ТОВА Е АРХИВЕН САЙТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН

Линк към новия сайт - https://shumenoblast.egov.bg


Регионално развитие

ОА2-2. Издаване на мотивирано предписание за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение

 

Правно основание: Чл.135, ал.1 и 3 от ЗУТ във връзка с чл.124, ал.3

 

Срок: 14 дни съгласно чл.135, ал.3 от ЗУТ

 

Необходими документи:

 

  1. Заявление по образец (свали) ;
  2. Документи, удостоверяващи, че Заявителят е заинтересувано лице по смисъла на чл.131 от ЗУТ;
  3. Скица с предложение за изменение на действия ПУП с обосновка на предложението;
  4. Задание, съставено от Възложителя, съгласно изискванията на чл.125 от ЗУТ;
  5. Становища на кметовете на засегнатите общини по чл.135, ал.4, т.2 от ЗУТ;
  6. Предварително съгласие от заинтересуваните ведомства и общини;
  7. Документи по чл. 62а, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ, ако се иска промяна предназначението на територии и поземлени имоти, предвидени в общите или в подробните устройствени планове на урбанизираните територии за озеленени площи, които не са реализирани;
  8. Становище или решение на компетентния орган (Министерство на околната среда и водите или РИОСВ – Шумен) за определяне на приложимите процедури по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл.31 от Закона за биологичното разнообразие;
  9. За защитени територии за опазване на културното наследство, заданието да е съгласувано с Министерството на културата при условията и по реда на Закона за културното наследство;
  10. Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението не се подава от възложителя.

 

Цена/такса: Не се дължат държавни такси.

 

Пояснения:

Изработването на проекта за изменение се допуска със Заповед на Областен управител. Заповедта не подлежи на оспорване.

Заповедта спира прилагането на действащите устройствени планове в частите, за които се отнася. Проектът за изменение се процедира по реда на раздел ІІІ от глава седма на ЗУТ.

Заповедта се публикува на интернет страницата на областта и се изпраща на засегнатите общини за разгласяване по реда на чл.125б, ал.2 от ЗУТ.

Отказ се дава с мотивирана заповед, която подлежи на обжалване по реда на чл.215 ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването й.

Skip to content