ТОВА Е АРХИВЕН САЙТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН

Линк към новия сайт - https://shumenoblast.egov.bg


Регионално развитие

Издаване на Заповед за учредяване на еднократно право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот – държавна собственост

Правно основание:Закон за устройство на територията (ЗУТ) – чл.192, ал.3 и чл.193, ал.4
Срок за изпълнение: 1 месец
Необходими документи:

  1. Заявление по образец (свали);
  2. Документ за собственост или други вещни права за поземления имот, до който ще се осъществява достъпа;
  3. Документи, удостоверяващи необходимостта от учредяване на конкретното сервитутно право и доказващи изпълнението на условията на чл.192 и чл.193 от ЗУТ;
  4. Актуална скица-извадка от действащ ПУП, кадастрален план, кадастрална карта, КВС с предложение за начина на преминаване/прокарване (допустими са варианти);
  5. Съгласие от ведомството, което стопанисва имота;
  6. Разрешение от министъра на регионалното развитие в случаите по чл.192, ал.5 и чл.193, ал.6 от ЗУТ;
  7. Влязла в сила оценка на правото на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, изготвена по реда на чл.210 от ЗУТ;
  8. Документи, доказващи заплащане на определената цена на правото на преминаване/прокарване;
  9. Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението не се подава от възложителя.

Такса: Не се дължат държавни такси.
Пояснения: Правото на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през държавни поземлени имоти се учредява, когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, със заповед на Областен управител.
С правото на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура не могат да се влошават условията за застрояване на поземлените имоти, да се препятства установеният начин на трайно ползване на поземлените имоти и да се засягат разрешени строежи или съществуващи сгради. Влошаване в условията за застрояване и ползване на държавни поземлени имоти при учредяване право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура към други имоти може да се допусне по изключение, поради липса на друга техническа възможност или когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, с разрешение на министъра на регионалното развитие.
Заповедта се вписва в имотния регистър по партидата на поземления имот, който се обслужва от учреденото право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, по партидата на държавния поземлен имот, върху който е учредено правото на преминаване, и в акта за държавна собственост.
Заповедта, както и отказът подлежат на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването.

Skip to content