ТОВА Е АРХИВЕН САЙТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН

Линк към новия сайт - https://shumenoblast.egov.bg


Регионално развитие

ОА2-15. Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж

 

Правно основание: Чл.177, ал. 3 от ЗУТ

 

Срок: 7 дни съгласно чл. 177, ал. 3 от ЗУТ

 

Необходими документи:

 

 1. Заявление по образец (свали) ;
 2. Документи, удостоверяващи качеството Възложител по чл.161 от ЗУТ на Заявителя – собственик на имота, лице, на което е учредено право на строеж или лице, което има право да строи в чужд имот по силата на закон;
 3. Окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ от лицето, упражняващо строителен надзор, към който се прилагат:
  1. Разрешение за строеж;
  2. Протокол образец № 2 или 2а за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива;
  3. Констативен акт образец № 15 по чл.176, ал.1 ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, съставен от възложителя, проектантите по всички части на проекта, строителя и лицето упражняващо строителен надзор;
  4. Заверена заповедна книга;
  5. Удостоверение по чл.175, ал.5 от ЗУТ и чл.52, ал. 5 от Закона за кадастъра и имотния регистър за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима;
 4. Заверена екзекутивна документация в случаите на несъществени отклонения от одобрените инвестиционни проекти;
 5. Регистриран технически и енергиен паспорт на строежа;
 6. Договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура;
 7. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти с техническите спецификации, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите;
 8. Съгласувателно становище от Министерството на културата за строежи, в границите на недвижимите културни ценности и техните охранителни зони;
 9. Други необходими документи според спецификата на строежа;
 10. Документ за платена такса;
 11. Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението не се подава от възложителя.

 

Цена/такса:

В зависимост от вида на обекта – съгласно чл.31в и чл. 31г от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители;

Дължимата такса се заплаща в касата на Областна администрация Шумен или по банков път на сметка:

IBAN-BG73 UBBS 8002 3106 1050 08

BIC – UBBS BGSF при ОББ – клон Шумен

Пояснения:

Удостоверението за въвеждане в експлоатация се издава след проверка на комплектуваността на документите и регистриране въвеждането на строежа в експлоатация. По преценка може да се извърши и проверка на място. Удостоверението или отказът за издаването му подлежат на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването.

Skip to content