ТОВА Е АРХИВЕН САЙТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН

Линк към новия сайт - https://shumenoblast.egov.bg


Регионално развитие

ОА2-16. Издаване на скици от съхраняваните в архива на областните администрации

 

Правно основание:

  • 3 от ДР на ЗУТ

Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители

 

Срок: 7-30 дни съгласно чл. 57 от АПК

 

Необходими документи:

 

  1. Заявление (свали);
  2. Документи, удостоверяващи, че заявителят е заинтересувано лице;
  3. Актуална скица на имота;
  4. Други документи при необходимост;
  5. Документ за платена такса;
  6. Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението не се подава лично.

 

Цена/такса:

Чл. 33 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители;

Дължимата такса се заплаща в касата на Областна администрация Шумен или по банков път на сметка:

IBAN-BG73 UBBS 8002 3106 1050 08

BIC – UBBS BGSF при ОББ – клон Шумен

 

Skip to content