ТОВА Е АРХИВЕН САЙТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН

Линк към новия сайт - https://shumenoblast.egov.bg


Регионално развитие

ОА2-6. Издаване на разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община

 

Правно основание: Чл.148, ал.3 от ЗУТ

 

Срок: 7 дни от постъпване на заявлението (чл.148, ал.4 ЗУТ)

 

Необходими документи:

 

  1. Заявление по образец (свали) ;
  2. Документи, удостоверяващи качеството Възложител по чл.161 от ЗУТ на Заявителя – собственик на имота, лице, на което е учредено право на строеж или лице, което има право да строи в чужд имот по силата на закон;
  3. Необходимите разрешителни по чл.44 и 46 от Закона за водите и по други специални закони, според спецификата на обекта;
  4. Влезли в сила административни актове, които в зависимост от обекта са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за опазване на земеделските земи или друг специален закон;
  5. Разрешение за премахване на засегнатата от строителството дървесна растителност при условия и по ред, определени с наредбата по чл.62, ал. 10 от ЗУТ, когато такова се изисква;
  6. Попълнен формуляр (Приложение № 1) от Инструкция № 3/17.12.2001 г. за прилагане на раздел ІV от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители;
  7. Документ заплатена такса ;
  8. Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението не се подава от възложителя.

 

Цена/такса:

Таксата е в размер 0.05 на сто от строителната стойност на обекта, но не по-малко от 250 лв. и не повече от 1500 лв., съгласно чл.29, ал.1 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители.

Дължимата такса се заплаща в касата на Областна администрация Шумен или по банков път на сметка:

IBAN-BG73 UBBS 8002 3106 1050 08

BIC – UBBS BGSF при ОББ – клон Шумен

 

Пояснения:

Разрешението за строеж губи правно действие, когато в продължение на 3 години от влизането му в сила не е започнало строителството или когато в продължение на 5 години от влизането му в сила не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите, а за линейни обекти на техническата инфраструктура – ако в срок от 10 години от влизането му в сила не е завършено строителството.

 

За издаденото разрешение за строеж, приложение към което е решение по ОВОС или решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, се поставя съобщение на интернет страницата на областта, в което се посочва начина за осигуряване на обществен достъп до съдържанието на разрешението и приложението към него.

 

За издадените разрешения за строеж, заедно с одобрените инвестиционни проекти или отказа да се издадат такива, се съобщава на заинтересуваните лица по реда на чл.149, ал. 4 от ЗУТ с обявление, обнародвано в „Държавен вестник“ и подлежат на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от обнародването им.

Регионалната дирекция за строителен контрол и засегнатите общини се уведомяват за издадения акт и им се изпращат копия от него.

 

Оригиналът на разрешението за строеж се съхранява безсрочно в Областна администрация Шумен.

 

За изтегляне:

  • Заявление;
  • Формуляр Приложение № 1 за определяне на дължимата такса по Тарифа № 14
Skip to content