съставяне на Акт за държавна собственост за самостоятелен обект в сграда, са необходими:

 • схема на самостоятелния обект (оригинал) – 2 броя, издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – Шумен;
 • пълно описание на обекта – размер на площта му, вид и брой на помещенията, в т.ч. складовите и тавански помещения, размер на прилежащите идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, респективно от поземления имот.
 • Такса: без такса

Как да изпратя документи?

Skip to content